Ana Sayfa / MEVZUAT / EGM Atış Yönetmeliği
egm-atis

EGM Atış Yönetmeliği

Emniyet genel müdürlüğünün tüm personeline yılda 2 veya 3 kez yaptırmış olduğu atışların bir yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmelik ve detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, emniyet hizmetleri sınıfı personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan eğitim-öğretim kurumlarındaki öğrencilere atış kabiliyeti kazandırmak, geliştirmek ve devam ettirmek üzere yapılacak atış eğitimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan emniyet hizmetleri sınıfı personeli ile eğitim-öğretim kurumlarındaki öğrencilere verilecek atış eğitimleri, yurtiçi veya yurt dışı özel ve resmi kurumlar ile bireysel atış eğitimlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;
a) Atış eğitimcisi: Uzman eğitmen, eğitmen veya eğitmen yardımcısı statüsü verilmiş olan personeli,
b) Atış Eğitimcisi Yetiştirme Kursu: Eğitmen yardımcısı olmak için gerekli şartları taşıyan personele, müfredatı Atış Eğitimi Kurulu tarafından belirlenen, en az iki hafta süren sertifikalı eğitimi,
c) Atış eğitimi: Emniyet hizmetleri sınıfı personeli ile eğitim kurumlarındaki öğrencilere atış yeteneği kazandırılması ve geliştirilmesi amacıyla yapılan yıllık atış eğitimi ve temel atış eğitimi kursu haricindeki, teorik eğitim, kuru çalışma ve atışı kapsayan hizmet içi-hizmet öncesi eğitim ve kursları,
ç) Atış Eğitimi Kurulu: Emniyet Teşkilatında uygulanacak atış eğitimlerine ilişkin temel ilke ve esasları belirlemek üzere oluşturulan kurulu,
d) Atış hattı: Atış yapılan hattı,
e) Atış müfredatı: Atış Eğitimi Kurulu tarafından belirlenen ve bu Yönetmelik kapsamına giren bütün atış eğitimlerinin usul ve esaslarını belirten programı,
f) Atış nezaretçisi: Atış eğitimlerinde görevlendirilen temel atış eğitimi kursunu almış olan personeli,
g) Atış yolu: Atıcıların atış yaptığı yer ile hedef arasında kalan alanı,
ğ) Başkan: Polis Akademisi Başkanını,
h) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,
ı) Birim amiri: Polis Akademisi Başkanını, Daire Başkanını, İl Emniyet Müdürünü, İlçe Emniyet Müdürü/Amirini, eğitim kurumlarında ise eğitim kurumu müdürünü,
i) Branş atış eğitimleri: Merkez teşkilatına bağlı birimlerin uzmanlık alanları ile ilgili olarak yıllık atış eğitimi ve temel atış eğitimi kursu haricindeki teorik eğitim, kuru çalışma ve atışı kapsayan hizmet içi eğitim ve kursları,
j) Eğitim kurumu: Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan eğitim-öğretim kurumlarını,
k) Eğitmen: Atış eğitimcisi yetiştirme kursunu başarı ile bitirmiş ve en az beş atış eğitimi kursuna eğitmen yardımcısı olarak katılmış personeli,
l) Eğitmen yardımcısı: Atış eğitimcisi yetiştirme kursunu başarı ile bitirmiş personeli,
m) Fişek dağıtıcısı: Fişeklerin güvenli biçimde atış yerine getirilmesi, korunması ve dağıtımını yapan, bozuk fişekleri ayırarak tutanakla tespitini sağlayan ve temel atış eğitimi kursu sertifikasını almış olan personeli,
n) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,
o) Genel sorumlu: Birim amiri veya görevlendireceği yardımcısını,
ö) Genel sorumlu yardımcısı: Birim amirinin görevlendireceği rütbeli personeli,
p) Gelişim semineri: Periyodik olarak silah atış eğitimi konusunda verilen seminerleri,
r) Hazırlık hattı: Atış sırası gelen atıcıların atış yapacakları yol hizasında, atış hattının arkasında uygun bir mesafede beklenilen hattı,
s) Hedef hattı: Hedeflerin bulunduğu hattı,
ş) Hedefçi: Kullanılan hedef kâğıtlarındaki mermi deliklerini bant ve benzeri maddelerle kapatarak tekrar kullanılır hale getirmek ve gerektiğinde hedefleri değiştirmekle görevli temel atış eğitimi kursu sertifikasını almış olan personeli,
t) Kuru çalışma: Her türlü mühimmattan arındırılmış şekilde yapılan silahlı eğitim çalışmalarını,
u) Özel atış eğitimleri: Teşkilatın yıllık atış eğitimleri ve atış kursları haricindeki atış eğitimlerini,
ü) Poligon: Atış eğitimi yapılan kapalı-açık veya yarı açık alan ve bunların müştemilatlarını,
v) Sağlık görevlisi: Kadro imkânlarına göre atış yerinde meydana gelebilecek kazalarda personele ilkyardım müdahalesi ile yaralıların hastaneye sevkini yapmak üzere görevlendirilen sağlık personeli veya Sağlık Bakanlığı tarafından çıkartılmış olan İlkyardım Yönetmeliği hükümleri kapsamında ilkyardım eğitimi alarak, ilkyardım sertifikası ve ilkyardımcı kimliğine sahip personeli,
y) Silah kontrolü: Atış eğitimcisi nezaretinde silahları şarjör ve fişeklerden arındırdıktan sonra, şarjör ve fişek yatağının tamamen boş olduğunun kontrolünü,
z) Silah sorumlusu: Atışlarda kullanılan silahlardan sorumlu personeli,
aa) Temel Atış Eğitimi Kursu: Emniyet hizmetleri sınıfı personeli ile eğitim kurumlarındaki öğrencilerin atış melekelerini geliştirmek, hizmet kalitesini arttırmak, atış eğitimcilerini belirlemek amacıyla, müfredatı Atış Eğitimi Kurulu tarafından belirlenen, en az bir hafta süren sertifikalı eğitimi,
bb) Uzman eğitmen: Atış uzmanlığı kursunu başarı ile bitirmiş personeli,
cc) Uzman Eğitmen Kursu: Uzman eğitici olmak için gerekli şartları taşıyan personele, müfredatı Atış Eğitimi Kurulu tarafından belirlenen, en az üç hafta süren sertifikalı eğitimi,
çç) Yazıcı: Atış eğitimi sırasında tüm kayıtları tutan temel atış eğitimi kursu sertifikasını almış olan personeli,
dd) Yıllık atış eğitimleri: Emniyet hizmetleri sınıfı personelinin atış kabiliyetini geliştirmek maksadıyla her yıl Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek tarihler arasında yapılan, müfredatı Atış Eğitimi Kurulu tarafından belirlenen atış eğitimini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Atışlarla İlgili Esaslar

İlkeler
MADDE 5- (1) Yönetmelik kapsamındaki atışlar aşağıdaki esaslara uyularak yapılır:
a) Temel atış eğitimi kursları Başkanlıkça düzenlenir.
b) Yıllık atış eğitimleri Başkanlıkça verilen atış eğitimleri sertifikasına sahip personelce yaptırılır.
c) Atışlar, atış ekibi nezaretinde, atış müfredatlarına göre yapılır.
ç) Atışlar, poligonda veya atışlara onay veren makamın uygun göreceği yerlerde emniyet tedbirleri alınarak yapılır.
d) Atışlar, kadro envanterinde bulunan silahlar, zati demirbaş tabanca, eğitim silahları veya kişinin kadrosu tarafından uygun görülen diğer silahlar ile yapılır.
e) Atışlarda kullanılacak hedefler, hazırlanan atış müfredatında belirtilir.
f) Yıllık atış eğitimleri, merkez teşkilatında Genel Müdürün, taşra teşkilatında mülki amirin, eğitim kurumlarında ise kurum müdürünün onayı ile düzenlenir.
g) Branş atış eğitimleri, eğitimi düzenleyen birimin teklifi üzerine Genel Müdür onayı ile düzenlenir. Branş atış eğitimi alacak olan personelin öncelikli olarak Temel Atış Eğitimi Kursu Sertifikasını alması şarttır.
ğ) Özel atış eğitimleri, Başkanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Genel Müdürün, taşra teşkilatında mülki amirin, eğitim kurumlarında ise kurum müdürünün onayı ile düzenlenir.
h) Atış yapılan yerde meydana gelebilecek yaralanma olaylarında yaralıların en kısa sürede hastaneye sevkinin sağlanabilmesi amacıyla ambulans ya da uygun bir taşıt hazır bekletilir.
(2) Talep edilmesi halinde yurt içi veya yurt dışı özel/resmi kurumlara veya bireysel olarak yapılan müracaatlarda Başkanlıkça belirlenen müfredat doğrultusunda atış eğitimi verilebilir.
(3) Özel harekât personeline verilecek atış eğitimleri ve kursları bu madde kapsamı dışında olup, yıllık atış eğitimi onayları özel harekat birimlerince alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atış Eğitimi Kurulu Görev ve Yetkileri

Atış Eğitimi Kurulu
MADDE 6- (1) Başkan veya atış eğitiminden sorumlu Başkan Yardımcısı Başkanlığında, Kültür Spor ve Atış Eğitim Şube Müdürü, PMYO ve POMEM Şube Müdürü ile Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden bir temsilci, Asayiş, Terör, Kaçakçılık, Güvenlik ve Koruma Dairesi Başkanlıklarını temsilen atış eğitimi konusunda yeterli bilgiye sahip birer personel ve Başkanlıkça belirlenmiş olan iki uzman eğitmen olmak üzere toplam on bir kişiden oluşan Atış Eğitimi Kurulu oluşturulur. İhtiyaç duyulması halinde Başkan tarafından görüşleri alınmak üzere kurum içi veya dışından temsilci çağrılabilir.
(2) Atış Eğitimi Kurulu Genel Müdürün onayı ile her eğitim–öğretim dönemi başlamadan önce yılda en az bir kez olmak üzere, ihtiyaç olduğu zamanlarda toplanır.
(3) Atış Eğitimi Kurulunun sekretaryası Kültür, Spor ve Atış Eğitim Şube Müdürlüğünce yürütülür.
Atış eğitimi kurulunun görevleri
MADDE 7- (1) Atış Eğitimi Kurulu, Emniyet Teşkilatı bünyesinde verilen bütün atış eğitimleri ile ilgili müfredatlar hakkında sunulan görüş ve önerileri değerlendirir, atışlarda kullanılacak teknikler, fişek miktarı, cinsi, atış süresi ve silah türleri ve benzeri konulara karar verir.
(2) Atış Eğitimi Kurulu, atış eğitimleri ile ilgili bu Yönetmelikte bulunmayan hususlarda görüş, öneri bildirebilir ve karar alabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Hususlar

Atış ekibi
MADDE 8 – (1) Atışların emniyet ve disiplin kuralları içerisinde yapılmasını sağlamak amacı ile atış ekibi oluşturulur.
(2) Atış ekibi; genel sorumlu, genel sorumlu yardımcısı, atış eğitimcisi veya atış nezaretçisi, sağlık ekibi personeli, yazıcı, fişek dağıtıcısı, hedefçi, silah sorumlusundan oluşur.
(3) Yıllık tabanca atış eğitimleri ile eğitim kurumlarındaki öğrenci atış eğitimlerinde her atış yolu için bir nezaretçi görevlendirilir.
(4) Atış ekibinde bulunan personele gerekli şartları taşıması halinde birden fazla görev verilebilir.
(5) Atışlar, birimlerinde uygun poligon bulunmaması halinde, atışlara onay veren makamın uygun göreceği yerlerde emniyet tedbirleri alınarak yapılır.
(6) İlçelerde atış ekibi oluşturulamaması halinde, ilçenin talepleri doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğünün planlaması doğrultusunda hareket edilir.
(7) Atış ekibinde görevlendirilen sertifikalı personele ilgili mevzuat hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.
Atış ekibinin görevleri
MADDE 9 – (1) Genel sorumlu; tüm atış eğitimlerini koordine eder.
(2) Genel sorumlu yardımcısı;
a) Atışlarla ilgili eğitici personelin görev alanına giren konular dışındaki tüm iş ve işlemleri takip eder.
b) Atışların başlangıcından bitişine kadar her türlü güvenlik tedbirini alır.
c) Atış eğitimlerinin emniyet ve disiplin kuralları içerisinde yapılmasını ve eğitimin herhangi bir problemle karşılaşmadan tamamlanmasını sağlar.
(3) Atış eğitimcisi;
a) Yıllık tabanca atış eğitimlerinde, öğrenci atış eğitimlerinde ve birimi ile ilgili düzenlenen atış eğitimi kurslarında görev alır.
b) Bu Yönetmeliğin 10 ve 11 inci maddesinde belirtilmiş olan emniyet tedbirlerine riayet ederek eğitim müfredatı doğrultusunda atış komutları, silah disiplini ve atış teknikleri ile ilgili her türlü eğitimi verir.
(4) Atış eğitimcisi, iki yıl süre ile herhangi bir kursta atış eğiticisi olarak görev yapmaması durumunda, beş gün süreli yapılacak olan uygulamalı gelişim semineri eğitimine katılması halinde atış eğitimlerinde görevlendirilir. Beş yıl süre ile herhangi bir kursta atış eğiticisi olarak görev yapmaması durumunda, daha sonra açılacak kurslarda eğitici olarak görevlendirilemez, görevlendirme yapılabilmesi için eğitici yetiştirme kursu alması gerekir.
(5) Atış nezaretçisi; atış eğitimcisinin koordinesinde Temel Atış Eğitimi Kursunda verilen nezaretçilik eğitimi doğrultusunda görev yapar.
(6) Yazıcı; atışla ilgili gerekli olan kayıtları ve veri girişlerini yapar.
(7) Fişek dağıtıcısı; atışlarda kullanılacak olan fişeklerin depodan alınması, dağıtılması, kayıtlarının tutulması, arızalı fişeklerin ayırımı ve kullanılmayan fişeklerle birlikte depoya teslimi görevini yapar.
(8) Hedefçi; atışlarda kullanılacak hedeflerle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapar.
(9) Silah sorumlusu;
a) Atışlarda kullanılacak silahları depodan teslim alarak atış alanına getirir.
b) Atışlar esnasında ve sonrasında silah yağı, temizlik bezi, harbi gibi malzemelerle personelin silahını temizlemesine nezaret eder ve yardımcı olur.
c) Atış sırasında arızalanan silahları kontrol altına alır. Birime ait silahların günlük temizliğini yaparak arızalı silahlarla birlikte depo görevlilerine teslim eder.
(10) Sağlık görevlisi: Atış yerinde meydana gelebilecek kazalarda personele ilk yardım müdahalesini yapar. Ambulans ya da birim tarafından hazır bulundurulan uygun bir taşıt ile yaralıların hastaneye sevkini sağlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Atış Tedbirleri ve Atışın Yapılması

Atış öncesi emniyet tedbirleri
MADDE 10- (1) Atış öncesi aşağıda yazılı olan tedbirler alınır:
a) Poligonda bulunan tüm personel, atış eğitimcilerinin kontrolünde mühimmatlarını uygun bir yere bırakır ve silah kontrolü yapar.
b) Atış eğitimcisi talimat vermedikçe fişek dağıtılmaz. Eğitim ve atışlar boyunca atış eğitimcisinin izni olmadan hiçbir personel üzerinde mühimmat bulunduramaz.
c) Eğitimler esnasında verilen her dinlenme arasından sonra silah kontrolü tekrar edilir.
ç) Atış eğitimcisi, genel sorumlu yardımcısıyla koordine kurarak emniyet tedbirlerinin alındığından tamamen emin olmadıkça atışı başlatmaz.
d) Atış başlamadan önce personel ve öğrencilere Ek-1’deki emniyet tedbirleri okutularak imzalattırılır.
e) Kapalı alanlardaki atışlarda poligonda bulunan havalandırma aktif tutulur ve ortamdaki barut gazı boşaltılmadan atışa başlanılmaz.
f) Yarı açık veya açık poligonlarda eğitim ve atışlar boyunca atış alanının etrafına tehlikeli bölgeyi belirten kırmızı flamalar dikilir.
g) Yarı açık veya açık poligonlarda atış yapılacağı, gerekiyorsa bölge sakinlerine ses yükseltici cihazlardan faydalanılarak duyurulur.
ğ) Yarı açık veya açık poligonlarda atış alanına giren ve çıkan bütün yollar kapatılarak ilgisiz kişilerin girmesi engellenir.
Atış esnasındaki emniyet tedbirleri
MADDE 11- (1) Atış esnasında aşağıda yazılı olan tedbirler alınır.
a) Atış hattı ile hedef hattı arasında ve hedef hattı arkasında herhangi bir canlı olmaması sağlanır.
b) Atış eğitimcisinin talimatları dışında kesinlikle silaha dokunulmaz.
c) Tüm atışlar atış eğitimcisinin komutları doğrultusunda yapılır.
ç) Atışı bitenler oluşturulacak bir istasyonda yardımcı atış eğitmeni tarafından silah kontrolü yapıldıktan sonra atış alanından çıkarılır.
d) Atış sırasını bekleyenler, hazırlık hattında bekler ve atış hattına yaklaştırılmaz.
e) Eğitmen yardımcıları veya atış nezaretçileri atıcıların komutlara uyup uymadıklarını ve atışların emniyetli ve müfredata uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol eder.
f) Silahlar sadece atış hattında komutla doldurulur ve boşaltılır.
g) Atış eğitimcisi izin vermedikçe hiç kimse atış hattını geçmez ve komutsuz hedef kontrolü yapmaz.
ğ) Atış eğitimlerinde namlu ve tetik parmağı disiplinine dikkat edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Atışların Değerlendirilmesi ve Kayıt İşlemleri

Atış değerlendirmesi
MADDE 12- (1) Başarının ölçülmesi gereken atışlarda, atış eğitimi müfredatı ve ilgili mevzuat doğrultusunda Başkanlıkça değerlendirme yapılır.
Atış kayıt işlemi
MADDE 13– (1) Atış kayıtları, ilgili mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde yazıcı tarafından kayıt altına alınır. Yazıcı ve fişek dağıtıcısı, günlük olarak atış tamamlandıktan sonra atışlarda kullanılan fişek ve atış yaptırılan personel sayısını belirten tutanağı düzenler.
Atış icmali
MADDE 14- (1) Atış icmali, ilgili mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde yazıcı ve fişek dağıtıcısı tarafından düzenlenir ve dosyasında muhafaza edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Hizmet Öncesi Atış Eğitimleri

Hizmet öncesi atış eğitimleri
MADDE 15– (1) Hizmet öncesi atış eğitimleri, yeknesaklık sağlanması amacıyla Atış Eğitimi Kurulunun belirlediği müfredat programına ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
(2) Bir sınıfta en az iki ders görevlisi görevlendirilir.

Hizmet içi atış eğitimleri
MADDE 16– (1) Hizmet içi eğitimler, Atış Eğitimi Kurulunun belirlediği müfredat programına ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
(2) Düzenlenecek olan atış kurslarında, eğitimin en üst kalitede verilmesine ve her sekiz kursiyere bir atış eğitimcisi görevlendirilmesine özen gösterilir.
(3) Kurslarda en az iki uzman eğitmen veya eğitmen ile bunlara yardımcı olacak eğitmen yardımcısı görevlendirilir.
Yıllık atış eğitimleri
MADDE 17– (1) Yıllık atış eğitimleri, Atış Eğitimi Kurulunun kararı ve Başkanlığın talimatı doğrultusunda yapılır.
(2) Yıllık atış eğitimlerinde başarılı olamayanlara Atış Eğitimi Kurulu tarafından hazırlanan müfredat doğrultusunda eğitim verilebilir.
Bireysel atış eğitimleri
MADDE 18- (1) Yurt içi veya yurt dışı özel ve resmi kurum personeli ile vatandaşlara Başkanlığın teklifi Genel Müdür onayı ile ücret karşılığında atış eğitimi verilebilir. Alınacak ücret miktarı Başkanlık Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ücretin Başkanlık Döner Sermaye hesabına yatırılması halinde ek ders ücretleri Döner Sermaye İşletmesi hesabından ödenir.
(2) Kurum dışına verilecek atış eğitimleri bu Yönetmelikte belirtilen esaslar doğrultusunda emniyet tedbirleri alınarak yapılır.
Atış eğitimcilerinin oryantasyonu
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Atış Eğitimi Kurulu tarafından hazırlanan müfredat çerçevesinde mevcut atış eğitimcilerinin statüleri yeniden değerlendirilir. Yenilenen müfredata uygun eğitim veremeyeceği değerlendirilen atış eğitimcilerinin eğitimci sertifikaları iptal edilir. Sertifikası iptal edilen personel, yeniden Atış Eğitimcisi Yetiştirme Kursunu tamamlamadıkça atış eğitimcisi olarak görev alamaz.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce branşıyla ilgili atış eğitmeni olan personel, Başkanlıkça Temel Atış Eğitimi Kursuna tabi tutulabilir.
Yürürlük
MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür

EGM Atış Yönetmeliği
5 (100%) 1 vote[s]

Hakkında Yönetici

Pomem, pmyo, paem, pöh, bekçi ve asker alımlarına yönelik adayları bilgilendirmek amacıyla buradayız.

İlginizi Çekebilir!

egm-tayin-yonetmeligi

Emniyet Yer Değiştirme (Tayin) Yönetmeliği

Emniyet genel müdürlüğü emniyet hizmetleri sınıfında çalışan polis memuru ve polis amirlerinin tayinlerinin düzenlendiği yönetmeliğe …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.