Ana Sayfa / MEVZUAT / Emniyet Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
egm-meslek-ici

Emniyet Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında görevli personelin, görev ve
sorumluluklarının gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak,
hizmette verimliliğini arttırmak ve daha ileri görevlere hazırlamak için uygulanacak
eğitimlerin hedefleri, ilkeleri, uygulanması, değerlendirilmesi ve yönetimi ile ilgili esas ve
usulleri düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 —Bu yönetmelik, Emniyet Teşkilatında görevli tüm personelin hizmetiçi
eğitimlerini sağlamak amacıyla kurum içi, kurum dışı ve yurtdışında yapılacak olan kurs,
seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerinin yönetimi, bu faaliyetlerde görevlendirilecek idareci
ve eğitim görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim faaliyetine katılacakların
nitelikleri, hak ve yükümlülüklerine ait esasları kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3 —Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 214, 218 ve
221 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;
Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,
Bakan : İçişleri Bakanını,
Genel Müdür : Emniyet Genel Müdürünü,
Genel Müdürlük : Emniyet Genel Müdürlüğünü,
Emniyet Teşkilatı : Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Merkez ve Taşradaki tüm
birimleri,
Eğitim Merkezi : Polis Eğitim Merkezini,
Birim Amiri : İl Emniyet Müdürleri, Emniyet Genel Müdürlüğündeki İlgili Daire
Başkanları, Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim ve Öğretim Kurumu Müdürlerini,
Birim Amirliği : Hizmetiçi eğitimlerin yapıldığı İl Emniyet Müdürlükleri, Emniyet Genel
Müdürlüğü Daire Başkanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim ve Öğretim Kurumu
Müdürlüklerini,
Bölge Merkezi : Merkez veya taşra teşkilatı birimleri tarafından, coğrafi koşullar göz
önünde bulundurularak, zaman, işgücü ve maddi kaynak tasarrufu sağlamak amacıyla birden
çok birim amirliği personelinin eğitim amaçlı olarak bir araya getirildiği birim amirliğini,
Oryantasyon Eğitimi : Kuruma yeni gelen personelin kurumun amaç ve politikasını,
yapısını, kendi görev, yetki ve sorumluluklarını tanımaları; yapacağı işlerle ilgili bazı temel
bilgileri öğrenmeleri için yapılan; giriş, tanıtma, intibak ve alıştırma eğitimini,
İşbaşı Eğitimi : Personele gerçek iş ortamında gerekli olan bilgi, özellikle de beceri ve iş
alışkanlıklarını kazandırmak amacıyla yapılan eğitimi,
Tamamlama Eğitimi : Kurum içinde görev değişikliği yapan yada yurtdışına yeni bir
görevle gönderilen personele verilen eğitimi,
Özel Alan Eğitimi : Kurum içi yada kurum dışında personeli özel hizmetler için çeşitli
alanlarda yetiştirmek, uzmanlaştırmak üzere gerçekleştirilen eğitim programları yada yabancı
dil ve ilk yardım eğitimi gibi daha genel amaçlı düzenlenebilecek eğitim programlarını,
Yükselme Eğitimi : Kurumun ihtiyacı doğrultusunda üst kadrolara yükseleceklere yeni
kadrolarında daha başarılı olmalarını sağlamak için bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla
yapılan eğitimleri,
Geliştirme Eğitimi : Personelin hizmet öncesi eğitimde kazandığı bilgi ve becerilerden
geçerliğini ve etkinliğini kaybedenlerin yerine yenilerini kazandırmak, uzmanlık alanı ile ilgili
yeni gelişmeleri öğretmek yada yeni bireysel bilgi, beceri ve yetenekler edinmelerini
sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimleri,
Kurum Dışı Eğitim : Emniyet Genel Müdürlüğü dışındaki kurum ve kurum
merkezlerinde hizmetle ilgili olarak uygulanan eğitimi,
Yıllık Eğitim Planı : Emniyet Teşkilatında görev yapan/görevlendirilecek personelin,
eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, hizmet ile ilgili çeşitli konu, branş veya alanlarda
düzenlenecek eğitim faaliyetlerinin dönemlerini, başlangıç ve bitiş tarihlerini, eğitimlere
katılacak personelin sayısını ve niteliklerini belirtmek amacıyla bir mali yıl için hazırlanan
planı,
Eğitim Yöneticisi : Eğitimi düzenleyen birim amirliği veya eğitimin düzenlendiği birim
amirliği bünyesinden görevlendirilecek, eğitim faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümleri
doğrultusunda düzenli olarak yürütülmesinden sorumlu personeli,
Eğitim Görevlisi : Eğitim faaliyetinde öğretici veya eğitici olarak görevlendirilen kişiyi,
Eğitim Sorumlusu : Eğitim faaliyetlerinde, ilgili birim amirlikleri ile eğitim görevlisi ve
katılımcılar arasında koordinasyonu sağlamak ve eğitim faaliyetinin düzenli işleyişini temin
etmek amacıyla, eğitimi düzenleyen birim amirliği bünyesinden veya katılımcılar içerisinden
görevlendirilen personeli,
Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti : Personelin, meslek içinde yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen
kurs, seminer, konferans, panel, sempozyum gibi faaliyetleri,
Kurs : Personelin sahip olduğu niteliklerin artırılması için yeni bilgi, beceri, tutum ve
davranış kazandırmayı amaçlayan, bir öğretim programına göre yürütülen ve sonunda başarı
değerlendirilmesi yapılan faaliyeti,
Kursiyer : Kurs olarak tanımlanan eğitim faaliyetlerine katılan kişiyi,
Katılımcı : Personelin belirli konuda bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen kısa süreli ve
sonunda başarı değerlendirmesi yapılmayan eğitim faaliyetlerine katılanları,
Katılım Belgesi : Katılımcılara, eğitimi düzenleyen birim amirliği tarafından birim amiri
ya da genel müdür imzasıyla verilen içeriğinde eğitim faaliyetinin açık adı, tarihi, dönemi,
katılımcının adı, soyadı, sicili ve rütbesi bulunan belgeyi,
Sertifika :(Değişik:28.05.2004/25475) En az 20 saat veya daha uzun süreli eğitime
katılan ve eğitim sonunda yapılan değerlendirme sınavında başarılı olan personele, eğitimi
düzenleyen birim amirinin imzasıyla, içeriğinde eğitim etkinliğinin açık adı, tarihi, kursiyerin
adı, soyadı, sicili ve rütbesi bulunan belgeyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Hizmetiçi Eğitimin Hedefleri ve İlkeleri
Hizmetiçi Eğitimin Hedefleri
Madde 5 —Emniyet Teşkilatının hizmet özellikleri ile Devlet Memurları Eğitimi Genel
Planı ve Kalkınma Planlarının eğitim hedefleri doğrultusunda, Emniyet Teşkilatının her
kademesindeki görevli personelin eğitimi amacıyla yapılan hizmetiçi eğitimlerin hedefleri
aşağıdadır:
a) Personelin günün değişen koşullarına göre hizmet ile ilgili değişim ve gelişmelere
uyumunu sağlamak,
b) Personele hizmet alanındaki yeniliklerin, gelişmelerin gerektirdiği bilgi, beceri,
uygulama yeteneği ve davranışları kazandırmak,
c) Hizmet ile ilgili temel prensip ve tekniklerin, uygulama birliğini sağlamak,
d) Personelin mesleki yeterlik ve anlayışlarını geliştirmek,
e) Yönetimde ve uygulamada etkinliğin arttırılmasını sağlamak,
f) Emniyet Teşkilatının çeşitli hizmet dallarında çalıştırılacak uzman personel ihtiyacını
karşılamak,
g) Mesleki yeterlik açısından, hizmet öncesi eğitimin eksikliklerini tamamlamak,
h) Hizmet öncesi eğitimden geçirilen personelin görevli olduğu bölgeye uyumunu
sağlamak,
i) Hizmet birimi değişen personelin yeni hizmet birimine uyumunu kolaylaştırmak,
j) Personelin uygulamaya yönelik bilimsel araştırma yapma isteğini teşvik etmek ve
desteklemek,
k) İstekli ve yetenekli personelin, mesleklerinin üst kademelerine geçişlerini sağlamak,
l) Personeli üst derece ve kadrolardaki görevlere hazırlamak.

Hizmetiçi Eğitimin İlkeleri
Madde 6 —Hizmetiçi eğitimin istenilen düzeyde yürütülebilmesi ve eğitimden beklenen
sonuçların alınabilmesi için uygulanacak ilkeler şunlardır:
a) Hizmetiçi eğitim faaliyetleri, her yıl Aralık ayında, Eğitim Dairesi Başkanlığı
tarafından Emniyet Teşkilatının hizmet gerekleri göz önünde tutularak hazırlanan Yıllık
Eğitim Planında belirtilir.
b) Her kademedeki amir, emrindeki personelin eğitiminden ve verimliliğinin
artırılmasından sorumludur.
c) Birim amirleri ile bu Yönetmelik hükümlerine göre hizmetiçi eğitimde kendilerine
görev verilen yöneticiler ve eğitim görevlileri, eğitime tabi tutulan personelin eğitime
katılması ve eğitim hizmetlerinin verimli şekilde yürütülmesi için her türlü tedbiri alır ve
katkıda bulunurlar.
d) Emniyet Teşkilatı içinde iletişim, işbirliği ile koordinasyonu sağlamak ve yönetimde
karşılaşılan güçlükleri azaltmak amacı güdülür.
e) Eğitim faaliyetinin yapılacağı yerler eğitim şartlarına uygun olur, eğitimin gereklerine
göre düzenlenir ve donatılır.
f) Hizmetiçi eğitim plan, program ve faaliyetleri, Genel Müdürlüğün Merkez ve Taşra
birimlerinin asli görevlerini aksatmayacak şekilde düzenlenir.
g) Hizmetiçi eğitimde öncelikler esas alınarak, tüm personel eşit şekilde yararlandırılır.
h) Hizmetiçi eğitim programları sürekli değerlendirilir ve geliştirilir.
i) Hizmetiçi eğitimler, 5 inci maddede belirtilen hedefler doğrultusunda ve Emniyet
Teşkilatının ihtiyaçlarına yönelik olarak sürekli yapılır.
j) Eğitime katılması uygun görülen personelin eğitime devamı zorunludur.
k) Tüm personelin yeteneği ve hizmetin gerekliliği ölçüsünde eğitimden geçirilmesi
esastır.
l) Hizmetiçi eğitimde beklenen sonuçlara ulaşıp ulaşılamadığının belirlenmesi için,
eğitimin devamı sırasında veya bitiminde anket, gözlem, sınav, mülakat ve diğer
değerlendirme yöntemlerinden yararlanılır.
m) Hizmetiçi eğitime tabi tutulan personel, eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime
gönderilme amacına uygun görevlerde istihdam edilir.
n) Gerektiğinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla eğitimde işbirliği yapılır, karşılıklı bilgi,
belge ve eğitim görevlisi değişimi sağlanır.
o) Eğitimler, teşkilatın şimdiki ve gelecekteki amaçları ve ihtiyaçları dikkate alınarak
düzenlenecek plan ve programlara dayandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kuruluş ve Görevler
Eğitim Teşkilatı
Madde 7 —Emniyet Genel Müdürlüğü Hizmetiçi eğitim faaliyetleri;
a) Eğitim Kurulu,
b) Eğitim Dairesi Başkanlığı,
c) Diğer Birimler,
tarafından yürütülür.

Eğitim Kurulu
Madde 8 —Eğitim Kurulu; Genel Müdürlüğün eğitimle ilgili genel politikasını
belirlemek amacıyla, Genel Müdürün başkanlığında; Genel Müdür Yardımcıları, Polis
Akademisi Başkanı, Ankara Emniyet Müdürü, Polis Koleji Müdürü ile Eğitim, Personel, İdari
ve Mali İşler birim amirleri ile genel müdürün uygun göreceği Merkez Teşkilatı birim
amirlerinden oluşur.
Genel Müdürün katılamadığı toplantılara, eğitim işlerinden sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı başkanlık eder.
Üyelerin mazeretleri nedeniyle toplantılara katılamamaları halinde yardımcılarından biri
katılır.
Eğitim Kurulu, her yıl Aralık ayının ilk haftasında olağan, gerektiğinde Eğitim Dairesi
Başkanının teklifi, Genel Müdürün onayı ile olağanüstü toplanır.
Kurulun raportörü Eğitim Dairesi Başkanıdır. Kurulun toplantı gündeminin hazırlanması
ve sekreterya hizmetleri Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
Eğitim Kurulunda alınan kararlar, Genel Müdürün onayından sonra kesinleşir. Kararların
takibi Genel Müdürün gözetiminde Eğitim Dairesi Başkanlığınca yapılır.

Eğitim Kurulunun Görevleri
Madde 9 —Eğitim Kurulu;
a) Genel Müdürlüğün eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde izlenecek genel prensip ve
eğitim politikasını tespit etmek,
b) Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanan yıllık eğitim plan ve programlarını
değerlendirmek,
c) Yıllık eğitim plan ve programlarının uygulanma sonuçlarını değerlendirmek, ortaya
çıkan sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek,
d) Hizmetiçi eğitim çalışmaları ve uygulanmasına ilişkin önerileri değerlendirmek,
e) Eğitim plan ve programlarının etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla
ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla eğitim işbirliği önerilerini değerlendirmek,
f) Toplantı gündemine alınan eğitime ilişkin diğer konuları görüşüp karara bağlamak,
ile görevlidir.

Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Görevleri
Madde 10 —Eğitim Dairesi Başkanlığı;
Genel Müdürlük eğitim politikaları doğrultusunda, bu Yönetmeliğin uygulanması ve bu
Yönetmeliğin gerektirdiği çalışmaların koordine edilmesi işlemlerini yürütmekle sorumlu
olan birimdir.
Eğitim Dairesi Başkanlığı;
a) Emniyet Teşkilatı personelinin, kurum içi, kurum dışı ve yurtdışında yetiştirilmelerini
temin etmek amacıyla gerekli koordineyi sağlamak,
b) Eğitim programlarında; yapılacak olan hizmetiçi eğitimin konuları, eğitilecek teşkilat
personeli, eğitim görevlilerinin seçim esasları, eğitim yerleri, tarihleri, eğitimde kullanılacak
araç ve gereçlerin neler olduğu, eğitimin teknik ve yöntemleri ile gerekli görülecek konuları
belirlemek,
c) Genel Müdürlük Merkez ve taşra teşkilatı personelinin eğitim ihtiyaçları çerçevesinde
ve birimlerle koordineli olarak hizmetiçi eğitim politikalarını belirleyerek bunları plan ve
programlara dönüştürmek, gerektiğinde uygulanmasını takip etmek,
d) Merkez teşkilatında hizmetiçi eğitim düzenleyen birimlerin eğitim programlarını
değerlendirmek ve uygun görülenlerin uygulanması için ilgili birimlerle gerekli
koordinasyonu sağlamak,
ile eğitime ilişkin diğer görevlerini, Eğitim Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve
Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre yerine getirmekle görevlidir.

Diğer Birimler
Madde 11 —Hizmetiçi eğitim uygulamaları, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
ilgili birimlerce gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Faaliyetlerinde Görevlendirilecek Personel
Eğitim Görevlilerinin Nitelikleri ve Görevlendirilmesi
Madde 12 —Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde, eğitim görevlisi olarak öncelikle Genel
Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli personelden yararlanılır. İlgili eğitim
konusunda teşkilat içerisinden görevlendirilecek personel bulunmaması veya konunun teşkilat
dışından yetkili kişiler tarafından işlenmesinde fayda görülmesi halinde, merkezde ilgili
birimin teklifi, Eğitim Dairesi Başkanlığının değerlendirmesinden sonra, Bakanlık Makamının
onayı ile, taşra teşkilatında da Valilik onayı ile kurum dışından eğitim görevlisi
görevlendirilebilir.
Hizmetiçi eğitim faaliyetinde görevlendirilecek eğitim görevlilerinin;
a) Emniyet teşkilatında görevli ise, ders vereceği konu hakkında gerekli bilgi ve
deneyime veya eğiticilik ya da uzmanlık belgesine sahip olması,
b) Sahasında uzman olduğunu belgelemek kaydıyla, Emniyet Teşkilatı dışından
görevlendirileceklerin öğretme yeteneğine sahip, konusunda uzman veya akademik kariyere
sahip olması,
c) Her iki grupta yer alanların, 11/8/1987 tarihli ve 87/12002 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının eki olan Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve Öğretim
Kurumları ile Hizmetiçi Eğitimlerde Aylık Karşılığı ve Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin
Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslara uygun
nitelikte bulunması,
şarttır.
Birim amirlerince yukarıdaki esaslarla seçilen eğitim görevlilerine bu kararname esasları
çerçevesinde merkezde Bakanlık Makamı onayı ile, taşrada Valilik onayı ile ek ders ücreti
ödenir.

Eğitim Görevlilerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde13 —Hizmetiçi eğitimde görevlendirilen eğitim görevlileri;
a) Programda belirtildiği şekilde, derslerini amacına uygun olarak hazırladıkları ders ve
konu planlarına göre zamanında işlemek,
b) Eğitim süresi içinde bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde sınav yapmak ve
değerlendirmek,
c) Ders konularının işlenmesi sırasında modern eğitim teknik ve metotlarını uygulamak,
d) İşledikleri her dersin konusunu ve derse katılmayanların adı ve soyadını sınıf defterine
veya günlük çalışma çizelgesine yazarak imza etmek,
e) Derslere aksatmadan devam etmek ve geçerli bir sebep ile devam edememe hallerinde
durumu önceden eğitim yöneticisine bildirmek,
ile yükümlüdürler. Eğitim görevlilerinin sözü edilen görev, yetki ve sorumlulukları,
görevlendirilme onayı ile başlar.
Eğitim görevlisinin kabul edilebilir acil bir durumu ya da hastalığı mazeret olarak
göstermesi üzerine birim amiri, program aksamayacak şekilde, eğitim görevlisine belirli
saatler arasında izin verebilir. Ancak bu süre en fazla haftada bir ders günü kadar olabilir.
Eğitim görevlisinin izinli olacağı ders gününde program değişikliği yapılabilir.

Eğitim Yöneticilerinin Görev ve Sorumlulukları
Madde14 —Eğitim Yöneticisi;
a) Eğitim programının uygun bir şekilde yürütülebilmesi için eğitim sorumlusu, birim
amirliği ve eğitim görevlileri ile eğitime katılanlar arasında işbirliğini tesis etmek,
b) Eğitim faaliyeti ile ilgili hususlar için eğitim faaliyetinin yapıldığı yerin yetkilileri ile
temasa geçmek ve gerekli tedbirleri almak,
c) Eğitim faaliyeti ile ilgili gerekli hazırlıkların yapılıp yapılmadığını kontrol etmek
amacıyla eğitim faaliyetinin başlamasından önce eğitimin yapılacağı alanda denetlemelerde
bulunmak,
d) Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için, ilgili birimler ve eğitim görevlilerinin de
görüşünü alarak gerekli araç ve gereçlerin temini ile ilgili işlemleri yapmak/yaptırmak,
e) Gerekli gördüğü zamanlarda, eğitim görevlileri, eğitim sorumlusu, eğitime katılanlar
ve diğer görevlilerle, programın uygulanışı ile ilgili değerlendirme ve gelecek faaliyetler için
yeni öneriler almak amacıyla toplantılar yapmak,
f) Eğitime ilişkin eğitim sorumlusunun çözemediği sorunların çözüme kavuşturulması
için gerekli çalışmaları yürütmek,
ile görevlidir.

Eğitim Sorumlusunun Görev ve Sorumlulukları
Madde 15 —Eğitim Sorumlusu;
a) Eğitim görevlilerinin de görüşünü alarak eğitim için gerekli araç ve gereçlerin gereken
yer ve zamanda, kullanılabilir durumda bulunmasını sağlamak,
b) Eğitimin başladığı gün, eğitime katılanlara kişisel bilgi formunu dağıtıp,
doldurmalarını ve ilgili birimlere teslimini sağlamak,
c) Katılımcı veya kursiyerlerin devam durumlarını, varsa disipline aykırı davranışlarını
izlemek, devam çizelgesine günü gününe işlemek ve eğitime katılmayan personel ile eğitim
görevlilerinin devam durumlarını tespit ederek, eğitim yöneticisine intikal ettirmek,
d) Eğitim konuları ile ilgili ders notlarını eğitime katılanlara iletmek,
e) Eğitime katılanların konulan kurallara uymalarını sağlamak,
f) Eğitime katılanların, eğitim yöneticisi ve birim amirliği ile ilişkilerini düzenlemek,
g) Eğitime katılanların her türlü izin, sağlık ve istirahat işlemlerini yürütmek,
h) Eğitimin genel bir değerlendirmesini yaparak hazırlayacağı sonuç raporunu eğitim
yöneticisine vermek,
i) Eğitime katılanlara eğitim değerlendirme anketini uygulamak ve sonuçlarını
değerlendirmek,
j) Eğitim görevlilerinin yapacağı başarı değerlendirme işlemleri sonrasında kursiyerin
başarı notunu tespit ederek, değerlendirme fişini doldurmak,
k) Eğitimler sonunda eğitimi başarı ile tamamlayanlara verilecek olan sertifika veya
katılım belgelerinin düzenlenmesi işlemlerini yürütmek,
l) Ders ücretlerini ödemeye esas olacak, işlenen konuların saat toplamlarını gösteren
cetveli hazırlamak,
m) Eğitim faaliyetleri konusunda verilen diğer görevleri yapmak,
ile görevlidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Hizmetiçi Eğitimlerin Planlanması, Uygulanması ve Türleri
Hizmetiçi Eğitimlerin Planlaması
Madde 16 —Eğitim Dairesi Başkanlığınca Genel Müdürlüğün yıllık hizmetiçi eğitim
ihtiyacı, merkez ve taşra birim amirliklerinin teklifleri doğrultusunda, her yıl Ekim ayı sonuna
kadar tespit edilir.
Yıllık Hizmetiçi Eğitim Planının hazırlanmasında, Emniyet Teşkilatı personelinin
hizmetiçi eğitim ihtiyaçları, eğitim tesislerinin kapasitesi, diğer kurum ve kuruluşların eğitim
tesislerinden yararlanabilme imkanları ile bütçe imkanları dikkate alınır.
Yıllık Eğitim Planının hazırlanmasında teşkilatın personel politikası göz önünde
bulundurulur.
Bu planlarda, eğitimin konusu, tarihi, süresi, dönemi, eğitimin yapılacağı yer,
katılacakların sayısı ve özellikleri ile gerekli diğer hususlar belirtilir.
Yıllık Eğitim Planı Genel Müdürün onayı ile kesinleşir. Kesinleşen planlar,
onaylanmasının ardından yılbaşından en az 15 gün önce bütün birim amirliklerine bildirilir ve
yılbaşından itibaren uygulanmaya konulur. Eğitimlerin, süresi içerisinde ilgili birim
amirliğince gerçekleştirilmesi, Eğitim Dairesi Başkanlığınca takip edilir.
Yıllık eğitim planında yer aldığı halde, herhangi bir nedenle yıl içinde
gerçekleştirilemeyen eğitimler ile planda yer alan eğitim faaliyetlerine ait bilgilerde yapılması
istenen değişiklikler, gerekçeleri ile birlikte Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirilir. Değişiklik
teklifleri, Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak incelemenin ardından Genel
Müdürün onayı ile kesinleşir.

Yıllık Eğitim Planı Dışında Eğitim Düzenleme Talepleri
Madde 17 —Merkez ve taşra birimleri, gerekçe bildirerek Yıllık Eğitim Planında
bulunmayan ancak sonradan ihtiyaç duyulan eğitimlerin düzenlenmesini Eğitim Dairesi
Başkanlığından talep edebilirler. Eğitim Dairesi Başkanlığı bu talepleri;
a) Yıllık Eğitim Planında belirtilen genel ilke ve esaslara uygunluğu,
b) Kurumsal ve bireysel yararlar,
c) Eğitim tesisi imkanlarının yeterliliği,
d) Bütçe imkanlarının yeterliliği,
açılarından inceler, eğer talep taşra birimlerinden gelmişse ilgili birim amirliğinin uygun
görüşünü de alarak eğitimin açılıp açılamayacağına karar verir ve uygun gördüklerini Genel
Müdürün onayı ile Yıllık Eğitim Planına dahil eder.

Hizmetiçi Eğitimin Türleri
Madde 18 —Değişik görevlerde bulunan veya rütbe, unvan, eğitim durumu açısından
değişik düzeydeki personelin hizmetiçi eğitimi aşağıdaki şekillerde yapılır:
a) Oryantasyon Eğitimleri
b) İşbaşı Eğitimleri
c) Tamamlama Eğitimleri
d) Özel Alan Eğitimleri
1) Özel Alan Temel Eğitimi
2) Özel Alan Geliştirme Eğitimi
3) Özel Alan Uzmanlık Eğitimi
e) Yükselme Eğitimleri
f) Geliştirme Eğitimleri
Ayrıca, merkez ve taşra birimlerince personele çalışma alanları ile ilgili daha fazla bilgi
ve beceri kazandırmak, teknolojik gelişmeleri ve yeni yöntemleri tartışmak, karşılıklı bilgi ve
deneyimlerden yararlanma olanağı sağlamak amacı ile illerde valilik onayı, Merkezde Eğitim
Dairesi Başkanlığı aracılığı ile Genel Müdür onayı alınmak suretiyle kurs, seminer,
sempozyum, konferans, panel ve inceleme gezileri türünden her türlü hizmetiçi eğitim
faaliyeti düzenlenebilir.

Oryantasyon Eğitimleri
Madde 19 —Bu eğitimler merkez yada taşra birimlerince, kuruma yeni gelen personeli
yapacağı işe hazırlamak amacıyla kısa süreli olarak düzenlenir. Eğitimde personele, kurumsal
tutum, davranış ve çalışma ilkeleri ile işin gerektirdiği temel bilgiler öğretilir.
Oryantasyon eğitimlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde, 27/6/1983
tarihli ve 18090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair
Yönetmelik hükümlerine uyulur.

İşbaşı Eğitimleri
Madde 20 —Merkez ve taşra birimlerinde görevli her derecedeki personel, işbaşı
eğitimine tabi tutulur.
İşbaşı eğitimleri, denetlemelerde görülen aksaklıkları gidermek ve geliştirme eğitimi
programında yer almayan fakat ihtiyaç duyulan konuları öğretmek üzere sıralı amirler
tarafından iş ortamında verilir. Bu eğitimlerin gerçekleştirilmesinden birim amirleri
sorumludur.

Tamamlama Eğitimleri
Madde 21 —Tamamlama Eğitimleri; Başka bir göreve, il yada ülke dışına atanan
personele yeni görevin gerektirdiği yeterlikleri kazandırmak amacıyla Merkez ve taşra
teşkilatı birimleri tarafından düzenlenir. İl yada ülke dışına atananlara gidilecek yerde yaşayan
insanların kültürel özellikleri hakkında bilgi verilir.
a) Yurtiçi Tamamlama Eğitimleri
İl içinde görev yerinden başka bir göreve toplu geçişlerde yada il dışına atanan personele
yeni görevin gerektirdiği yeterlikleri kazandırmak amacıyla atandığı kadronun eğitim şube
müdürlüğü tarafından düzenlenir.
b) Yurtdışı Tamamlama Eğitimleri
Yurtdışında bir göreve atanan personele görevin gerektirdiği yeterlikleri kazandırmak
amacıyla ilgili birim amirliği tarafından düzenlenir. Eğitim görevlisi olarak, daha önce benzer
görevlere giden personelden de yararlanılabilir.
Bu eğitimlerin süresi ve programı eğitimi düzenleyen birim amirliklerince belirlenir.

Özel Alan Eğitimleri
Madde 22 —Özel bir hizmet alanına yönelik olarak düzenlenen bu eğitimler ilgili birim
amirliği tarafından merkezde veya ilgili birimin organizesinde taşrada ya da ilgili birim
tarafından denklik verilmek koşuluyla, kurum dışı birimler tarafından düzenlenir.
a) Özel Alan Temel Eğitimi
Özel bir hizmet alanının gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla düzenlenir.
b) Özel Alan Geliştirme Eğitimi
Özel Alan Temel Eğitimi görmüş personele alanda meydana gelen yenilikleri öğretmek
amacıyla düzenlenir.
c) Özel Alan Uzmanlık Eğitimi
Bu eğitime katılacak personelde Özel Alan Temel Eğitimi görmüş olma şartı aranır.

Yükselme Eğitimleri
Madde 23 —Genel Müdürlük bünyesinde çalışan Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve diğer
hizmet sınıfı personelden terfi edenlere yönelik olarak merkezde ya da Eğitim Merkezlerinde
yeni görev veya rütbelerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırmak amacıyla
toplu veya gruplar halinde eğitimler düzenlenebilir.
Meslek İçi Yöneticilik Eğitimi kursuna katılan her rütbedeki personelden eğitim sonunda
ilk %10’a girenlere diğer ülkelerin uygulamalarını yerinde görmek, fikir alışverişinde
bulunmak ve yeni bir bakış açısı kazandırmak amacıyla toplu veya gruplar halinde yurtdışı
eğitim gezisi düzenlenebilir.

Geliştirme Eğitimleri
Madde 24 —Geliştirme eğitimleri, planlama, uygulama, amaç ve kapsam alanı göz
önünde bulundurularak ikiye ayrılır.
a) Özel Geliştirme Eğitimleri
Genel Müdürlük merkez ve taşra birim amirliklerince, personele hizmette kullanılacak
yeni yöntem ve teknikleri öğretmek, kurumsal veya bireysel bilgi ve becerileri kazandırmak
amacıyla düzenlenen eğitimlerdir.
Bu amaçlı kurum dışından alınan ve belgelendirilmiş eğitimler ile emekliliğe hazırlama
eğitimleri de bu kapsamda değerlendirilir.
b) Genel Geliştirme Eğitimleri
Eğitim Dairesi Başkanlığınca, denetlemelerde görülen aksaklıkları gidermek, personele
hizmette kullanılacak yeni yöntem ve teknikleri öğretmek, hizmet için gerekli bilgileri
kazandırmak ve hizmetin daha etkin yürütülmesi için yapılan mevzuat değişikliklerinden
personeli haberdar etmek amacıyla her yıl, her derecedeki Teşkilat personelinin en az
%20’sini kapsayacak şekilde planlanan eğitimlerdir.
Eğitim Dairesi Başkanlığınca, her yıl bir sonraki yıl içerisinde İl Emniyet
Müdürlüklerinde ve Merkez teşkilatında uygulanmak üzere, Aralık ayında iki ayrı genel
geliştirme eğitimi programı hazırlanır ve Genel Müdürün onayının ardından uygulanmak
üzere ilgili tüm birim amirliklerine gönderilir.
Genel geliştirme eğitimi programının süresi, verilecek dersler ve programda yer alacak
diğer eğitim etkinlikleri Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak programda yer alır.
Eğitim Dairesi Başkanlığınca programda yer alan derslerle ilgili kaynak olarak
kullanılmak üzere eğitim notu ya da yararlanılacak kaynaklar listesi gönderilir.
Programın yürütülmesinde öncelikle teşkilat içinden birim amirliğince alanda yeterli
olduğu tespit edilen personel eğitim görevlisi olarak görevlendirilir. İhtiyaç halinde yüksek
eğitim kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlardan yararlanılır.
Genel geliştirme eğitimi programları illerde İl Eğitim Şube Müdürlükleri, Merkezde
Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenir.
Genel Müdürlük merkez ve taşra birim amirlikleri, o yılın genel geliştirme eğitimi
değerlendirme sonuçlarını Kasım ayı içerisinde, sonraki yılın genel geliştirme eğitiminin
yapılacağı dönemler ve bu dönemlerin başlama-bitiş tarihleri, her döneme katılacak personel
sayısı, eğitimin gerçekleştirileceği yer, eğitim görevlileri gibi hususları kapsayan uygulama
planını ise Ocak ayı içerisinde Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderirler.
İlçelerde görevli personelin genel geliştirme eğitimleri ilçenin personel sayısı, il
merkezine ve diğer ilçelere olan uzaklığı gibi ölçüler dikkate alınarak il merkezi veya en
yakın ilçelerde yaptırılabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Hizmetiçi Eğitimin Planlama ve Uygulanmasına İlişkin İlke ve Esaslar
Hizmetiçi Eğitimin Planlama ve Uygulanmasına İlişkin İlkeler
Madde 25 —Hizmetiçi eğitimin uygulanmasına ilişkin ilkeler aşağıda belirtilmiştir;
a) Eğitimler, Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinesinde, eğitimin konusuna göre ilgili
birimler tarafından tespit edilen eğitim ihtiyaçları çerçevesinde planlanır ve uygulanır.
b) Eğitimler, genel ve yıllık eğitim planları ile eğitim programlarına uygun olarak yapılır.
Zorunluluk olmadıkça planda yer almayan eğitimler yapılmaz.
c) Genel Müdür tarafından uygun görülüp, ilgili birim amirliklerince açılan eğitimlerin
tüm istatistiki bilgileri Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirilir.
d) Eğitimin, personelin öğrenim düzeyi, sınıf veya rütbesine göre ayrı ayrı açılması esas
olmakla beraber hizmetin gerektirdiği hallerde müşterek eğitim düzenlenebilir.
e) Hizmet ihtiyacı nedeniyle zorunluluk olmadıkça, eğitime katılacak personelin, aynı
nitelikte ve düzeydeki diğer bir eğitime katılmamış olmasına dikkat edilir.
f) Eğitimleri planlamada, personel atama zamanları, hizmetin yoğun olduğu aylar ile
bayram ve tatil günleri dikkate alınır. İzinli, raporlu veya istirahatlı olan personel kendi isteği
dışında eğitime çağrılamaz.
g) Eğitimin düzenlendiği tarihlerde eğitim gören personele başka bir görev verilemez.
h) Yetkili sicil amirlerince sicil raporlarının düzenlenmesinde, personelin eğitimdeki
başarı durumu göz önünde bulundurulur.

Hizmetiçi Eğitimin Planlama ve Uygulanma Esasları
Madde 26 —Genel Müdürlük merkez teşkilatı tarafından düzenlenecek hizmetiçi
eğitimlerde eğitimi düzenleyen birim amirliği tarafından eğitim programı ve eğitim
görevlilerinin isimleri en geç eğitimin başlama tarihinden 15 gün öncesinde Eğitim Dairesi
Başkanlığına bildirilir. Eğitim programı ve eğitim görevlileri, Eğitim Dairesi Başkanlığı
tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek uygun görülmesi halinde
eğitimi düzenleyecek birim amirliğine iade edilir. Birim amirliği tarafından, eğitim programı,
eğitim görevlileri, katılımcıların isimleri, eğitimin yeri, eğitimin başlama ve bitiş tarihlerinin
yer aldığı makam onayı alınır.
İl Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlenecek eğitimlerde eğitim programı ve eğitim
görevlisi Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Uygun bulunması halinde
eğitimler düzenlenir.
Eğitimin uygulanmasında dikkate alınacak esaslar aşağıda gösterilmiştir;
a) Eğitime çağrılacak personelin, illere göre dağılımı, amir ve memur miktarı, ilgili
daireler ile koordine içerisinde tespit edilir.
b) Eğitimlerin verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, eğitim programları, Eğitim Dairesi
Başkanlığının ilgili dairelerle yapacağı değerlendirmelere göre hazırlanır ve varsa aksaklıklar
yeniden gözden geçirilir.
c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca, eğitim maliyetleri dikkate alınarak yeterli
ödenek temin edilir.
d) Aynı tür eğitimler, bir veya birkaç döneme ayrılarak yapılabilir.
e) Eğitimi bitiren personelin uzmanlık alanlarında çalışmalarını sağlamak üzere, atama ve
nakilleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından ilgili dairelerle koordineli olarak
gerçekleştirilir.
f) Eğitime alınacak personel, hizmet gereği aranacak nitelikler ve hizmetin gerektirdiği
özelliklere göre belirlenir.
g) Eğitime katılacakların seçiminde, çalıştığı hizmet biriminde eğitim görmeden
çalışanlara, çevik kuvvette hizmet süresini tamamlayarak diğer görevlere aktarılanlara öncelik
verilir.
h) Uzmanlık temel eğitimi gören personel, aynı hizmet branşında çalışıyorsa, bütçe
imkanları yeterli ise, genel eğitim planlarının uygulanmasını aksatmamak kaydıyla geliştirme
eğitimine çağrılırlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Hizmetiçi Eğitimlere Katılma
Eğitime Katılacaklarda Aranacak Nitelikler
Madde 27 —Eğitime katılacak personelde asgari aşağıdaki nitelikler aranır;
a) İsteği, birim amirliği ve Genel Müdürlükçe uygun bulunmak,
b) Uygulandığında, seçme sınavlarında başarılı olmak,
Genel Müdürlükçe, bu niteliklere ek olarak veya eğitimle ilgili hizmetin özelliğine göre
başka şartlar da belirlenebilir.

Eğitim Faaliyetine Çağırma
Madde 28 —Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen ve giriş şartlarını taşıyan
personel, bir dilekçe ile görevli olduğu birim amirliğine başvurur. Bu şekilde toplanan
dilekçeler, illerde Eğitim Şube Müdürlüklerince Merkezde ilgili birim amirliği tarafından
incelenir. Şartları uygun bulunanlar arasından o birime tanınan kontenjan kadar aday seçilerek
kimlikleri Genel Müdürlüğe bildirilir.
Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Genel Müdürlük birim amirlikleri tarafından düzenlenen
eğitimlerde, hizmetin ve görevin gereğine uygun olarak katılımcı grubu belirli ölçülerle
sınırlandırılabilir.
Yapılacak inceleme sonucunda eğitimi düzenleyen birim amirliği tarafından eğitime
katılacak personele eğitimin başlama tarihinden en az bir hafta önceden gerekli tebligat
yapılır.
Mahallinde düzenlenecek hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılacak personel, valilik onayı
ile tespit edilir.

Hizmetiçi Eğitimlerin Düzenleneceği Yerler
Madde 29 —Hizmetiçi eğitim faaliyetleri, Eğitim Dairesi Başkanlığınca belirlenecek
standartlara uygun olarak;
a) Genel Müdürlük Merkez birimleri eğitim tesisleri ve ünitelerinde,
b) Genel Müdürlük taşra birimleri eğitim tesis ve ünitelerinde,
c) Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde,
d) Öğrencilerin yaz tatiline gönderildiği aylarda Polis Eğitim Kurumlarında,
e) Birim amirliklerince uygun görülecek diğer kurum ve kuruluşların eğitim tesislerinde,
düzenlenir. Eğitim ortamlarının yetişkin eğitimine uygun olmasına dikkat edilir.
Hizmetiçi eğitimlerden bir kısmı programın özelliğine göre birden çok ili kapsayacak şekilde
bir bölge merkezinde de düzenlenebilir.

Eğitime Katılanların Yolluk, Yevmiye, Sağlık ve Barınmaları
Madde 30 —Eğitime katılanların, 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yolluk ve
yevmiyeleri ile ilgili onaylar eğitimi düzenleyen birim amirliğince alınır, personelin
bulundukları kadroları üzerinden tahakkuk ettirilir ve ödenir.
Eğitime katılanların ve beraberinde bulunması halinde, bakmakla yükümlü olduğu
kişilerin doktora sevk işlemleri eğitimi düzenleyen birim amirliğince yürütülür. Eğitimi
düzenleyen birim amirliği ile eğitimin düzenlendiği birim amirliğinin ayrı ilde bulunması
halinde bu işlemler eğitimin düzenlendiği birim amirliğince yürütülür. Ancak, her durumda
tedavi giderleri eğitime katılan personelin bulunduğu kadrosu üzerinden ödenir.
Eğitime katılacakların barınma ihtiyaçları, eğitimi düzenleyen birim amirliğince
eğitimlerin planlanma aşamasında dikkate alınır ve katılımcılar imkanlar ölçüsünde birim
amirliğince barındırılır ve iaşe edilir. İaşe edilmeleri halinde yemek ücretleri kursiyerlerden
tahsil edilir.
Birim amirliklerince eğitime katılanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan
diğer hizmetlerin ücretleri kursiyerlerden tahsil edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Hizmetiçi Eğitimlerin Yürütülmesine İlişkin Esaslar
Eğitime Başlama
Madde 31 —Eğitimin başlayacağı günün ilk saatinde birim amiri veya görevlendireceği
personel tarafından eğitimin konusu, önemi, süresi, eğitime katılacakların uymak zorunda
olduğu kurallar, devam-devamsızlık, başarı-başarısızlık halleri hakkında açıklamalarda
bulunulur.

Ders Saatleri ve Dağılımı
Madde 32 —Bu Yönetmeliğe göre yapılacak hizmetiçi eğitimde yer alacak konular,
personelin hizmet ve çalışmalarına göre gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenir.
Eğitimlerde ders süresi 45 dakikadır. Her ders sonunda 15 dakika dinlenmeye ayrılır.
Blok ders saati ise (90) dakikadır. Uygulamalı dersler kesintisiz yürütülebilir. Dinlenme
zamanı uygulama sonrasında belirlenir. Gezi saatleri bu saatlerin dışında değerlendirilir.
Günde en çok 6, haftada en çok 30 saat ders yapılabilir.
Dersler, özellikle kurum dışından temin edilen eğitim görevlilerinin devamını sağlayacak
ve haftanın bütün ders gününe yayılacak şekilde dağıtılır. Derslerin özelliğine göre yapılacak
uygulamalar ile her türlü atış eğitimleri bu hükmün dışında olup, zamanı ve süresi ders
programlarında gösterilir.

Eğitimlerin Yürütülmesi
Madde 33 —Eğitimler, birim amirliğince 32 nci maddeye göre yapılacak haftalık ders
dağılımı çizelgesine göre yürütülür.
Eğitime katılanların ve eğitim görevlilerinin ders zaman çizelgesine uymaları için eğitim
sorumlusu tarafından gerekli tedbirler alınır.
Kursiyerlerin devam durumu günlük devam çizelgesine işlenir ve kursu düzenleyen birim
amirliğinde muhafaza edilir.

Sınavlara İlişkin Not Düzeni
Madde 34 —Eğitim sonunda sınav yapılıp yapılmayacağı, sınav yapılması halinde
sınavın türü eğitim programında belirtilir. Eğitime katılan personelin başarıları; eğitimin
özelliğine göre, eğitim süresi içinde veya sonunda yazılı (test-klasik), veya uygulamalı ayrı
ayrı veya birlikte olmak üzere yapılacak sınavlarla tespit olunur.
Sınavlar, 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Notlarda:
( 0 ) Boş,
0 – 59 Başarısız,
60 – 74 Orta,
75 – 89 İyi,
90 – 100 Pekiyi olarak kabul edilir. Yazılı sınavlarda her soru için değerlendirilen not
cevap kağıdında gösterilir.

Eğitime Katılanların Ara Sınavlarla Değerlendirilmesi
Madde 35 —Eğitimin uygulanmasına yön vermek ve anlaşılmayan konuları tespit etmek
amacıyla yapılan sınavlardır. Değerlendirme sonunda ortaya çıkan konular, eğitim görevlileri,
eğitim sorumlusu ve eğitim yöneticisinin katılacağı toplantıda ele alınır. Eksikliği tespit edilen
konulara programın ilerleyen aşamalarında ağırlık verilir.
Ara sınavlar aşağıda gösterilen esaslara göre yapılır:
a) 3 hafta ile 2 aylık süreler arası kurslarda yapılacak ara sınavlar;
Her ders için, eğitim döneminin ortalarına isabet eden haftanın son gününde yapılır.
b) 2 ay ve daha uzun süreli eğitimlerde yapılacak ara sınavlar;
Her ders için, her ayın son haftası, son gününde yapılır.
Sınav sonuçları eğitime katılanlara bildirilerek kurs dosyasında muhafaza edilir.

Bitirme Sınavı ve Eğitimde Başarı Durumu
Madde 36 —Eğitimlerin süresine göre son gün ya da günler sınavlara ayrılır. Sınav
günleri, derslerin haftalık ders saat süreleri göz önünde bulundurularak, birim amirliğince en
az bir hafta önceden tespit ve ilan edilir.
Eğitim sonunda yapılan bitirme sınavında (100) puan üzerinden en az (60) puan almak
zorunludur. Ancak eğitimi düzenleyen birim amirliğince, bağlı bulunduğu Genel Müdür
Yardımcısının onayı ile geçme notu arttırılabilir. Çok aşamalı sınav yapılması halinde, her bir
sınavın aritmetik ortalamasının en az geçer not olması gerekir. Bitirme sınavlarının yazılı,
sözlü ve uygulamalı yapılması halinde başarı notu her üçünün ortalamasıdır.
Bitirme sınavlarında (60) puandan aşağı not alan kursiyere, son sınav sonucu
açıklandıktan 2 gün sonra bir sınav hakkı daha tanınır. Bu durumdaki personel için
gerektiğinde ilgili birim amirliğince ek onay alınarak bu tarihlerde izinli olmaları sağlanır.
Kursiyerlerin kursu başarı ile tamamlayabilmeleri için bitirme sınavlarının veya başarısız
olmaları halinde tanınan ek sınavların tamamından geçer not almaları zorunludur.
Bitirme sınavlarından herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılırlar.
Yapılan sınav sonucu kursiyerlerin almış oldukları notlar liste halinde Eğitim Dairesi
Başkanlığına bildirilir.

Sınavlara İlişkin Genel Hususlar
Madde 37 —Sınavlarda kopya çekenler veya sınav disiplinini bozanlar, tutanak
düzenlenerek sınav yerinden çıkarılırlar. Bu durumdaki personel başarısız sayılırlar.
Sınavlarda alınan puanlardan 0.50’den aşağı kesirler dikkate alınmaz, 0.50 ve daha yukarı
kesirler tam sayı olarak değerlendirilir.
Sınavlar, dersi okutan eğitim görevlisi tarafından değerlendirilir.
Yazılı sınav sonuçları için, notların ilanını takip eden 24 saat içinde eğitimi düzenleyen
birim amirliğine yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar 24 saat içinde ilgili birim amirliğince
değerlendirilerek sonuç ilgiliye tebliğ edilmek üzere görevli olduğu birim amirliğine bildirilir.
Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir. Sınav cevap kağıtları;
a) Soruların cevap anahtarı, cevap kağıtları bir yıl,
b) Tutanaklar değerlendirme sonuçları iki yıl,
Kanuni süresi içinde yargı yoluna başvuranların evrakları ise dava sonuçlanıncaya kadar
saklanır bu şekilde yargı yoluna başvuranlar durumunu yazılı olarak bağlı oldukları birime
bildirirler.

Devam-Devamsızlık
Madde 38 —Eğitime katılanlar, eğitim süresince ders ve uygulama çalışmalarına düzenli
devam etmeye, verilen ödevleri zamanında yapmaya, sınavlara girmeye, eğitim yeri olarak
seçilen birimin çalışma ve iş disiplinine de uymakla yükümlüdürler. Eğitim görevlisi olarak
katılan personel de eğitim süresince idari yönden eğitimin yapılacağı birim amirliğine
bağlıdırlar.
İşbaşı eğitimleri hariç, diğer eğitimlere katılma emri alan personel, aksi bildirilmedikçe
eğitimin başlamasından bir önceki günün mesai bitimine kadar eğitimin yapılacağı birimde
hazır bulunur. Personelin bu yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için, gerekli tedbirler birim
amirlerince alınır.
Eğitimlere katılanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2595 sayılı Kanunla
değişik 104 üncü maddesinin A, B ve C fıkralarında sayılan haller ve birim amirliğince kabul
edilen mazeretleri dışında izin kullanamazlar. Bu fıkralar çerçevesinde de kursiyerlere eğitim
toplam ders günü süresinin en çok 1/10 ders günü oranında izin verilebilir.
Eğitime katılan personelin, her durumda eğitim süresi içindeki devamsızlığı eğitim ders
günü süresinin 1/10’unu geçerse, personelin eğitimle olan ilişiği kesilir ve durumu kadrolarına
bildirilir.
Zorunlu nedenlerle eğitime katılmayanlar, gerekçeleri ve belgeleriyle birlikte durumlarını
eğitimin yapılacağı birim amirliğine bildirmekle yükümlüdürler. Mazeretleri eğitimi
düzenleyen birim amirliğince geçerli görülen personel eğitimin daha sonraki dönemlerine
alınabilirler.
Eğitimi düzenleyen birim amirliğince mazeretleri kabul edilmeyenler ile eğitime
mazeretsiz olarak devamsızlığı görülen personelin eğitimle ilişikleri kesilir ve kurs onayları
iptal edilerek kadrolarına bildirilir.

Eğitimlerin Sona Ermesi
Madde 39 —Eğitim sonunda eğitim gören personele, bu yönetmeliğin 4 üncü
maddesinde geçen sertifika ve katılım belgesi tanımlarında belirtilen bilgiler doğrultusunda ve
eğitimin türüne göre Sertifika veya Katılım Belgesi verilir.
Oryantasyon, işbaşı ve tamamlama eğitimleri ile genel geliştirme eğitimlerine katılması
gereken personelin eğitim durumları, Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen birim
amirliklerince takip edilir ve tamamlanır. Ancak bu eğitimlerin sonunda eğitime katılan
personele Sertifika veya Katılım Belgesi verilmez.
Eğitimin sona ermesini müteakip en çok 15 gün içerisinde, Eğitimi düzenleyen birim
amirliği tarafından;
a) Başarılı ve başarısız personel listesi, Eğitim ve Personel Dairesi Başkanlıklarına
gönderilir.
b) Başarılı personele verilen belgelerin tasdikli bir sureti, dosyasına konulmak üzere
Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.
c) Başarısız personelin durumu ayrıca personelin kadrosuna bildirilir.
En az 4 hafta süreli, 20 ve daha fazla mevcutlu eğitimlerde, ilk üç dereceye giren
personele Birim Amirliğince uygun görülen armağanlar verilir.
En az 2 ay süreli eğitimlerde başarılı olan kursiyerlere 3 gün süre ile dinlenme izni verilir.
Kurs veya izin sonlarında, kursiyerler yol süresi hariç olmak üzere derhal görevleri başına
dönerler.

Eğitimlerin Değerlendirilmesi
Madde 40 —Eğitimin özelliğine göre ön test ve son test uygulaması yapılabilir.
Eğitimin sonunda, Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanan değerlendirme anketi
uygulanır.
Anket sonuçları birim amirliğince değerlendirilir. Değerlendirme sonucu anket formları
ile birlikte Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.
Anket sonuçları Eğitim Dairesi Başkanlığınca eğitim kalitesinin artırılması amacıyla
değerlendirilir.

Disiplin Hükümleri ve İlişik Kesme
Madde 41 —Eğitim faaliyetine katılanlar ilgili birim amirliğince konulan kurallara
uymak zorundadırlar.
Kursiyerlerin işlemiş oldukları suçlardan dolayı, Emniyet Teşkilatı personeline
uygulanan mevzuat hükümleri doğrultusunda disiplin soruşturması açılır, yürütülür ve
sonuçlandırılır.
Kursiyerlerin, kurs süresi içerisinde ve kursla ilgili eylem, işlem, tutum ve
davranışlarından dolayı kıdeme müessir bir ceza almaları durumunda doğrudan kursla
ilişikleri kesilir.
Herhangi bir nedenle hizmetiçi eğitim faaliyetine katılmayan veya ilişiği kesilenlere
sertifika veya katılım belgesi verilmez.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Yurtiçi Diğer Kurumlarda Yaptırılacak Eğitimler
Yurtiçi Diğer Kurumlarda Eğitime Katılma
Madde 42 —İlgili kamu ya da özel kurum veya kuruluşlar ile Genel Müdürlükçe
müşterek belirlenecek esaslara veya protokollere göre düzenlenecek uzun ve kısa süreli eğitim
programlarına katılacak Emniyet Teşkilatı personelinde;
a) Eğitimin yapılacağı kurumun belirlediği şartlara uygun olmak,
b) Kurumun hedefleri ve eğitim politikası doğrultusunda belirlenecek seçme kriter ve
koşullarına uygun olmak,
c) Eğitime katılma isteği, görevli olduğu birim amiri ve Genel Müdürlükçe uygun
görülmek,
şartları aranır.

Yurtiçi Diğer Kurumlarda Eğitime Katılacak Personelin Hak ve Yükümlülükleri
Madde 43 —Yurtiçi diğer kurumlarda yapılacak eğitime katılanların her türlü özlük
işlemleri bağlı bulundukları birim amirliği tarafından yürütülür.
Eğitime katılan personel, kurumlarca belirlenen kurallara uymak zorundadırlar. Ayrıca,
mesleki disiplini bozucu davranışlarda bulunanlar ile devamsızlık yapanlar hakkında, Emniyet
Örgütü Disiplin Tüzüğü hükümleri uygulanır.
Yurtiçi diğer kurumlarda eğitime katılan personelin devam alt sınırı, ilgili kurum veya
kuruluş ile Genel Müdürlük arasında eğitimin verimliliği dikkate alınarak belirlenir.
Personel tarafından devam alt sınırının aşılması durumunda ilgili belgelerle birlikte
mazeret beyanı istenir. Mazeretleri birim amirliği ve ilgili kurum tarafından kabul edilen
personel eğitimlerine devam eder. Mazeretleri kabul edilmeyenler ile eğitimde başarısız
olanlar, bir daha diğer kurumlarda aynı tür eğitimlere gönderilmezler.
Yurtiçi diğer kurumlarda eğitime katılmak için sınava katılacakların sınavlara geliş ve
dönüş yol masrafları ile eğitim gereçlerine ait giderleri kendileri tarafından karşılanır.
Kurum dışında hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili seminer, kurs, konferans türü
eğitimlere katılanlar, katıldığı eğitimle ilgili raporu en fazla bir ay içinde bağlı bulunduğu
birim amirliğine teslim etmekle yükümlüdürler. İlgili birim, bu çalışmanın bir nüshasını
Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderir.
Emniyet Teşkilatı personelinin rütbe, branş ve ihtisas özelliklerine göre, hizmetin
gerektirdiği ferdi niteliklerini geliştirerek, çağın gereklerine uygun düzeye ulaşmış uzman
personel yetiştirmek amacıyla, yurtiçi yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitime
personel gönderilir.
Yurtiçi lisansüstü eğitimlerin planlama, başvuru, seçim ve gönderilme usul ve esasları,
eğitim süresi ve sonrası yürütülecek faaliyetler ile personelin ve idarenin görev, yetki ve
sorumlulukları Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak yönerge ile belirlenir.

ONUNCU BÖLÜM
Yurtdışı Eğitimleri
Yurtdışı Eğitim Konuları ve Personelin Seçimi
Madde 44 —Yurtdışında yaptırılacak eğitimlere ilişkin talepler Daire başkanlıklarınca
her yıl Şubat ayı sonuna kadar Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirilir. Yurtdışı eğitim talepleri
Eğitim Dairesi Başkanlığınca değerlendirilerek her yıl Haziran ayı sonuna kadar Başbakanlığa
bildirilir.
Yurtdışında yaptırılacak eğitimlere katılacak personelin seçimi, eğitimlerin planlanması,
denetlenmesi 1/2/1974 tarihli ve 14786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetiştirilmek
Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri
doğrultusunda, Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanıp Bakanlık Makamının oluruna
sunulacak yönerge ile belirlenir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Birimlerde Tutulacak Defterler
Madde 45 —Eğitim Dairesi Başkanlığı, Eğitim Kurumları, İl Emniyet Müdürlükleri ve
diğer birimlerde açılan eğitimlerde 8/3/1983 tarihli ve 17981 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Emniyet Teşkilatında Tutulacak Defterler Hakkında Yönetmelikte belirtilen
defterler, aynı Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre tutulur, düzenlenir ve işlenir.
Eğitimi düzenleyen birim amirliği kendi düzenlemiş olduğu eğitimlerin, Eğitim Dairesi
Başkanlığı ise Genel Müdürlüğün düzenlediği tüm eğitimlerin kaydedilmesi işleminden
sorumludur.

Diğer Yönetmeliklerin Uygulanması
Madde 46 —Komiser Yardımcılığı Kursu, Meslek İçi Yöneticilik Eğitimi Kursu ve
Emniyet Teşkilatında görev yapan diğer hizmet sınıfı personelin yükselme eğitimleri, ilgili
mevzuat hükümlerine göre yürütülür. İlgili mevzuatlarda düzenlenmeyen hallerde bu
Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Hizmetiçi eğitime ilişkin olarak bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununa göre ve Devlet Personel Başkanlığınca çıkartılmış ilgili
yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayımından önce planlanan ve onayı alınan
kurslarda eski Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Yürürlük
Madde 47 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 48 —Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Emniyet Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
5 (100%) 1 vote[s]

Hakkında Yönetici

Pomem, pmyo, paem, pöh, bekçi ve asker alımlarına yönelik adayları bilgilendirmek amacıyla buradayız.

İlginizi Çekebilir!

egm-tayin-yonetmeligi

Emniyet Yer Değiştirme (Tayin) Yönetmeliği

Emniyet genel müdürlüğü emniyet hizmetleri sınıfında çalışan polis memuru ve polis amirlerinin tayinlerinin düzenlendiği yönetmeliğe …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.