Ana Sayfa / MEVZUAT / Emniyet Yer Değiştirme (Tayin) Yönetmeliği
egm-tayin-yonetmeligi

Emniyet Yer Değiştirme (Tayin) Yönetmeliği

Emniyet genel müdürlüğü emniyet hizmetleri sınıfında çalışan polis memuru ve polis amirlerinin tayinlerinin düzenlendiği yönetmeliğe emniyet yer değiştirme yönetmeliği denilmektedir. Polis olarak tüm herkesin kesinlikle tayin yönetmeliğini okumaları kendilerine fayda sağlayacaktır. Emniyet Tayin Yönetmeliğine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

 

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi       : 6/8/1992       No : 92/3393 Dayandığı Kanunun Tarihi                                                              : 4/6/1937       No : 3201 Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 11/9/1992                  No : 21342 Yayımlandığı Düsturun Tertibi           : 5                                                                        Cildi : 32

 

 

 

 

Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

Madde 1 – (Değişik: 1/10/2008-2008/14232 K.)

Bu Yönetmelik, çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı personel haricinde emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini, hizmetin gereklerine uygun, dengeli ve objektif kurallara bağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 – (Değişik: 1/10/2008-2008/14232 K.)

Bu Yönetmelik, çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı personel hariç, emniyet hizmetleri sını- fında görevli her derecede ve rütbedeki personelin atama ve yer değiştirmelerinde gözetilecek temel ilkeleri, bölgeleri ve personelin bu bölgelerdeki hizmet sürelerini, bölgeler arasında ve bölge içinde yer değiştirme esas ve usullerini ve bu konulara ilişkin diğer hükümleri kapsar.(1)

Tanımlar

Madde 3 – (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.)

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. (Değişik: 6/6/2016-2016/8872 K.) Alt bölge: Bölgeler içinde farklı hizmet sürelerine göre belirtilen ve ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen il ve ilçeler grubunu,
 2. Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
 3. Birim: Teftiş Kurulu Başkanlığını, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığını, Polis Aka- demisi Başkanlığını, Hukuk Müşavirliğini, daire başkanlıklarını, İç Denetim Birimi Başkanlığını, Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğünü, taşrada Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı kuruluşları, il emniyet müdürlüklerini, yurtdışındaki Emniyet Teşkilatı kuruluşlarını,
 4. Genel atama dönemi: Her yıl Mayıs ve Haziran aylarında bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre yapılan atama dönemini,
 5. Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,
 6. (Değişik: 6/6/2016-2016/8872 K.) Bölge: Ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen iki ana bölgeden her birini,
 7. İlk atama: Polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarındaki öğrencilerin mezuniyetlerini müteakip memuriyete nasbedilmesini,
 8. Mazeret atama dönemi: Genel atama dönemi dışında Şubat ve Eylül aylarında bu Yö- netmelikte gösterilen esaslara göre yapılan atama dönemini,

ı) Personel: Emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarını,

 1. Zamandışı atama: Genel atama ve mazeret atama dönemleriyle bağlı kalınmaksızın bu Yönetmelikte belirtilen sebeplerle yılın her ayında yapılan atamaları,
 2. (Değişik: 6/6/2016-2016/8872 K.) Zorunlu bölge: İkinci bölgeyi,
 3. Zorunlu hizmet süresi: İki ana bölgeden her bölge için belirtilen hizmet sürelerini, ifade

–––––––––––––––

 • 6/6/2016 tarihli ve 2016/8872 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “hizmet bölgelerini” ibaresi “bölgeleri”şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler

 

Bölge Tespitine Ait Esaslar

Madde 4 – (Değişik : 15/2/2002-2002/3814 K.)

Bu Yönetmeliğin uygulanmasına esas olmak üzere iller yurdumuzun emniyet ve asayiş, eko- nomik, sosyal, kültürel, ulaşım imkanı ve şartları yönünden birbirine benzerlik ve yakınlıkları itibarıyla iki bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgelerin kapsamına giren il merkezleri ile polis kuruluşu bulunan ilçe ve yerleşim yerleri, personelin bu yerlerdeki zorunlu hizmet süreleri gözönüne alınarak alt bölgeler şeklin- de gruplandırılmıştır.(1)

(Değişik ikinci fıkra: 19/3/2012-2012/2962 K.) Bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde ana bölgeler, alt bölgeler ve hizmet süreleri gösterilmiştir.

Bölgelerde Hizmet Zorunluluğu

Madde 5 – Personelin,atandığı bölgede,bu Yönetmelik ile kalması öngörülen süreden önce alınmasını gerektiren bir sebep olmadıkça o bölge için tespit edilmiş süre kadar hizmet görmesi zorun- ludur.

Standart Kadronun Aşılmaması (2)

Madde 6 – Genel Müdürlük merkez kuruluşu ve bağlı kurum ve kuruluşlar ile il ve ilçe kuru- luşlarının kadrolarına yapılacak atamalarda,bu birimler için hizmet bölümleri ve rütbeleri itibariyle (…)(2) tespit olunan standart kadro sayısı herhangi bir sebep veya suretle aşılmaz. Ancak, emniyet ve asayiş hizmetlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlık onayı ile geçici süre için yapılan kadro takviyesi ve iller arası kuvvet kaydırma işlemleri bu sınırlamaya tabi değildir.

Personelin Atanamayacağı Yerler (3)

Madde 7 – (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.)

Genel Müdürlük merkez, taşra ve merkeze doğrudan bağlı taşra kuruluşlarının kadrolarında ge- çerli olmak üzere personelin atanamayacağı yerlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 1. Personel, nüfusa kayıtlı olduğu yere atanamaz. Bayan personel için evlenmeden önce nüfusa kayıtlı olduğu yer esas alınır.
 2. Büyükşehir belediyesi bulunan iller için (a) bendi hükmü uygulanmaz. Ancak, bu illere atanmış olanlar, merkez ilçeler dışında nüfusa kayıtlı oldukları ilçeye
 3. Personelin teklifle alındığı il veya birime tekrar atanabilmesi için aradan en az beş yıl geç- mesi veya o yere dönüşüne engel bir halinin bulunmadığı hususunda atanacağı il valiliğinin veya Genel Müdürlüğe bağlı birimlerde birim amirlerinin uygun görüş belirtmiş olması şartı aranır.
 4. Kadro durumunun uygun olması halinde, aşağıdaki personel hakkında (a) ve (b) bentleri hü- kümleri uygulanmayabilir.
  • 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olanların eşi, annesi, babası, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri.
  • Vazife malûlü idari polisler ve eşleri.
  • 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflan- dırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında özürlü sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre kendisinin, eşinin veya çocuklarının özür durumuna göre özür oranı %50 ve üzerinde
  • Emniyet Teşkilatında görevli iken, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Ge- nel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında olanlardan vazife malûllüğüne bağlı ne- denlerden dolayı hayatını kaybedenlerin eşi, annesi, babası ve çocukları.

–––––––––––––––

 • 6/6/2016 tarihli ve 2016/8872 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “iki hizmet bölgesine” ibaresi “iki bölgeye” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
 • 30/7/2012 tarihli ve 2012/3540 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “(TMK)’ya göre” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Bu madde başlığı “Personelin Atanamıyacağı Yerler”iken, 16/2/2016 tarihli ve 2016/8539 sayılı Bakan- lar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Genel Müdürlük Merkez Kuruluşu ile Eğitim Kurumlarına Atama

Madde 8 – (Mülga : 2/3/2001-2001/2146 K.)

Personelin Hizmet ve Özel Durumlarının Gözetilmesi

Madde 9 – (Değişik birinci fıkra: 6/6/2016-2016/8872 K.) Personelin asgari derecede yer değiştirmesi için, atamalar birkaç yıl sonraki durumu gözönüne alınmak suretiyle yapılır.

(Mülga ikinci fıkra: 1/10/2008-2008/14232 K.)

Görev Unvanlarına Atamalar (1)

Madde 10 – (Mülga: 15/2/2002-2002/3814 K.; Yeniden düzenleme: 16/2/2016- 2016/8539 K.)

4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 13 üncü maddesinde belirti- len görev unvanlarına yapılacak atamalar, karşılığında gösterilen meslek derecesi ve rütbelere göre yapılır. Ancak ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı meslek derecelerinde bulunan personel ihtiyaç halinde görev unvanlarına bakılmaksızın araştırma, inceleme ve denetleme gibi görevler verilmek üzere atandıkları birim amirinin emrine alınabilirler.

Birinci meslek derecesinde olup, kendi isteğiyle ikinci meslek derecesinde görevlendiril- mek isteyen personel hariç diğer personel, rütbe ve meslek derecesi karşılığı olan görev unvanın- dan daha alt görev unvanlarına atanamaz ve çalıştırılamaz.

İdare tarafından her rütbe ve meslek derecesi karşısında gösterilen görev unvanları arasın- da personelin görev yeri değiştirilebilir.

İkinci sınıf emniyet müdürü rütbesinde en az bekleme süresini tamamlayanlar, terfien bi- rinci sınıf emniyet müdürü rütbesinde ikinci meslek derecesi karşılığı görev unvanlarına atanabi- lirler.

Aday Memurların Yer Değiştirmeleri

Madde 11 – (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.)

Emniyet Teşkilatına girmiş olan her derecede ve rütbedeki memurlar hakkında, Genel Müdürlük merkez teşkilatına yapılacak atamalar hariç, adaylık süreleri içinde birimler arasında yer değiştirme işlemi yapılmaz. Ancak, Devlet memurları ile evli personelin adaylık durumuna bakılmaksızın ataması yapılabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atama ve Yer Değiştirme İşlemlerine İlişkin Esas ve Usuller

 

Öncelik Sırası

Madde 12 – Hizmetin aksatılmadan yürütülebilmesi için,bu Yönetmelikte belirtilen böl- gelere yapılacak atama ve yer değiştirmelerde aşağıdaki esaslara sıra ile uyulur.

 1. Hizmet bölümlerine ve ihtiyacına uygun kadro ve rütbeler,
 2. İdari veya asayişle ilgili zorunlu sebepler,

 

–––––––––––––––

(1) Bu madde başlığı “Personelin Rütbe ve Kıdeminin Dikkate Alınması”iken, 16/2/2016  tarihli  ve 2016/8539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

 

 1. Personelin, eşinin veya çocuklarının hayati önemi haiz sağlık durumları,
 2. (Değişik: 6/6/2016-2016/8872 ) Bölgelerarası atamalarda personelin Atama Tercih Formunda belirttiği yerler.

İlk Atama (1)

Madde 13 – (Değişik: 19/3/2012-2012/2962 K.)

Polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olduktan sonra yapı- lan sınavda başarılı olanların ilk atamaları öncelikle birinci bölgeye yapılır. (1)

Polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olan polis memurlarının atamaları, asayiş gerekleri ve hizmet branşındaki ihtiyaç, personelin teknik bilgisi ve mesleki uzmanlığından yararlanma mecburiyeti olmadıkça, öncelikle polis merkezleri, çevik kuvvet veya koruma hizmet birimlerine yapılır.

Teknik ve mesleki uzmanlıktan yararlanma mecburiyeti ile 7 nci madde hükmü saklı kal- mak kaydıyla, polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olduktan sonra yapılan sınavda başarılı olanların, eğitim kurumlarının mevzuatına göre oluşturulacak sıralamaları esas alınarak, kadro ve hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe tespit olunacak yerlerden seçe- cekleri birimlere atamaları yapılır. Devlet memurlarıyla evli olanların ilk atamaları, talepleri halinde Genel Müdürlükçe eşlerinin görev yaptığı yere yapılabilir. Tercih listesinden eşinin görev yaptığı yeri seçme imkânı var iken seçmeyenlerin yerleri değiştirilmez ve atamalar yapıldıktan sonra eşinin görevi nedeniyle atama talepleri değerlendirmeye alınmaz. (1)

Mesleğe Yeniden Alınmada Süre ve Atama Şartı

Madde 14 – İstifa eden veya isteği ile emekli olan personelin yeniden mesleğe alınmala- rında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92, 93 ve 94 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Ancak, bu isteklerin kabulü Bakanlığın takdirine bağlıdır.

Yukarıdaki fıkra uyarınca mesleğe alınanlar, istifa veya emeklilik suretiyle yeniden ayrı- lırlarsa, tekrar mesleğe kabul edilmezler.

Birinci fıkraya göre mesleğe alınmış olanlar, istifa ettikleri veya emekliye ayrıldıkları ta- rihte atanmış oldukları veya görevli bulundukları bölgeye, bunlardan birinci bölgeye atanma durumunda olanlar sicil numarasına göre emsalleri ikinci bölge hizmetini yapmış veya yapmakta ise ikinci bölgeye atanırlar ve bu bölge için tespit olunan hizmet süresi sonuna kadar kalırlar. (Mülga ikinci cümle: 16/2/2016-2016/8539 K.) (…)

Bölgelerarası Yer Değiştirme

Madde 15 – (Mülga: 15/2/2002-2002/3814 K.; Yeniden düzenleme: 16/2/2016- 2016/8539 K.)

Atamalar, 18 inci ve 19 uncu maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla her yıl genel atama döneminde ve bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre yapılır.

İkinci bölge görev sırası gelen personelin isimleri Genel Müdürlükçe en geç Şubat ayı so- nuna kadar ilgili birimlere bildirilir. Bu personelin sayısı ikinci bölgedeki personel ihtiyacı gözö- nünde bulundurularak tespit edilir.

 

–––––––––––––––

 • 16/2/2016 tarihli ve 2016/8539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle, bu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarına “kurumlarından mezun” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ol- duktan sonra yapılan sınavda başarılı” ibareleri eklenmiştir.

 

 

Atama ve Yer Değiştirme İşlemlerinde Yetkili Makamlar

Madde 16 – 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun uyarınca, Emniyet Teşkilatına mensup personelden;

 1. Bu Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde unvanları sayılan personelin atama ve yer değiştir- meleri müşterek kararla,
 2. Yukarıdaki (a) bendi kapsamı dışında kalan ve emniyet müdürü meslek derecelerine mahsus unvanları taşıyan kadrolara yapılacak atamalar ve bu personelin yer değiştirmeleri Genel Müdürün önerisi üzerine Bakan onayı ile,
 3. (a) ve (b) bentleri dışında kalan personelin atamaları ile yer değiştirme suretiyle atama- ları Genel Müdürün onayı ile, yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atama Zamanı (1)

 

Atama Tercih Formlarının Gönderilmesi (2)

Madde 17 – (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.)

Bölgelerdeki hizmet süresini doldurarak genel atamaya tabi olan personelin atama tercih formları, bağlı bulunduğu birim tarafından usulüne uygun şekilde hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük atama tercih formundaki taleple bağlı değildir.(2)

Zamandışı ve mazeret atamalarına esas belgeler bir ay içerisinde Genel Müdürlükte ola- cak şekilde gönderilir. Zamandışı atama kapsamındaki personelin durumu Genel Müdürlükçe öncelikle değerlendirilir.

Mazeret Atamaları (3)

Madde 18 – (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.)

Mazeret atamaları aşağıdaki hallerde talep edilebilir.

 1. Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yerde görev yapama- yacağının tam teşekküllü Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınan sağlık kurulu raporu ile
 2. 38 inci maddede yer alan eş durumu ve 40 ıncı maddede yer alan öğrenim durumu ile ilgili şartların ortaya çıkması.
 3. Personelin boşanması ve boşandığını mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kendi ta-

lebi.

 1. 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanların kendi istekleriyle atanma ta-

lebinde bulunması.

 

–––––––––––––––

 • Bu bölüm başlığı “Başvurma Usulü ve Atama Zamanı”iken, 16/2/2016 tarihli ve 2016/8539 sayılı Ba- kanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
 • 6/6/2016 tarihli ve 2016/8872 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 6 ncı maddesiyle, bu madde başlığı “Atama İstek Formlarının Gönderilmesi” iken, metne işlendiği şekilde ve birinci fıkrasın- da yer alan “istek” ibareleri “tercih” şeklinde değiştirilmiştir.
 • Bu madde başlığı “Atama İşlemlerinin Zamanı ve Bildirme”iken, 16/2/2016 tarihli ve 2016/8539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Zamandışı Atama

Madde 19 – (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.)

Aynı il içerisindeki farklı birimler arasında, birimlerin kendi içinde veya aşağıdaki yazılı hallerde genel atama zamanına bağlı kalınmaksızın her zaman atama ve yer değiştirme yapılabilir.

 1. Emniyet ve asayişe ilişkin
 2. Birimlerin kuruluşu, değişikliği veya kaldırılması.
 3. Personelin gördüğü kurs veya öğrenimle ilgili kadrolara atanma zorunluluğu.
 4. Personelin eşinin veya çocuğunun vefatı.
 5. 34 üncü veya 35 inci maddelerdeki şartların ortaya çıkması.
 6. Deprem, heyelan ve sel baskını gibi tabii bir afet sebebiyle hizmet yaptığı bölgede evi yıkılan personelin kendi isteği üzerine.
 7. Mevzuat değişikliği.
 8. Personelin can güvenliği sebebiyle çalıştığı birimde hizmet görme imkânını kaybettiği- nin en üst birim amirince tespit

Atama ve Yer Değiştirme Emrinin Tebliği

Madde 20 – Atama ve yer değiştirme emirleri atanan personelin ilk amirine geldikten sonra en geç 10 gün içinde ilgiliye tebliğ edilir ve yolluğu verilerek ilişiği kesilir. (Ek cümle: 16/2/2016-2016/8539 K.) Ancak, genel atama döneminde atanan personel için ilişik kesme tarih- leri Genel Müdürlükçe belirlenir. Daha üst makamlar atama emrini geciktirmeksizin aşağı kade- melere ulaştırmakla sorumludurlar. Atanan personel hakkında mehil müddeti bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 62 nci maddesi hükmü uygulanır. Ancak sayman, mutemet ve mal sorumlusu görevlerini ifa edenlere üzerindeki hesap ve malları devir ve teslim için bir aya kadar süre verilebilir.

 

 

 

 

 

Bölgeleri (2)

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bölgeler ve Hizmet Süreleri (1)

 

Madde 21 – (Değişik: 15/2/2002-2002/3814 K.)

Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanların atama ve yer değiştirmeleri için yurdumuz birinci ve ikinci bölge olmak üzere iki bölgeye ayrılmıştır. (Mülga ikinci cümle: 19/3/2012- 2012/2962 K.) (…)

(Değişik ikinci fıkra: 6/6/2016-2016/8872 K.) Her bölge, bölgeye dahil olan il ve ilçeler itibarıyla alt bölgelere ayrılmış ve bunlar ekli (1) sayılı cetvelde belirtilmiştir. Emniyet Teşki- latındaki il ve ilçe kuruluşları dışında kalan ve doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı kuruluşlarda görevli personelin o bölgede hizmet süresi, birimin bağlı bulunduğu il veya ilçe merkezinin ekli

(1) sayılı cetvelde gösterilen hizmet süresine bir yıl ilave edilmek suretiyle belirlenir. Diyarbakır, Van ve Tunceli illerinde, özel harekat branşlı personelin görev süresi ekli (1) sayılı cetvelde bu iller için gösterilen sürelere bir yıl ilave edilerek tespit edilir.

 

–––––––––––––––

 • Bu bölüm başlığı “Hizmet Bölgeleri ve Süreleri” iken, 6/6/2016 tarihli ve 2016/8872 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle “Bölgeler ve Hizmet Süreleri” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
 • Bu madde başlığı “Hizmet Bölgeleri” iken, 6/6/2016 tarihli ve 2016/8872 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle “Bölgeler” şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan “iki hizmet bölge- sine” ibaresi “iki bölgeye” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

 

Mesleğe Giriş ve İlk Atama

Madde 22 – (Mülga: 213/2001-2001/2146 K.)

Bölgeler ve Hizmet Süreleri

Madde 23 – (Değişik: 15/2/2002-2002/3814 K.) Personelin bölgelere göre zorunlu hiz- met süreleri;

 1. Birinci bölgenin;

A- Alt bölgesine girenler 10 yıl, B- Alt bölgesine girenler 8 yıl, C- Alt bölgesine girenler 7 yıl, D- Alt bölgesine girenler 6 yıl, E- Alt bölgesine girenler 5 yıl, F- Alt bölgesine girenler 4 yıl, G- Alt bölgesine girenler 3 yıl,

 1. (Değişik: 6/6/2016-2016/8872 K.) İkinci bölgenin; A- Alt bölgesine girenler7 yıl,

B- Alt bölgesine girenler6 yıl, C- Alt bölgesine girenler5 yıl, D- Alt bölgesine girenler4 yıl, E- Alt bölgesine girenler3 yıl,

F- Alt bölgesine girenler2 yıldır.

(Değişik fıkra: 6/6/2016-2016/8872 K.) Birinci bölgede hizmet süresini dolduranların atanma talebinde bulunmaları veya bu nedenle birimi tarafından atanmalarının talep edilmesi halinde, tercih formları alınmak suretiyle talepleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Bu madde- nin uygulanmasında personelin görev yapmakta olduğu alt bölgeler de gözönüne alınır.

(Ek fıkra: 14/6/2010-2010/591 K.) Personelin hizmet süresinin hesaplanmasında süre başlangıç tarihi, atandığı yerde göreve başlama tarihidir. Hizmet süresinin hesaplanmasında aynı il sınırları içinde bulunan farklı birimlerde geçirilen süreler birleştirilir. Birinci bölgede hizmet süresini dolduranların süre hesabında, yıl döngüsü olarak genel atama dönemleri esas alınır; ancak üç aya kadar eksik hizmeti olanlar bölgedeki hizmet süresini tamamlamış sayılır.

(Değişik fıkra: 6/6/2016-2016/8872 K.) Personelin, bu Yönetmelikte belirtilen süre kadar en az bir defa ikinci bölgede hizmet görmesi zorunludur. İkinci bölgede, Bakanlıkça uygun görü- len yerlerde, o yer için belirlenmiş zorunlu hizmet süresi kadar daha kesintisiz olarak görev ya- panlar, zorunlu bölge ikinci görevini tamamlamış sayılır.

Bu Yönetmelikte öngörülen mazeretler dahil, her ne sebeple olursa olsun ikinci bölge hizmetinden sarfınazar edilemez. Ancak, sağlık veya eş durumu sebebiyle ikinci bölgeye gideme- yeceği belgelenenler hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin (a) ve (b) bentleri uygulanır.

(Ek fıkra: 14/6/2010-2010/591 K.; Mülga fıkra: 16/2/2016-2016/8539 K.)

 

 

(Ek fıkra: 14/6/2010-2010/591 K.; Değişik yedinci fıkra: 16/2/2016-2016/8539 K.) Talep etmeleri hâlinde, aşağıdaki personel zorunlu ikinci bölge hizmetinden muaf tutulur.

 1. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olanların eşi, annesi, babası, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri.
 2. Vazife malûlü idari polisler ve eşleri.
 3. Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yö- netmelik kapsamında özürlü sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre kendisi, eşi veya çocuklarından;
  • Ağır özürlü olanlar,
  • Özür oranı %80 ve üzerinde bulunanlar,
  • Özür oranı %50 ve üzeri birden fazla engelli birey bulunanlar. İkinci Bölgede Görevlendirilecek Personelin Sıralanması (1) Madde 24 – (Değişik: 15/2/2002-2002/3814 )

İkinci bölgeye ilk defa atanacak personelin sırası, birinci bölgedeki hizmet sürelerine bakılmaksızın sicil numarası, rütbeleri ve hizmet branşları gözönüne alınarak bu bölgedeki kadro ve personel ihtiyacına göre tespit edilir.

(Değişik ikinci fıkra: 19/3/2012-2012/2962 K.) İkinci bölgeye birden fazla kez atanacak olan polis memuru rütbesindeki personelin sırası; branş, bu bölgeden önceki dönüş yılı ve sicil numarası esas alınarak, diğer rütbedeki personelin sırası ise; rütbe, bu bölgeden önceki dönüş yılı ve sicil numarası esas alınarak tespit edilir.(1)

Birinci bölgede çalışan branşlı amir ve memurların ikinci bölgedeki hizmetlere gönderilmeleri, kendi aralarında sicil numarası esasına göre ve bölgelerdeki kadro ve personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak yapılır. (Ek cümle: 14/6/2010-2010/591 K.) Birinci bölgeden ikinci bölgeye ilk kez atanacak personel için birinci bölge hizmet süresini doldurma şartı aranmaz.

İkinci bölge hizmetine birden fazla kez kendi talebi ile atanmak isteyenlerin müracaatları halinde, en az üç yıl birinci bölgede hizmetini tamamlaması durumunda ihtiyaç durumu gözönünde bulundurulmak suretiyle (…)(1) atamaları yapılabilir. Bu şekilde ikinci defa atanan personel bölgedeki hizmet sürelerini ta- mamlamak zorundadır.(1)(2)

Bayan Memurların Zorunlu Bölge Hizmetleri

Madde 25 – Emniyet hizmetleri sınıfına mensup bayan personelden ikinci bölgede zorunlu hizmete tabi olacakların sayısı, söz konusu bölgede bayan personel çalıştırılması gereken birimlerin ihtiyaçları gözö- nüne alınarak tespit edilir ve atamaları bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre yapılır.

Eksik İkinci Bölge Hizmetinin Tamamlatılması(3)

Madde 26 – (Değişik: 15/2/2002-2002/3814 K.)

Personelden ikinci bölge hizmetini tamamlamadan diğer bir bölgeye alınarak yer değiştirmiş olanlar sebebin ortadan kalkmasına müteakip noksan kalan hizmetlerini tamamlamak üzere genel yer değiştirme süresi içinde eski bölgelerine atanabilir.

–––––––––––––––

 • 16/2/2016 tarihli ve 2016/8539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 13 üncü maddesiyle, bu maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “ikinci kez” ibareleri “birden fazla kez” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin dör- düncü fıkrasında yer alan “ve daha önce çalıştığı ile atanmamak kaydıyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 • 14/6/2010 tarihli ve 2010/591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle, bu fıkrada yen alan “isteyen polis memurlarının” ibaresi “isteyenlerin” ve “beş yıl” ibaresi “üç yıl” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiş- tir.
 • Bu madde başlığı “İkinci ve Üçüncü Bölgede Yeniden Görevlendirme” iken, 15/2/2002 tarihli ve 2002/3814 sayılı Kararname ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

İkinci Bölgede Göreve Geç Başlayanlar

Madde 27 – (Değişik: 15/2/2002-2002/3814 K.)

İkinci bölgeye atanmış personelden, atamaların geç yapılma sebebi hariç, personelden kaynaklanmayan ve idarece kabul edilebilir bir özür olmaksızın atandığı yerde göreve 15 Ekim’den sonra başlayanların ikinci bölgedeki hizmet süreleri, göreve başladığı tarihten itibaren,  o bölge için zorunlu olan hizmet süresini tamamlayıncaya kadar devam eder.

1 Ocak ve sonraki bir tarihte İkinci Bölge hizmetini tamamlayarak dönüşü hak edenlerin atamaları içinde bulunulan yılın genel atama döneminde yapılır.

Hizmet Sürelerinin Hesaplanması (1)

Madde 28 – (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.)

Aynı bölge veya il içinde yapılan yer değiştirmeler nedeniyle hizmet süreleri değişik yer- lerde geçen personelin hizmet süresi hesaplanmasında; fiili olarak çalışılan yerlerde geçen süreler, o yer için belirlenen zorunlu hizmet süresine yüzdelik olarak oranlanır. Bu oranların toplamı

%100’e ulaştığında personel hizmet süresini bitirmiş sayılır.(2)

Bu hesaplamada personelin eski görev yerinden ilişik kesme tarihi esas alınır ve mehil müddeti yeni atanılan yerin hizmet süresine dâhil edilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Ertelemeler

 

Hizmet İhtiyacı Sebebiyle Erteleme

Madde 29 – (Değişik: 2/3/2001-2001/2146 K.)

Atama sırası geldiği veya hizmet süresini doldurduğu için diğer bir bölgeye atanacak per- sonelden, merkez teşkilatında Genel Müdür veya daire başkanları, illerde valiler, Genel Müdürlü- ğüne doğrudan bağlı birimlerde birim amirleri tarafından, hizmetleri sebebiyle yerlerinde kalma- ları gerekçeli olarak bildirilenlerin durumları Genel Müdürlükçe incelenerek karara bağlanır.

(Değişik ikinci fıkra: 19/3/2012-2012/2962 K.) İkinci bölge görev sırası gelen personel- den, yerinde kalması veya atanmasında yarar görülenler için aynı usulle Şubat ayı sonuna kadar talepte bulunulabilir. Birimlerce haklarında erteleme talebinde bulunulacak personelin sayısı, her yıl Genel Müdürlükçe birimler ve rütbeler için ayrı ayrı tespit edilen sayıdan fazla olamaz.

(Değişik üçüncü fıkra: 19/3/2012-2012/2962 K.) Yukarıdaki fıkra uyarınca yerlerinde bırakılmış olanlar, ertesi yıl haklarında zaruri bir gerekçeye dayanan yeni bir erteleme talebi olmadığı takdirde, hizmetle yükümlü oldukları bölgelere atanırlar. Birinci bölgeden ikinci bölge- ye gidecekler için dördüncü defa erteleme teklifinde bulunulamaz.

Sağlık Sebepleriyle Erteleme (3)

Madde 30 – (Değişik: 2/3/2001-2001/2146 K.)

Personel, kendisinin, eş ve çocuklarının sağlık durumları itibariyle tayin edilmemesi için Şubat ayı sonuna kadar erteleme talebinde bulunabilir. Bu isteğe dayanak olan raporların tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınması şarttır. Başka sağlık kurumlarından alınan raporlar geçerli sayılmaz.(3)

–––––––––––––––

 • Bu madde başlığı “Yer Değişikliği Nedeniyle Hizmet Sürelerinin Farklı Yerlerde Geçirilmesi”iken, 16/2/2016 tarihli ve 2016/8539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 14 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
 • 6/6/2016 tarihli ve 2016/8872 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 10 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “hizmet bölgesi” ibaresi “bölge” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
 • 16/2/2016 tarihli ve 2016/8539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 15 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Devlet hastanesinden” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya üni- versite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç,” ibaresi eklenmiştir.

 

 

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen sağlık kurulu raporları Genel Müdürlük Sağlık İşleri Daire Başkanlı- ğınca incelenir. Sağlık kurulu raporunda belirtilen hastalık veya sakatlık personelin atanacağı bölgede mevcut sağlık kurumlarında tedavi edilebilir nitelikte ise, Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca bu tip tedavi kurumlarının bulunduğu iller belirtilmek suretiyle bu personelin görev yapabileceği yerler tespit olunarak atama işlemi buna göre yapılır. Tedavisi mümkün olacak yer bulunmayan personelin ataması ertelenir.

Tam teşekküllü Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınan sağlık kurulu raporları en çok 2 yıl için geçerlidir.(1)

Aldıkları sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi dolmuş olan personel, sağlık özürlerinin devam etmesi halinde, Genel Müdürlüğe müracaatları üzerine başka bir Devlet hastanesine sevk edilirler ve bu hastaneden alacakları sağlık kurulu raporunun sonuçlarına göre haklarında işlem yapılır. Personelin eşi ve çocukları için aldıkları sağlık kurulu raporlarına dayanılarak yapılacak ertelemenin süresi hiç bir şekilde toplam 6 yılı aşamaz. Ancak, personelin eş veya çocuklarından ömür boyu müşahade altında bulundurmayı gerektiren ve sürekli tedavi ile yaşamını sürdürebileceğini tam teşekküllü Devlet hastanesi veya üniversite hastanesi, özel üniversite hastanesi hariç, sağlık kurulu raporu ile belgelendirilenlerin atamalarının ertelenme- sinde süre şartı aranmaz. (2)

Çocuklarının sağlık özürü nedeniyle özel eğitim veren bir okula devam etme zorunluluğu bulunduğu hallerde atanacağı bölgede aynı tip eğitimi veren bir okul bulunmadığı takdirde idarece o bölgedeki görev süresi uzatılabilir.

Bir Yıl İçinde İkinci Kez Yer Değiştirme İşlemi (3)

Madde 31 – (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.)

Farklı bir ildeki birime atanan personelin bu atamasını takip eden bir yıl süreyle, haklarında 19 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla yeni bir atama işlemi tesis edilmez.

İstek Üzerine Erteleme

Madde 32 – (Mülga: 15/2/2002-2002/3814 K.)

İşleme Konulmayacak Erteleme Teklifleri

Madde 33 – Atama ve yer değiştirme işlemi onaylanıp kesinleştikten sonra yapılan erteleme teklifleri ile personelin bu yoldaki başvuruları işleme konulmaz.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Zorunlu Yer Değiştirmeler

 

Yetkili Amirlerin Teklifi Üzerine Yer Değiştirme

Madde 34 – (Değişik: 14/6/2010-2010/591 K.)

Kendisinin ve/veya aile fertlerinin tutum, davranış ve fiilleri nedeniyle bulunduğu yerde görev yapma niteliğini kaybettiği değerlendirilen personelin yer değişikliği, gerekçeleri ile birlikte teklif edilebilir. Bu teklif illerde il emniyet müdürünün önerisi üzerine valiler tarafından Bakanlığa, merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında ise birim amirleri tarafından Genel Müdürlüğe yapılır.

Yer değişikliği teklifleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Yer değiştirmenin gerekli olup olmadığı hususunda müfettiş marifetiyle inceleme yaptırılabilir.

Yer değişikliği teklifi uygun görülen personelin yeri, hizmet sürelerine ve yer değiştirme zamanına bakılmaksızın aynı bölge içinde veya başka bir bölgede olmak üzere değiştirilir.

 

–––––––––––––––

 • 16/2/2016 tarihli ve 2016/8539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 15 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Devlet hastanesinden” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç,” ibaresi eklenmiştir.
 • 16/2/2016 tarihli ve 2016/8539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 15 inci maddesiyle, bu fıkraya “Devlet hastanesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya üniversite hastanesi, özel üniversite hastanesi hariç,” ibaresi eklenmiştir.
 • Bu madde başlığı “Önceki Yılda Yapılan Yer Değiştirme Nedeniyle Erteleme”iken, 16/2/2016 tarihli ve 2016/8539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 16 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Görevden Uzaklaştırılan veya Tutuklananların Yer Değiştirmeleri

Madde 35 – (Değişik fıkra: 15/2/2002-2002/3814 K.) Görevden uzaklaştırılanlar veya göz altına alınanlarla adli makamlarca tutuklanan veya mahkum edilenlerden serbest bırakılanların yeniden göreve alınmaları halinde aynı kadroda çalışmaları, illerde valinin, merkez ve merkeze doğrudan bağlı birimlerde bizzat birim amirlerinin teklifi ile sakıncalı görüldüğü taktirde başka bir ile atanır.

Yukarıdaki duruma düşen personelin görev yeri teklife bağlı kalınmaksızın gerekli görüldüğü takdir- de atamaya yetkili makamca re’sen değiştirilebilir.

Performans Değerlendirme Puanı Yetersiz Olanların Yer Değiştirmeleri (1)

Madde 36 – (Değişik: 19/3/2012-2012/2962 K.)

Bir yıllık performans değerlendirme puanı yetersiz olarak değerlendirilen personelin görev yeri, bi- rim içerisinde değiştirilir. Sonraki bir yıllık performans değerlendirme puanı da yetersiz olarak değerlendiri- lenler hizmet içi eğitime tabi tutulur. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarısız olanlar ile hizmet içi eğitim- de başarılı olmakla birlikte, eğitimi takiben yapılan ilk değerlendirmede yine performans değerlendirme puanı yetersiz olarak değerlendirilenler başka bir birime atanırlar.

Sağlık Sebepleriyle Yer Değiştirme (2)

Madde 37 – (Değişik: 2/3/2001-2001/2146 K.) Personelden, görevli bulunduğu bölgede kalmasının kendisini veya eşini ya da çocuklarından birinin sağlık durumunu tehlikeye sokacağını, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler yer değiştirme istediğinde bulunabilirler.

Başka sağlık müesselerinden alınan raporlar geçerli sayılmaz ve işleme konulmaz.

(Değişik üçüncü fıkra: 16/2/2016-2016/8539 K.) Bu raporlar Genel Müdürlük Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra, raporda “acil” kaydı olanların en kısa sürede, “acil” kaydı olmayanların ise bu Yönetmelikte belirtilen atama dönemlerinde yer değişimi yapılır. Bu yer değişiminde öncelikle, aynı bölgede rapora uygun bir alt bölge seçilir. Bu bölge içinde raporda belirtilen sağlık şartlarına uygun alt bölge bulunmadığı takdirde, personel diğer bölgeye atanır.(2)

Eş Durumu Bakımından Yer Değiştirme

Madde 38- (Değişik: 15/2/2002-2002/3814 K.) Emniyet Teşkilatında çalışan eşlerden birisi, kadro müsait olduğu takdirde diğerinin bulunduğu yere atanabilir.

Eşleri emniyet mensubu olmayanlar kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağ- lanarak, bölge hizmet süresini aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler.

Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir.

Genel İdare Hizmet Sınıfına Atanma (3)

Madde 39 – Personelin, sağlık ve eş durumu sebebiyle Yönetmeliğin 30, 37 ve 38 inci maddelerinde gösterilen usul ve esaslara göre erteleme ve yer değişikliği yapılır. Ancak;

 1. Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde sayılan hallerden biri sebebiyle başka bir ile atandıkları halde, kendisinin veya eş ve çocuklarının sağlık durumları sebebiyle atandığı yerde veya eski görev yerinin dışında bir bölgede görev yapamayacağı tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelenenler, önceden adlarına tebligat yapılmak suretiyle doğrudan,(3)

–––––––––––––––

 • Bu madde başlığı “Sicil Raporları Olumsuz Olanların Yer Değiştirmeleri” iken, 19/3/2012 tarihli ve 2012/2962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
 • 6/6/2016 tarihli ve 2016/8872 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 11 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “hizmet bölgesinde” ibaresi “bölgede” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “hizmet bölgesinde” ibaresi “bölgede”, “hizmet bölgesine” ibaresi “bölgeye” şeklinde değiştirilmiştir.
 • 16/2/2016 tarihli ve 2016/8539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 18 inci maddesiyle, bu madde- nin birinci fıkrasının (a) bendine “görev yapamayacağı” ibaresinden sonra gelmek üzere “tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınacak” ibaresi eklen- miştir.

 

 

 1. (Değişik: 15/2/2002-2002/3814 K.) Yer değiştirme işlemine tabi personelin kendisinin, eş veya çocuklarının sağlık özürleri sebebiyle en fazla 6 yıl, eş durumu sebebiyle 3 yıl ertelenebilme imkanı tanıyan 30 ve 38 inci maddelerdeki hükme rağmen, bu süreden fazla aynı yerde veya bölgede kalmak zorunda bulu- nanlar, kendilerine bildirilerek Emniyet Genel Müdürünün teklifi, Bakan’ın onayı ile Genel İdari Hizmetleri sınıfından bir göreve

Çocukların Öğrenim Durumları Sebebiyle Yer Değiştirme

Madde 40 – (Değişik: 15/2/2002-2002/3814 K.)

Personelin, üniversite ve yüksek okullarda öğrenim gören çocuklarının yurt veya yatılı okuma imkanı olmadığı veya parasız yatılı olan okullar hariç, yabancı dil ağırlıklı orta öğretim kurumları ile meslek lisesinde öğrenimde bulunan çocuklarının bu durumlarını belgelemeleri halinde, atanmak istediği ilde ihtiyaç bulunma- sı ve kadro durumunun uygun olması halinde, ikinci bölge hizmetini aksatmamak kaydıyla okulun bulunduğu il veya dengi bir okulun bulunduğu illerden birine yer değiştirmek suretiyle ataması yapılabilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve İl Emniyet Müdürlerinin Atama Yer Değiştirmeleri

Madde 41 – (Mülga: 15/2/2002-2002/3814 K.)

Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılacak Süreler

Madde 42 – Yıllık izinler, mazeret izinleri ve yılda toplamı 30 günü geçmeyen sağlık izinleri ile gö- rev nedeniyle yaralanma halinde tedavi ve istirahat süreleri, o bölgedeki hizmet süresinden sayılır.

(Ek fıkra: 16/2/2016-2016/8539 K.) Birinci bölgede görev yapmakta iken, ikinci bölgede bulunan il emniyet müdürlüklerinde görevlendirilerek buralarda kesintisiz olarak en az üç ay süreyle geçici görevle fiilen çalışan personelin çalıştığı süreler, 28 inci maddedeki usule göre personelin ikinci bölgedeki hizmet süresin- den sayılır.

(Ek fıkra: 30/4/2018-2018/11727 K.) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname- nin 28 inci maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında görevlendirilen personelin görevlendirildiği yerlerde çalıştığı süreler, 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde düzenlenen ikinci bölgenin (F) alt bölgesi için belirlenen süre esas alınmak suretiyle ikinci bölge hizmet süresinden sayılır.

İkinci Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılmayacak Süreler (1)

Madde 43 – (Değişik: 15/2/2002-2002/3814 K.)

(Değişik birinci cümle: 5/5/2008-2008/13654 K.) Aşağıda belirtilen hallere ait süreler ikinci bölge- deki hizmet süresinden sayılmaz.

 1. Yurt içinde; öğrenim, kurs, staj ve geçici görevlendirme gibi nedenlerin birine veya birkaçına bağlı olarak toplamı 4 aydan fazla olan ve diğer bölgede geçen süreler,
 2. Yurt dışında; kurs ve öğrenim, misyon koruma, barış gücü gibi görevlerde geçirilen sürelerin hiç-

biri,

 1. (Değişik: 5/5/2008-2008/13654 ) Görevden uzaklaştırılan, tutuklanan veya hüküm giyenlerin 3

ayı aşan süreleri,

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süre-

ler.

 1. Sağlık sebebiyle 42 nci maddede belirtilen istisnası saklı kalmak şartı ile sağlık izinlerinin yılda 30

günü aşan süreler,

 

–––––––––––––––

 • 5/5/2008 tarihli ve 2008/13654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle; bu madde başlığı” Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılmayacak Süreler” iken metne işlenlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Yaş Haddine Yaklaşma Sebebiyle Erteleme veya Yer Değiştirme

Madde 44 – (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.)

Halen bulunduğu bölgedeki hizmet süresini tamamlayan personelden kanuni yaş haddine üç yıl kal- mış olanlar, kadro müsait olduğu takdirde ve istemeleri halinde yerinde bırakılabilirler.

Personelin isteği üzerine yerinde bırakılabilmesi için;

 1. Halen görev yaptığı birimden 34 üncü ve 35 inci maddeler çerçevesinde teklif yapılmamış olması,
 2. Hakkında herhangi bir soruşturma yapılıyor olmaması,
 3. Görev yerinin değiştirilmesi için müfettiş raporu bulunmaması, şartı aranır.

Bu madde kapsamına giren personelin istediği illerden kadrosuna veya durumuna uygun bir ile ata- nabilmesi için;

 1. Personelin bulunduğu yerde en az iki yıl çalışmış olması,
 2. 7 nci maddede belirtilen engel hallerin bulunmaması, şarttır.

Yurt Dışında Görevlendirilme

Madde 45 – (Mülga: 15/2/2002-2002/3814 K.)

Geçerli Olmayan Belgelere Dayalı İşlemler (1)

Madde 46 – Atama ve yer değiştirme işlemlerinin dayanağı olan ve ilgili personel tarafından Genel Müdürlüğe verilen belgelerdeki bilgilerin gerçek dışı veya belgelerin sahte olduğu tespit edildiği takdirde, yapılan atama ve yer değiştirme işlemi iptal edilir ve sorumluları hakkında adli ve idari soruşturma yapılır. (1)

Diğer Hizmet Sınıflarında Görevli Personelin Atamaları

Madde 47 – Emniyet Teşkilatında görevli emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki diğer personelin atama ve yer değiştirmelerinde de, gerektiğinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanabilir.

İlk Derece Amirlik Eğitimini Başarı İle Bitirenlerin Atanmaları (2)

Ek Madde 1 – (Ek: 5/5/2008-2008/13654 K.; Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.)

3201 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamında ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirerek komiser yardımcılığı rütbesine atananların eğitim kurumu mevzuatına göre oluşturulacak sıralamaları esas alınarak kadro ve hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe tespit olunacak yerlerden seçe- cekleri birimlere atamaları yapılır.

İlk derece amirlik eğitimini başarı ile bitirenler, büyükşehir belediyesi bulunan iller hariç eski çalış- tıkları birimleri atanmak üzere seçemezler.

Devlet memurlarıyla evli olanlardan, seçtikleri yere eşlerinin kanuni gerekçelerle atanması mümkün olmayanlar ile 37 nci maddede belirtilen hususlar çerçevesinde seçtiği yerde kendisinin, eş veya çocuğunun tedavi imkânı bulunmayanların yerleri Genel Müdürlükçe değiştirilebilir. Bu mazeretlere bağlı olarak, atana- cağı yerin değiştirilmesi talebinde bulunanların, eş durumu veya sağlık sebebi ile tercih listesinden mazeretine uygun yer seçme imkânı var iken seçmemiş olması halinde yerleri değiştirilmez. Atamalar yapıldıktan sonra belirtilen mazeretler nedeniyle atanma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

İlk derece amirlik eğitimini başarı ile bitirenlerin atanacağı yerler birinci ve ikinci bölge birimler ola- rak ayrı ayrı belirlenir.

İkinci bölge zorunlu hizmetini daha önce yapmış olanlar ile ikinci bölgeden dönüşe tabi olanlara bi- rinci bölge atama listesinden seçme işlemi yaptırılır.

İkinci bölge zorunlu hizmetini henüz tamamlamamış olanlar ve ikinci bölge hizmetini yapmamış olanlar ile 24 üncü maddeye göre, birinci bölgeye dönüş yılları ikinci bölge ikinci kez görev sırası gelen komiser yardımcısı rütbesindeki personelle aynı olanlara ikinci bölge atama listesinden seçme işlemi yaptırı- lır.

–––––––––––––––

 • 6/6/2016 tarihli ve 2016/8872 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 12 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “formlardaki” ibaresi “belgelerdeki” şeklinde değiştirilmiştir.
 • Bu madde başlığı “Komiser Yardımcılığı Kursu Mezunlarının Atanmaları” iken, 16/2/2016 tarihli ve 2016/8539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 21 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Kadrosuzluk sebebiyle atama

Ek Madde 2 – (Ek: 14/6/2010- 2010/591 K.)(1)

Emniyet Teşkilatı merkez ve taşra birimleri için rütbelere göre belirlenmiş standart kadro sayısının aşılması hâlinde, öncelikle zorunlu ikinci bölge hizmet sırası gelenler, bulunduğu il veya birimdeki hizmet süresi fazla olanlar, hizmet sürelerinin eşitliği hâlinde son üç yıl performans değerlendirme puanı ortalaması düşük olanlardan başlanarak bulundukları yerin hizmet süresini doldurma şartı aranmaksızın öngörülen kadro aşımı sayısı kadar personelin genel atama dönemin- de başka bir il veya birime atamaları yapılır.

Bu maddenin uygulamasında değerlendirmeye alınacak hizmet süresinin hesabında, yıl bazı esas alınır. Yıl hesabında, yıl döngüsü olarak genel atama dönemleri esas alınır. Kadrosuzluk sebebiyle yapılacak atamalarda personelin hizmet süresi hesaplanırken, farklı zamanlarda aynı ildeki farklı birimlerde geçirilen sürelerin toplamı değerlendirmeye alınır.

Hizmet Süresi Değişikliği

Ek Madde 3 – (Ek: 19/3/2012-2012/2962 K.; Değişik: 6/6/2016-2016/8872 K.)

Bu Yönetmelikte belirtilen il veya ilçelerin hizmet sürelerinin artırılması halinde; yeni hizmet süreleri, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce o yerde göreve başlamış olanlar için uygulanmaz. Ancak ikinci bölgede bulunduğu birimde birden fazla kez görevine devam etmek isteyenler için yeni alınan onay tarihindeki hizmet süresi geçerlidir; herhangi bir nedenle il içeri- sinde yapılan yer değişikliklerinde, personelin hizmet süresinin hesaplanmasında ilk göreve baş- ladığı tarih, birimler arasında yapılan yer değişikliklerinde ise eski biriminden ilişik kestiği tarih dikkate alınır.

Bölge Değişikliği (2)

Ek Madde 4 – (Ek: 19/3/2012-2012/2962 K.)

Bu Yönetmelikte belirtilen ikinci bölge il veya ilçelerin birinci bölge kapsamına alınması halinde, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce bölgesi değiştirilen yerde göreve başlayanlar, başladıkları tarihte geçerli olan hizmet süresini tamamlamaları durumunda ikinci bölge hizmetini tamamlamış sayılırlar.(2)

Birinci bölge kapsamında iken, ikinci bölge kapsamına alınan il veya ilçelerde görev yapmakta olan personelin, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra bu yerde çalıştıkları süreler ikinci bölge hizmetinden sayılır.

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––

 • 19/3/2012 tarihli ve 2012/2962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 11 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “sicil notu” ibaresi “performans değerlendirme puanı” şeklinde değiştirilmiş metne iş- lenmiştir.
 • Bu madde başlığı “Hizmet Bölgesi Değişikliği” iken, 6/6/2016 tarihli ve 2016/8872 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 14 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde ve birinci fıkrasında yer alan “hizmet bölgesi” ibaresi “bölgesi” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

 

Geçici Madde 1 – (Mülga: 2/3/2001-2001/2146 K.)

Geçici Madde 2 – (Değişik: 2/3/2001-2001/2146 K.) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girme- sinden sonra kurulacak olan il veya ilçeler, ayrıldıkları il veya ilçe hizmet grubuna dahil edilmiş sayılırlar. Bu il veya ilçede geçen hizmet süreleri ayrıldıkları il veya ilçenin hizmet süresine tabi tutulur.

Geçici Madde 3 – (Ek: 14/6/2010-2010/591 K.)

23 üncü maddede belirtilen hizmet sürelerine ilişkin değişiklikler, belirtilen yerlerde bu maddenin yayımı tarihinden sonra göreve başlayanlar hakkında uygulanır.

Geçici Madde 4 – (Ek: 19/3/2012-2012/2962 K.)

Bu Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin uygulanmasında son üç yıllık performans değerlen- dirme puanı bulunmayanlar için var olan performans değerlendirme puanlarının ortalaması, per- formans değerlendirme puanı bulunmayanlar için ise sicil numarası küçük olan personel esas alınır.

Geçici Madde 5 – (Ek: 30/7/2012-2012/3540 K.)

Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin yedinci fıkrası kapsamına giren personelden, ikinci bölge illere ataması yapılmış olanların veya halen bu illerde görev yapanların talep etmesi halinde kadro durumu dikkate alınarak birinci bölge illere ataması yapılır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 48 – 17/5/1989 tarih ve 89/14144 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko- nulan ve 28/8/1989 tarihli ve 20266 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmış- tır.

Yürürlük

Madde 49 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 50 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

 

6/8/1992 TARİHLİ VE 92/3393 SAYILI ANA YÖNETMELİĞE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

 

 • – 10/3/2000 tarihli ve 2000/3393 sayılı Yönetmeliğin geçici maddesi:

Geçici Madde – Bu Yönetmeliğin 2 ve 3 üncü maddeleri, bu maddelerin yürürlüğe girdi- ği tarihte İkinci Bölge illerde görev yapan tüm personele uygulanır.

 

 • – 2/3/2001 tarihli ve 2001/2146 sayılı Yöntemeliğin geçici maddeleri:

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra, bu Yönetmelikte ikinci böl- ge il kapsamında bulunan ve halen bu illerde görev yapan personel, öngörülen hizmet süresini tamamlamış olsalar dahi, 29 uncu maddenin birinci fıkrası gereğince kendi talebi ve teşkilatın bölgedeki personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak en fazla hizmet süresi olan personelden başlamak üzere birinci bölge illere atanabilirler.

Geçici Madde 2 – Bu Yönetmelikte belirlenen hizmet bölgelerinde daha önce görev yapmış olan personelin çalıştıkları süreler, bu Yönetmelikte belirlenen hizmet bölgelerinde çalış- mış sayılırlar.Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Rize, Sivas, Yozgat illerinden birisinde görev yapan personel, bu illerdeki hizmet sürelerini ta- mamladıkları takdirde üçüncü bölge hizmetlerini tamamlamış sayılırlar ve Yönetmeliğin 12 nci maddesi (b) bendi de gözönünde bulundurularak görev yapmadıkları bölgeye atanırlar.

 

 • – 15/2/2002 tarihli ve 2002/3814 sayılı Yöntemeliğin geçici maddeleri:

Geçici Madde 1– Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Rize, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde görevli personelden İkinci Bölge hizmetini yap- mamış olanlar, bu Yönetmelikte belirtilen hizmet sürelerini tamamlamaları halinde İkinci Bölge hizmetini yapmış sayılırlar. Bu illerde görev yapmakta olan personelden, daha önce İkinci Bölge hizmetini yapmış olan polis memurları Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonraki genel atama döneminde diğer bir bölgeye atanma talebinde bulunabilirler.

Daha önceden İkinci Bölge hizmet süresini tamamlamış olan ve halen yukarıda sayılan il- lerde görev yapmakta olan amir rütbesindeki personel için, bu iller için tespit edilen hizmet süre- sini tamamlamak zorunludur ve bu illerde geçirilen süreler, ikinci defa İkinci Bölge hizmetinden sayılır, ancak iki defa İkinci Bölge hizmet süresini de tamamlamış olanlar için yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

 

 

 

Ek -1 sayılı harita

(Mülga: 19/3/2012-2012/2962 K.)

 

 

Ek-2

(Mülga: 19/3/2012-2012/2962 K.)

 

 

Ek-1 sayılı cetvel

(Ek: 19/3/2012-2012/2962 K.; Değişik: 6/6/2016-2016/8872 K.)

 

 

SIRA

 

BÖLG E

İL / İLÇ E ALT

B ÖLG E

HİZMET

SÜRESİ

1 1 ADANA A 10 YIL
2 1 ADANA-ÇUKUROVA A 10 YIL
3 1 ADANA-SARIÇAM A 10 YIL
4 1 ADANA-SEYHAN A 10 YIL
5 1 ADANA-YÜREĞİR A 10 YIL
6 1 ADANA-İMAMOĞLU B 8 YIL
7 1 ADANA-KOZAN B 8 YIL
8 1 ADANA-CEYHAN C 7 YIL
9 1 ADANA-YUMURT ALIK D 6 YIL
10 1 ADANA-KARAİSALI E 5 YIL
11 1 ADANA-KARAT AŞ E 5 YIL
12 1 ADANA-POZANT I E 5 YIL
13 1 ADANA-ALADAĞ G 3 YIL
14 1 ADANA-FEKE G 3 YIL
15 1 ADANA-SAİMBEYLİ G 3 YIL
16 1 ADANA-T UFANBEYLİ G 3 YIL
17 1 AFYO NKARAHİSAR D 6 YIL
18 1 AFYONKARAHİSAR-BOLVADİN E 5 YIL
19 1 AFYONKARAHİSAR-DİNAR E 5 YIL
20 1 AFYONKARAHİSAR-EMİRDAĞ E 5 YIL
21 1 AFYONKARAHİSAR-SANDIKLI E 5 YIL
22 1 AFYONKARAHİSAR-BAŞMAKÇI F 4 YIL
23 1 AFYONKARAHİSAR-ÇAY F 4 YIL
24 1 AFYONKARAHİSAR-DAZKIRI F 4 YIL
25 1 AFYONKARAHİSAR-İHSANİYE F 4 YIL
26 1 AFYONKARAHİSAR-İSCEHİSAR F 4 YIL
27 1 AFYONKARAHİSAR-SİNANPAŞA F 4 YIL
28 1 AFYONKARAHİSAR-SULT ANDAĞI F 4 YIL
29 1 AFYONKARAHİSAR-ŞUHUT F 4 YIL
30 1 AFYONKARAHİSAR-BAYAT G 3 YIL
31 1 AFYONKARAHİSAR-ÇOBANLAR G 3 YIL
32 1 AFYONKARAHİSAR-EVCİLER G 3 YIL
33 1 AFYONKARAHİSAR-HOCALAR G 3 YIL
34 1 AFYONKARAHİSAR-KIZILÖREN G 3 YIL

 

SIRA BÖLG E İL / İLÇE ALT

B ÖLG E

HİZMET

SÜRESİ

35 1 AKSARAY D 6 YIL
36 1 AKSARAY-ORT AKÖY E 5 YIL
37 1 AKSARAY-ESKİL F 4 YIL
38 1 AKSARAY-AĞAÇÖREN G 3 YIL
39 1 AKSARAY-GÜLAĞAÇ G 3 YIL
40 1 AKSARAY-GÜZELYURT G 3 YIL
41 1 AKSARAY-SARIYAHŞİ G 3 YIL
42 1 AMASYA D 6 YIL
43 1 AMASYA-MERZİFON E 5 YIL
44 1 AMASYA-SULUOVA E 5 YIL
45 1 AMASYA-GÜMÜŞHACIKÖY F 4 YIL
46 1 AMASYA-T AŞOVA F 4 YIL
47 1 AMASYA-GÖYNÜCEK G 3 YIL
48 1 AMASYA-HAMAMÖZÜ G 3 YIL
49 1 ANKARA A 10 YIL
50 1 ANKARA-ALT INDAĞ A 10 YIL
51 1 ANKARA-ÇANKAYA A 10 YIL
52 1 ANKARA-ET İMESGUT A 10 YIL
53 1 ANKARA-GÖLBAŞI A 10 YIL
54 1 ANKARA-KEÇİÖREN A 10 YIL
55 1 ANKARA-MAMAK A 10 YIL
56 1 ANKARA-PURSAKLAR A 10 YIL
57 1 ANKARA-SİNCAN A 10 YIL
58 1 ANKARA-YENİMAHALLE A 10 YIL
59 1 ANKARA-ÇUBUK B 8 YIL
60 1 ANKARA-ELMADAĞ B 8 YIL
61 1 ANKARA-KAZAN B 8 YIL
62 1 ANKARA-POLAT LI B 8 YIL
63 1 ANKARA-AKYURT C 7 YIL
64 1 ANKARA-BEYPAZARI C 7 YIL
65 1 ANKARA-KIZILCAHAMAM C 7 YIL
66 1 ANKARA-AYAŞ D 6 YIL
67 1 ANKARA-KALECİK E 5 YIL
68 1 ANKARA-ŞEREFLİKOÇHİSAR E 5 YIL
69 1 ANKARA-BALA F 4 YIL
70 1 ANKARA-GÜDÜL F 4 YIL
71 1 ANKARA-HAYMANA F 4 YIL
72 1 ANKARA-NALLIHAN F 4 YIL
73 1 ANKARA-ÇAMLIDERE G 3 YIL
74 1 ANKARA-EVREN G 3 YIL

 

 

SIRA BÖLG E İL / İLÇ E ALT

B ÖLG E

HİZMET

SÜRESİ

75 1 ANTALYA A 10 YIL
76 1 ANT ALYA-AKSU A 10 YIL
77 1 ANT ALYA-DÖŞEMEALT I A 10 YIL
78 1 ANT ALYA-KEPEZ A 10 YIL
79 1 ANT ALYA-KONYAALT I A 10 YIL
80 1 ANT ALYA-MURAT PAŞA A 10 YIL
81 1 ANT ALYA-ALANYA B 8 YIL
82 1 ANT ALYA-FİNİKE C 7 YIL
83 1 ANT ALYA-KAŞ C 7 YIL
84 1 ANT ALYA-KEMER C 7 YIL
85 1 ANT ALYA-KUMLUCA C 7 YIL
86 1 ANT ALYA-MANAVGAT C 7 YIL
87 1 ANT ALYA-DEMRE D 6 YIL
88 1 ANT ALYA-GAZİPAŞA D 6 YIL
89 1 ANT ALYA-SERİK D 6 YIL
90 1 ANT ALYA-KORKUT ELİ E 5 YIL
91 1 ANT ALYA-AKSEKİ F 4 YIL
92 1 ANT ALYA-ELMALI F 4 YIL
93 1 ANT ALYA-GÜNDOĞMUŞ G 3 YIL
94 1 ANT ALYA-İBRADI G 3 YIL
95 1 AYDIN B 8 YIL
96 1 AYDIN-EFELER B 8 YIL
97 1 AYDIN-İNCİRLİOVA B 8 YIL
98 1 AYDIN-KUŞADASI B 8 YIL
99 1 AYDIN-NAZİLLİ B 8 YIL
100 1 AYDIN-SÖKE B 8 YIL
101 1 AYDIN-DİDİM C 7 YIL
102 1 AYDIN-BUHARKENT D 6 YIL
103 1 AYDIN-ÇİNE D 6 YIL
104 1 AYDIN-GERMENCİK D 6 YIL
105 1 AYDIN-KÖŞK D 6 YIL
106 1 AYDIN-KUYUCAK D 6 YIL
107 1 AYDIN-SULT ANHİSAR D 6 YIL
108 1 AYDIN-BOZDOĞAN E 5 YIL
109 1 AYDIN-KARACASU E 5 YIL
110 1 AYDIN-KOÇARLI E 5 YIL
111 1 AYDIN-YENİPAZAR E 5 YIL
112 1 AYDIN-KARPUZLU F 4 YIL

 

 

 

113 1 BALIKESİR B 8 YIL
114 1 BALIKESİR-ALT IEYLÜL B 8 YIL
115 1 BALIKESİR-AYVALIK B 8 YIL
116 1 BALIKESİR-BANDIRMA B 8 YIL
117 1 BALIKESİR-BURHANİYE B 8 YIL
118 1 BALIKESİR-EDREMİT B 8 YIL
119 1 BALIKESİR-ERDEK B 8 YIL
120 1 BALIKESİR-KARESİ B 8 YIL
121 1 BALIKESİR-GÖNEN C 7 YIL
122 1 BALIKESİR-HAVRAN C 7 YIL
123 1 BALIKESİR-BİGADİÇ D 6 YIL
124 1 BALIKESİR-DURSUNBEY D 6 YIL
125 1 BALIKESİR-GÖMEÇ D 6 YIL
126 1 BALIKESİR-İVRİNDİ D 6 YIL
127 1 BALIKESİR-KEPSUT D 6 YIL
128 1 BALIKESİR-MANYAS D 6 YIL
129 1 BALIKESİR-SAVAŞT EPE D 6 YIL
130 1 BALIKESİR-SINDIRGI D 6 YIL
131 1 BALIKESİR-SUSURLUK D 6 YIL
132 1 BALIKESİR-BALYA G 3 YIL
133 1 BALIKESİR-MARMARA G 3 YIL
134 1 BARTIN D 6 YIL
135 1 BART IN-AMASRA E 5 YIL
136 1 BART IN-KURUCAŞİLE F 4 YIL
137 1 BART IN-ULUS F 4 YIL
138 1 BİLEC İK D 6 YIL
139 1 BİLECİK-BOZÜYÜK E 5 YIL
140 1 BİLECİK-GÖLPAZARI F 4 YIL
141 1 BİLECİK-OSMANELİ F 4 YIL
142 1 BİLECİK-PAZARYERİ F 4 YIL
143 1 BİLECİK-SÖĞÜT F 4 YIL
144 1 BİLECİK-İNHİSAR G 3 YIL
145 1 BİLECİK-YENİPAZAR G 3 YIL
146 1 BO LU D 6 YIL
147 1 BOLU-GEREDE E 5 YIL
148 1 BOLU-MENGEN F 4 YIL
149 1 BOLU-MUDURNU F 4 YIL
150 1 BOLU-YENİÇAĞA F 4 YIL
151 1 BOLU-DÖRT DİVAN G 3 YIL
152 1 BOLU-GÖYNÜK G 3 YIL
153 1 BOLU-KIBRISCIK G 3 YIL
154 1 BOLU-SEBEN G 3 YIL

 

 

155 1 BURDUR D 6 YIL
156 1 BURDUR-BUCAK D 6 YIL
157 1 BURDUR-GÖLHİSAR E 5 YIL
158 1 BURDUR-KARAMANLI F 4 YIL
159 1 BURDUR-T EFENNİ F 4 YIL
160 1 BURDUR-AĞLASUN G 3 YIL
161 1 BURDUR-ALT INYAYLA G 3 YIL
162 1 BURDUR-ÇAVDIR G 3 YIL
163 1 BURDUR-ÇELT İKÇİ G 3 YIL
164 1 BURDUR-KEMER G 3 YIL
165 1 BURDUR-YEŞİLOVA G 3 YIL
166 1 BURSA A 10 YIL
167 1 BURSA-GEMLİK A 10 YIL
168 1 BURSA-GÜRSU A 10 YIL
169 1 BURSA-İNEGÖL A 10 YIL
170 1 BURSA-KEST EL A 10 YIL
171 1 BURSA-MUDANYA A 10 YIL
172 1 BURSA-NİLÜFER A 10 YIL
173 1 BURSA-OSMANGAZİ A 10 YIL
174 1 BURSA-YILDIRIM A 10 YIL
175 1 BURSA-KARACABEY B 8 YIL
176 1 BURSA-MUST AFAKEMALPAŞA B 8 YIL
177 1 BURSA-ORHANGAZİ B 8 YIL
178 1 BURSA-İZNİK C 7 YIL
179 1 BURSA-YENİŞEHİR C 7 YIL
180 1 BURSA-ORHANELİ F 4 YIL
181 1 BURSA-BÜYÜKORHAN G 3 YIL
182 1 BURSA-HARMANCIK G 3 YIL
183 1 BURSA-KELES G 3 YIL
184 1 Ç ANAKKALE B 8 YIL
185 1 ÇANAKKALE-BİGA C 7 YIL
186 1 ÇANAKKALE-GELİBOLU C 7 YIL
187 1 ÇANAKKALE-ÇAN D 6 YIL
188 1 ÇANAKKALE-EZİNE D 6 YIL
189 1 ÇANAKKALE-LAPSEKİ D 6 YIL
190 1 ÇANAKKALE-AYVACIK E 5 YIL
191 1 ÇANAKKALE-ECEABAT E 5 YIL
192 1 ÇANAKKALE-BAYRAMİÇ F 4 YIL
193 1 ÇANAKKALE-YENİCE F 4 YIL
194 1 ÇANAKKALE-BOZCAADA G 3 YIL
195 1 ÇANAKKALE-GÖKÇEADA G 3 YIL

 

 

196 1 Ç ANKIRI D 6 YIL
197 1 ÇANKIRI-ÇERKEŞ F 4 YIL
198 1 ÇANKIRI-ELDİVAN F 4 YIL
199 1 ÇANKIRI-ILGAZ F 4 YIL
200 1 ÇANKIRI-KURŞUNLU F 4 YIL
201 1 ÇANKIRI-ŞABANÖZÜ F 4 YIL
202 1 ÇANKIRI-AT KARACALAR G 3 YIL
203 1 ÇANKIRI-BAYRAMÖREN G 3 YIL
204 1 ÇANKIRI-KIZILIRMAK G 3 YIL
205 1 ÇANKIRI-KORGUN G 3 YIL
206 1 ÇANKIRI-ORT A G 3 YIL
207 1 ÇANKIRI-YAPRAKLI G 3 YIL
208 1 Ç O RUM D 6 YIL
209 1 ÇORUM-ALACA F 4 YIL
210 1 ÇORUM-İSKİLİP F 4 YIL
211 1 ÇORUM-KARGI F 4 YIL
212 1 ÇORUM-OSMANCIK F 4 YIL
213 1 ÇORUM-SUNGURLU F 4 YIL
214 1 ÇORUM-BAYAT G 3 YIL
215 1 ÇORUM-BOĞAZKALE G 3 YIL
216 1 ÇORUM-DODURGA G 3 YIL
217 1 ÇORUM-LAÇİN G 3 YIL
218 1 ÇORUM-MECİT ÖZÜ G 3 YIL
219 1 ÇORUM-OĞUZLAR G 3 YIL
220 1 ÇORUM-ORT AKÖY G 3 YIL
221 1 ÇORUM-UĞURLUDAĞ G 3 YIL
222 1 DENİZLİ A 10 YIL
223 1 DENİZLİ-MERKEZEFENDİ A 10 YIL
224 1 DENİZLİ-PAMUKKALE A 10 YIL
225 1 DENİZLİ-ACIPAYAM E 5 YIL
226 1 DENİZLİ-BULDAN E 5 YIL
227 1 DENİZLİ-ÇİVRİL E 5 YIL
228 1 DENİZLİ-HONAZ E 5 YIL
229 1 DENİZLİ-SARAYKÖY E 5 YIL
230 1 DENİZLİ-SERİNHİSAR E 5 YIL
231 1 DENİZLİ-T AVAS E 5 YIL
232 1 DENİZLİ-BOZKURT F 4 YIL
233 1 DENİZLİ-KALE F 4 YIL
234 1 DENİZLİ-BABADAĞ G 3 YIL
235 1 DENİZLİ-BAKLAN G 3 YIL
236 1 DENİZLİ-BEKİLLİ G 3 YIL
237 1 DENİZLİ-BEYAĞAÇ G 3 YIL
238 1 DENİZLİ-ÇAL G 3 YIL
239 1 DENİZLİ-ÇAMELİ G 3 YIL
240 1 DENİZLİ-ÇARDAK G 3 YIL
241 1 DENİZLİ-GÜNEY G 3 YIL

 

 

242 1 DÜZC E B 8 YIL
243 1 DÜZCE-AKÇAKOCA D 6 YIL
244 1 DÜZCE-KAYNAŞLI D 6 YIL
245 1 DÜZCE-GÜMÜŞOVA E 5 YIL
246 1 DÜZCE-CUMAYERİ F 4 YIL
247 1 DÜZCE-ÇİLİMLİ F 4 YIL
248 1 DÜZCE-GÖLYAKA F 4 YIL
249 1 DÜZCE-YIĞILCA G 3 YIL
250 1 EDİRNE B 8 YIL
251 1 EDİRNE-HAVSA D 6 YIL
252 1 EDİRNE-KEŞAN D 6 YIL
253 1 EDİRNE-UZUNKÖPRÜ D 6 YIL
254 1 EDİRNE-ENEZ F 4 YIL
255 1 EDİRNE-İPSALA F 4 YIL
256 1 EDİRNE-LALAPAŞA F 4 YIL
257 1 EDİRNE-MERİÇ F 4 YIL
258 1 EDİRNE-SÜLOĞLU F 4 YIL
259 1 ESKİŞEHİR B 8 YIL
260 1 ESKİŞEHİR-ODUNPAZARI B 8 YIL
261 1 ESKİŞEHİR-T EPEBAŞI B 8 YIL
262 1 ESKİŞEHİR-ÇİFT ELER E 5 YIL
263 1 ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR E 5 YIL
264 1 ESKİŞEHİR-ALPU F 4 YIL
265 1 ESKİŞEHİR-İNÖNÜ F 4 YIL
266 1 ESKİŞEHİR-BEYLİKOVA G 3 YIL
267 1 ESKİŞEHİR-GÜNYÜZÜ G 3 YIL
268 1 ESKİŞEHİR-HAN G 3 YIL
269 1 ESKİŞEHİR-MAHMUDİYE G 3 YIL
270 1 ESKİŞEHİR-MİHALGAZİ G 3 YIL
271 1 ESKİŞEHİR-MİHALIÇÇIK G 3 YIL
272 1 ESKİŞEHİR-SARICAKAYA G 3 YIL
273 1 ESKİŞEHİR-SEYİT GAZİ G 3 YIL
274 1 GAZİANTEP B 8 YIL
275 1 GAZİANT EP-ŞAHİNBEY B 8 YIL
276 1 GAZİANT EP-ŞEHİT KAMİL B 8 YIL
277 1 GAZİANT EP-NİZİP C 7 YIL
278 1 GAZİANT EP-OĞUZELİ C 7 YIL
279 1 GAZİANT EP-İSLAHİYE D 6 YIL
280 1 GAZİANT EP-NURDAĞI E 5 YIL
281 1 GAZİANT EP-ARABAN F 4 YIL
282 1 GAZİANT EP-KARKAMIŞ G 3 YIL
283 1 GAZİANT EP-YAVUZELİ G 3 YIL

 

 

284 1 GİRESUN D 6 YIL
285 1 GİRESUN-BULANCAK E 5 YIL
286 1 GİRESUN-ESPİYE E 5 YIL
287 1 GİRESUN-T İREBOLU E 5 YIL
288 1 GİRESUN-EYNESİL F 4 YIL
289 1 GİRESUN-GÖRELE F 4 YIL
290 1 GİRESUN-KEŞAP F 4 YIL
291 1 GİRESUN-PİRAZİZ F 4 YIL
292 1 GİRESUN-ALUCRA G 3 YIL
293 1 GİRESUN-ÇAMOLUK G 3 YIL
294 1 GİRESUN-ÇANAKÇI G 3 YIL
295 1 GİRESUN-DERELİ G 3 YIL
296 1 GİRESUN-DOĞANKENT G 3 YIL
297 1 GİRESUN-GÜCE G 3 YIL
298 1 GİRESUN-ŞEBİNKARAHİSAR G 3 YIL
299 1 GİRESUN-YAĞLIDERE G 3 YIL
300 1 HATAY B 8 YIL
301 1 HAT AY-ANT AKYA B 8 YIL
302 1 HAT AY-ARSUZ B 8 YIL
303 1 HAT AY-BELEN B 8 YIL
304 1 HAT AY-DEFNE B 8 YIL
305 1 HAT AY-DÖRT YOL B 8 YIL
306 1 HAT AY-ERZİN B 8 YIL
307 1 HAT AY-İSKENDERUN B 8 YIL
308 1 HAT AY-PAYAS B 8 YIL
309 1 HAT AY-KIRIKHAN D 6 YIL
310 1 HAT AY-ALT INÖZÜ E 5 YIL
311 1 HAT AY-REYHANLI E 5 YIL
312 1 HAT AY-SAMANDAĞ E 5 YIL
313 1 HAT AY-HASSA F 4 YIL
314 1 HAT AY-YAYLADAĞI F 4 YIL
315 1 HAT AY-KUMLU G 3 YIL
316 1 ISPARTA B 8 YIL
317 1 ISPART A-EĞİRDİR D 6 YIL
318 1 ISPART A-YALVAÇ D 6 YIL
319 1 ISPART A-ŞARKİKARAAĞAÇ E 5 YIL
320 1 ISPART A-AT ABEY F 4 YIL
321 1 ISPART A-GELENDOST F 4 YIL
322 1 ISPART A-GÖNEN F 4 YIL
323 1 ISPART A-KEÇİBORLU F 4 YIL
324 1 ISPART A-SENİRKENT F 4 YIL
325 1 ISPART A-ULUBORLU F 4 YIL
326 1 ISPART A-AKSU G 3 YIL
327 1 ISPART A-SÜT ÇÜLER G 3 YIL
328 1 ISPART A-YENİŞARBADEMLİ G 3 YIL

 

 

329 1 İSTANBUL A 10 YIL
330 1 İSTANBUL-ADALAR A 10 YIL
331 1 İSTANBUL-ARNAVUTKÖY A 10 YIL
332 1 İSTANBUL-ATAŞEHİR A 10 YIL
333 1 İSTANBUL-AVCILAR A 10 YIL
334 1 İSTANBUL-BAĞCILAR A 10 YIL
335 1 İSTANBUL-BAHÇELİEVLER A 10 YIL
336 1 İSTANBUL-BAKIRKÖY A 10 YIL
337 1 İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR A 10 YIL
338 1 İSTANBUL-BAYRAMPAŞA A 10 YIL
339 1 İSTANBUL-BEŞİKTAŞ A 10 YIL
340 1 İSTANBUL-BEYKOZ A 10 YIL
341 1 İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ A 10 YIL
342 1 İSTANBUL-BEYOĞLU A 10 YIL
343 1 İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE A 10 YIL
344 1 İSTANBUL-ÇATALCA A 10 YIL
345 1 İSTANBUL-ÇEKMEKÖY A 10 YIL
346 1 İSTANBUL-ESENLER A 10 YIL
347 1 İSTANBUL-ESENYURT A 10 YIL
348 1 İSTANBUL-EYÜP A 10 YIL
349 1 İSTANBUL-FATİH A 10 YIL
350 1 İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA A 10 YIL
351 1 İSTANBUL-GÜNGÖREN A 10 YIL
352 1 İSTANBUL-KADIKÖY A 10 YIL
353 1 İSTANBUL-KAĞITHANE A 10 YIL
354 1 İSTANBUL-KARTAL A 10 YIL
355 1 İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE A 10 YIL
356 1 İSTANBUL-MALTEPE A 10 YIL
357 1 İSTANBUL-PENDİK A 10 YIL
358 1 İSTANBUL-SANCAKTEPE A 10 YIL
359 1 İSTANBUL-SARIYER A 10 YIL
360 1 İSTANBUL-SİLİVRİ A 10 YIL
361 1 İSTANBUL-SULTANBEYLİ A 10 YIL
362 1 İSTANBUL-SULTANGAZİ A 10 YIL
363 1 İSTANBUL-ŞİLE A 10 YIL
364 1 İSTANBUL-ŞİŞLİ A 10 YIL
365 1 İSTANBUL-TUZLA A 10 YIL
366 1 İSTANBUL-ÜMRANİYE A 10 YIL
367 1 İSTANBUL-ÜSKÜDAR A 10 YIL
368 1 İSTANBUL-ZEYTİNBURNU A 10 YIL

 

 

369 1 İZMİR A 10 YIL
370 1 İZMİR-BALÇOVA A 10 YIL
371 1 İZMİR-BAYRAKLI A 10 YIL
372 1 İZMİR-BORNOVA A 10 YIL
373 1 İZMİR-BUCA A 10 YIL
374 1 İZMİR-ÇİĞLİ A 10 YIL
375 1 İZMİR-GAZİEMİR A 10 YIL
376 1 İZMİR-GÜZELBAHÇE A 10 YIL
377 1 İZMİR-KARABAĞLAR A 10 YIL
378 1 İZMİR-KARŞIYAKA A 10 YIL
379 1 İZMİR-KONAK A 10 YIL
380 1 İZMİR-NARLIDERE A 10 YIL
381 1 İZMİR-ALİAĞA B 8 YIL
382 1 İZMİR-BERGAMA B 8 YIL
383 1 İZMİR-MENDERES B 8 YIL
384 1 İZMİR-ÖDEMİŞ B 8 YIL
385 1 İZMİR-SEFERİHİSAR B 8 YIL
386 1 İZMİR-SELÇUK B 8 YIL
387 1 İZMİR-T İRE B 8 YIL
388 1 İZMİR-T ORBALI B 8 YIL
389 1 İZMİR-URLA B 8 YIL
390 1 İZMİR-KEMALPAŞA C 7 YIL
391 1 İZMİR-MENEMEN C 7 YIL
392 1 İZMİR-BAYINDIR D 6 YIL
393 1 İZMİR-FOÇA D 6 YIL
394 1 İZMİR-ÇEŞME E 5 YIL
395 1 İZMİR-DİKİLİ E 5 YIL
396 1 İZMİR-BEYDAĞ F 4 YIL
397 1 İZMİR-KARABURUN F 4 YIL
398 1 İZMİR-KINIK F 4 YIL
399 1 İZMİR-KİRAZ G 3 YIL
400 1 KAHRAMANMARAŞ D 6 YIL
401 1 KAHRAMANMARAŞ-DULKADİROĞLU D 6 YIL
402 1 KAHRAMANMARAŞ-ONİKİŞUBAT D 6 YIL
403 1 KAHRAMANMARAŞ-ELBİSTAN E 5 YIL
404 1 KAHRAMANMARAŞ-TÜRKOĞLU E 5 YIL
405 1 KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN F 4 YIL
406 1 KAHRAMANMARAŞ-GÖKSUN F 4 YIL
407 1 KAHRAMANMARAŞ-P AZARCIK F 4 YIL
408 1 KAHRAMANMARAŞ-ANDIRIN G 3 YIL
409 1 KAHRAMANMARAŞ-ÇAĞLAYANCERİT G 3 YIL
410 1 KAHRAMANMARAŞ-EKİNÖZÜ G 3 YIL
411 1 KAHRAMANMARAŞ-NURHAK G 3 YIL

 

 

412 1 KARABÜK D 6 YIL
413 1 KARABÜK-SAFRANBOLU D 6 YIL
414 1 KARABÜK-ESKİPAZAR F 4 YIL
415 1 KARABÜK-YENİCE F 4 YIL
416 1 KARABÜK-EFLANİ G 3 YIL
417 1 KARABÜK-OVACIK G 3 YIL
418 1 KARAMAN D 6 YIL
419 1 KARAMAN-AYRANCI F 4 YIL
420 1 KARAMAN-KAZIMKARABEKİR F 4 YIL
421 1 KARAMAN-BAŞYAYLA G 3 YIL
422 1 KARAMAN-ERMENEK G 3 YIL
423 1 KARAMAN-SARIVELİLER G 3 YIL
424 1 KASTAMO NU D 6 YIL
425 1 KAST AMONU-ABANA F 4 YIL
426 1 KAST AMONU-ARAÇ F 4 YIL
427 1 KAST AMONU-BOZKURT F 4 YIL
428 1 KAST AMONU-CİDE F 4 YIL
429 1 KAST AMONU-DADAY F 4 YIL
430 1 KAST AMONU-DEVREKANİ F 4 YIL
431 1 KAST AMONU-İNEBOLU F 4 YIL
432 1 KAST AMONU-T AŞKÖPRÜ F 4 YIL
433 1 KAST AMONU-T OSYA F 4 YIL
434 1 KAST AMONU-AĞLI G 3 YIL
435 1 KAST AMONU-AZDAVAY G 3 YIL
436 1 KAST AMONU-ÇAT ALZEYT İN G 3 YIL
437 1 KAST AMONU-DOĞANYURT G 3 YIL
438 1 KAST AMONU-HANÖNÜ G 3 YIL
439 1 KAST AMONU-İHSANGAZİ G 3 YIL
440 1 KAST AMONU-KÜRE G 3 YIL
441 1 KAST AMONU-PINARBAŞI G 3 YIL
442 1 KAST AMONU-SEYDİLER G 3 YIL
443 1 KAST AMONU-ŞENPAZAR G 3 YIL

 

 

444 1 KAYSERİ B 8 YIL
445 1 KAYSERİ-KOCASİNAN B 8 YIL
446 1 KAYSERİ-MELİKGAZİ B 8 YIL
447 1 KAYSERİ-T ALAS B 8 YIL
448 1 KAYSERİ-HACILAR C 7 YIL
449 1 KAYSERİ-İNCESU D 6 YIL
450 1 KAYSERİ-BÜNYAN E 5 YIL
451 1 KAYSERİ-DEVELİ E 5 YIL
452 1 KAYSERİ-PINARBAŞI F 4 YIL
453 1 KAYSERİ-T OMARZA F 4 YIL
454 1 KAYSERİ-YAHYALI F 4 YIL
455 1 KAYSERİ-YEŞİLHİSAR F 4 YIL
456 1 KAYSERİ-AKKIŞLA G 3 YIL
457 1 KAYSERİ-FELAHİYE G 3 YIL
458 1 KAYSERİ-ÖZVAT AN G 3 YIL
459 1 KAYSERİ-SARIOĞLAN G 3 YIL
460 1 KAYSERİ-SARIZ G 3 YIL
461 1 KIRIKKALE B 8 YIL
462 1 KIRIKKALE-YAHŞİHAN C 7 YIL
463 1 KIRIKKALE-BAHŞİLİ D 6 YIL
464 1 KIRIKKALE-KESKİN D 6 YIL
465 1 KIRIKKALE-BALIŞEYH E 5 YIL
466 1 KIRIKKALE-ÇELEBİ G 3 YIL
467 1 KIRIKKALE-DELİCE G 3 YIL
468 1 KIRIKKALE-KARAKEÇİLİ G 3 YIL
469 1 KIRIKKALE-SULAKYURT G 3 YIL
470 1 KIRKLARELİ B 8 YIL
471 1 KIRKLARELİ-BABAESKİ C 7 YIL
472 1 KIRKLARELİ-LÜLEBURGAZ C 7 YIL
473 1 KIRKLARELİ-PINARHİSAR E 5 YIL
474 1 KIRKLARELİ-VİZE E 5 YIL
475 1 KIRKLARELİ-DEMİRKÖY G 3 YIL
476 1 KIRKLARELİ-KOFÇAZ G 3 YIL
477 1 KIRKLARELİ-PEHLİVANKÖY G 3 YIL
478 1 KIRŞEHİR D 6 YIL
479 1 KIRŞEHİR-ÇİÇEKDAĞI F 4 YIL
480 1 KIRŞEHİR-KAMAN F 4 YIL
481 1 KIRŞEHİR-MUCUR F 4 YIL
482 1 KIRŞEHİR-AKÇAKENT G 3 YIL
483 1 KIRŞEHİR-AKPINAR G 3 YIL
484 1 KIRŞEHİR-BOZT EPE G 3 YIL
485 1 KİLİS D 6 YIL
486 1 KİLİS-ELBEYLİ G 3 YIL
487 1 KİLİS-MUSABEYLİ G 3 YIL
488 1 KİLİS-POLAT ELİ G 3 YIL

 

 

489 1 KO C AELİ B 8 YIL
490 1 KOCAELİ-BAŞİSKELE B 8 YIL
491 1 KOCAELİ-DARICA B 8 YIL
492 1 KOCAELİ-DERİNCE B 8 YIL
493 1 KOCAELİ-GÖLCÜK B 8 YIL
494 1 KOCAELİ-İZMİT B 8 YIL
495 1 KOCAELİ-KARAMÜRSEL B 8 YIL
496 1 KOCAELİ-KART EPE B 8 YIL
497 1 KOCAELİ-KÖRFEZ B 8 YIL
498 1 KOCAELİ-ÇAYIROVA C 7 YIL
499 1 KOCAELİ-GEBZE C 7 YIL
500 1 KOCAELİ-DİLOVASI E 5 YIL
501 1 KOCAELİ-KANDIRA E 5 YIL
502 1 KO NYA B 8 YIL
503 1 KONYA-KARAT AY B 8 YIL
504 1 KONYA-MERAM B 8 YIL
505 1 KONYA-SELÇUKLU B 8 YIL
506 1 KONYA-AKŞEHİR C 7 YIL
507 1 KONYA-BEYŞEHİR C 7 YIL
508 1 KONYA-ÇUMRA C 7 YIL
509 1 KONYA-EREĞLİ C 7 YIL
510 1 KONYA-SEYDİŞEHİR C 7 YIL
511 1 KONYA-ILGIN D 6 YIL
512 1 KONYA-KADINHANI D 6 YIL
513 1 KONYA-CİHANBEYLİ E 5 YIL
514 1 KONYA-KARAPINAR E 5 YIL
515 1 KONYA-KULU E 5 YIL
516 1 KONYA-SARAYÖNÜ E 5 YIL
517 1 KONYA-AKÖREN F 4 YIL
518 1 KONYA-ALT INEKİN F 4 YIL
519 1 KONYA-BOZKIR F 4 YIL
520 1 KONYA-DOĞANHİSAR F 4 YIL
521 1 KONYA-GÜNEYSINIR F 4 YIL
522 1 KONYA-HALKAPINAR F 4 YIL
523 1 KONYA-T UZLUKÇU F 4 YIL
524 1 KONYA-AHIRLI G 3 YIL
525 1 KONYA-ÇELT İK G 3 YIL
526 1 KONYA-DERBENT G 3 YIL
527 1 KONYA-DEREBUCAK G 3 YIL
528 1 KONYA-EMİRGAZİ G 3 YIL
529 1 KONYA-HADİM G 3 YIL
530 1 KONYA-HÜYÜK G 3 YIL
531 1 KONYA-T AŞKENT G 3 YIL
532 1 KONYA-YALIHÜYÜK G 3 YIL
533 1 KONYA-YUNAK G 3 YIL

 

 

534 1 KÜTAHYA D 6 YIL
535 1 KÜT AHYA-GEDİZ E 5 YIL
536 1 KÜT AHYA-SİMAV E 5 YIL
537 1 KÜT AHYA-T AVŞANLI E 5 YIL
538 1 KÜT AHYA-EMET F 4 YIL
539 1 KÜT AHYA-ALT INT AŞ G 3 YIL
540 1 KÜT AHYA-ASLANAPA G 3 YIL
541 1 KÜT AHYA-ÇAVDARHİSAR G 3 YIL
542 1 KÜT AHYA-DOMANİÇ G 3 YIL
543 1 KÜT AHYA-DUMLUPINAR G 3 YIL
544 1 KÜT AHYA-HİSARCIK G 3 YIL
545 1 KÜT AHYA-PAZARLAR G 3 YIL
546 1 KÜT AHYA-ŞAPHANE G 3 YIL
547 1 MALATYA B 8 YIL
548 1 MALAT YA-BAT T ALGAZİ B 8 YIL
549 1 MALAT YA-YEŞİLYURT B 8 YIL
550 1 MALAT YA-AKÇADAĞ E 5 YIL
551 1 MALAT YA-DARENDE F 4 YIL
552 1 MALAT YA-DOĞANŞEHİR F 4 YIL
553 1 MALAT YA-HEKİMHAN F 4 YIL
554 1 MALAT YA-KALE F 4 YIL
555 1 MALAT YA-YAZIHAN F 4 YIL
556 1 MALAT YA-ARAPGİR G 3 YIL
557 1 MALAT YA-ARGUVAN G 3 YIL
558 1 MALAT YA-DOĞANYOL G 3 YIL
559 1 MALAT YA-KULUNCAK G 3 YIL
560 1 MALAT YA-PÜT ÜRGE G 3 YIL
561 1 MANİSA B 8 YIL
562 1 MANİSA-ŞEHZADELER B 8 YIL
563 1 MANİSA-YUNUSEMRE B 8 YIL
564 1 MANİSA-AKHİSAR C 7 YIL
565 1 MANİSA-ALAŞEHİR C 7 YIL
566 1 MANİSA-SALİHLİ C 7 YIL
567 1 MANİSA-SOMA C 7 YIL
568 1 MANİSA-T URGUT LU C 7 YIL
569 1 MANİSA-KIRKAĞAÇ D 6 YIL
570 1 MANİSA-SARUHANLI D 6 YIL
571 1 MANİSA-AHMET Lİ E 5 YIL
572 1 MANİSA-KULA E 5 YIL
573 1 MANİSA-DEMİRCİ F 4 YIL
574 1 MANİSA-GÖLMARMARA F 4 YIL
575 1 MANİSA-GÖRDES F 4 YIL
576 1 MANİSA-SARIGÖL F 4 YIL
577 1 MANİSA-KÖPRÜBAŞI G 3 YIL
578 1 MANİSA-SELENDİ G 3 YIL

 

 

579 1 MERSİN A 10 YIL
580 1 MERSİN-AKDENİZ A 10 YIL
581 1 MERSİN-MEZİT Lİ A 10 YIL
582 1 MERSİN-T OROSLAR A 10 YIL
583 1 MERSİN-YENİŞEHİR A 10 YIL
584 1 MERSİN-T ARSUS B 8 YIL
585 1 MERSİN-ANAMUR C 7 YIL
586 1 MERSİN-BOZYAZI C 7 YIL
587 1 MERSİN-ERDEMLİ C 7 YIL
588 1 MERSİN-SİLİFKE C 7 YIL
589 1 MERSİN-MUT E 5 YIL
590 1 MERSİN-AYDINCIK F 4 YIL
591 1 MERSİN-GÜLNAR F 4 YIL
592 1 MERSİN-ÇAMLIYAYLA G 3 YIL
593 1 MUĞLA B 8 YIL
594 1 MUĞLA-MENT EŞE B 8 YIL
595 1 MUĞLA-BODRUM C 7 YIL
596 1 MUĞLA-DALAMAN C 7 YIL
597 1 MUĞLA-DAT ÇA C 7 YIL
598 1 MUĞLA-FET HİYE C 7 YIL
599 1 MUĞLA-KÖYCEĞİZ C 7 YIL
600 1 MUĞLA-MARMARİS C 7 YIL
601 1 MUĞLA-MİLAS C 7 YIL
602 1 MUĞLA-YAT AĞAN C 7 YIL
603 1 MUĞLA-ORT ACA D 6 YIL
604 1 MUĞLA-ULA D 6 YIL
605 1 MUĞLA-KAVAKLIDERE E 5 YIL
606 1 MUĞLA-SEYDİKEMER E 5 YIL
607 1 NEVŞEHİR C 7 YIL
608 1 NEVŞEHİR-AVANOS D 6 YIL
609 1 NEVŞEHİR-ÜRGÜP D 6 YIL
610 1 NEVŞEHİR-ACIGÖL F 4 YIL
611 1 NEVŞEHİR-DERİNKUYU F 4 YIL
612 1 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR F 4 YIL
613 1 NEVŞEHİR-HACIBEKT AŞ F 4 YIL
614 1 NEVŞEHİR-KOZAKLI F 4 YIL
615 1 NİĞDE D 6 YIL
616 1 NİĞDE-BOR E 5 YIL
617 1 NİĞDE-ALT UNHİSAR G 3 YIL
618 1 NİĞDE-ÇAMARDI G 3 YIL
619 1 NİĞDE-ÇİFT LİK G 3 YIL
620 1 NİĞDE-ULUKIŞLA G 3 YIL

 

 

621 1 O RDU D 6 YIL
622 1 ORDU-ALT INORDU D 6 YIL
623 1 ORDU-FAT SA E 5 YIL
624 1 ORDU-PERŞEMBE E 5 YIL
625 1 ORDU-ÜNYE E 5 YIL
626 1 ORDU-GÜLYALI F 4 YIL
627 1 ORDU-ULUBEY F 4 YIL
628 1 ORDU-AKKUŞ G 3 YIL
629 1 ORDU-AYBAST I G 3 YIL
630 1 ORDU-ÇAMAŞ G 3 YIL
631 1 ORDU-ÇAT ALPINAR G 3 YIL
632 1 ORDU-ÇAYBAŞI G 3 YIL
633 1 ORDU-GÖLKÖY G 3 YIL
634 1 ORDU-GÜRGENT EPE G 3 YIL
635 1 ORDU-İKİZCE G 3 YIL
636 1 ORDU-KABADÜZ G 3 YIL
637 1 ORDU-KABAT AŞ G 3 YIL
638 1 ORDU-KORGAN G 3 YIL
639 1 ORDU-KUMRU G 3 YIL
640 1 ORDU-MESUDİYE G 3 YIL
641 1 O SMANİYE B 8 YIL
642 1 OSMANİYE-KADİRLİ C 7 YIL
643 1 OSMANİYE-BAHÇE D 6 YIL
644 1 OSMANİYE-DÜZİÇİ D 6 YIL
645 1 OSMANİYE-HASANBEYLİ G 3 YIL
646 1 OSMANİYE-SUMBAS G 3 YIL
647 1 OSMANİYE-T OPRAKKALE G 3 YIL
648 1 RİZE D 6 YIL
649 1 RİZE-ARDEŞEN E 5 YIL
650 1 RİZE-ÇAYELİ E 5 YIL
651 1 RİZE-DEREPAZARI E 5 YIL
652 1 RİZE-FINDIKLI E 5 YIL
653 1 RİZE-PAZAR E 5 YIL
654 1 RİZE-GÜNEYSU F 4 YIL
655 1 RİZE-İYİDERE F 4 YIL
656 1 RİZE-ÇAMLİHEMŞİN G 3 YIL
657 1 RİZE-HEMŞİN G 3 YIL
658 1 RİZE-İKİZDERE G 3 YIL
659 1 RİZE-KALKANDERE G 3 YIL

 

 

660 1 SAKARYA B 8 YIL
661 1 SAKARYA-ADAPAZARI B 8 YIL
662 1 SAKARYA-ARİFİYE B 8 YIL
663 1 SAKARYA-ERENLER B 8 YIL
664 1 SAKARYA-SERDİVAN B 8 YIL
665 1 SAKARYA-AKYAZI C 7 YIL
666 1 SAKARYA-HENDEK C 7 YIL
667 1 SAKARYA-KARASU C 7 YIL
668 1 SAKARYA-SAPANCA C 7 YIL
669 1 SAKARYA-FERİZLİ D 6 YIL
670 1 SAKARYA-GEYVE D 6 YIL
671 1 SAKARYA-KAYNARCA D 6 YIL
672 1 SAKARYA-PAMUKOVA D 6 YIL
673 1 SAKARYA-SÖĞÜT LÜ D 6 YIL
674 1 SAKARYA-KARAPÜRÇEK E 5 YIL
675 1 SAKARYA-KOCAALİ E 5 YIL
676 1 SAKARYA-T ARAKLI F 4 YIL
677 1 SAMSUN B 8 YIL
678 1 SAMSUN-AT AKUM B 8 YIL
679 1 SAMSUN-CANİK B 8 YIL
680 1 SAMSUN-İLKADIM B 8 YIL
681 1 SAMSUN-ONDOKUZMAYIS B 8 YIL
682 1 SAMSUN-T EKKEKÖY B 8 YIL
683 1 SAMSUN-BAFRA C 7 YIL
684 1 SAMSUN-ÇARŞAMBA C 7 YIL
685 1 SAMSUN-HAVZA C 7 YIL
686 1 SAMSUN-T ERME C 7 YIL
687 1 SAMSUN-KAVAK D 6 YIL
688 1 SAMSUN-ALAÇAM E 5 YIL
689 1 SAMSUN-VEZİRKÖPRÜ E 5 YIL
690 1 SAMSUN-AYVACIK F 4 YIL
691 1 SAMSUN-LADİK F 4 YIL
692 1 SAMSUN-SALIPAZARI F 4 YIL
693 1 SAMSUN-YAKAKENT F 4 YIL
694 1 SAMSUN-ASARCIK G 3 YIL
695 1 SİNO P D 6 YIL
696 1 SİNOP-BOYABAT E 5 YIL
697 1 SİNOP-AYANCIK F 4 YIL
698 1 SİNOP-GERZE F 4 YIL
699 1 SİNOP-DİKMEN G 3 YIL
700 1 SİNOP-DURAĞAN G 3 YIL
701 1 SİNOP-ERFELEK G 3 YIL
702 1 SİNOP-SARAYDÜZÜ G 3 YIL
703 1 SİNOP-T ÜRKELİ G 3 YIL

 

 

704 1 TEKİRDAĞ B 8 YIL
705 1 T EKİRDAĞ-SÜLEYMANPAŞA B 8 YIL
706 1 T EKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY C 7 YIL
707 1 T EKİRDAĞ-ÇORLU C 7 YIL
708 1 T EKİRDAĞ-MALKARA C 7 YIL
709 1 T EKİRDAĞ-ERGENE D 6 YIL
710 1 T EKİRDAĞ-HAYRABOLU D 6 YIL
711 1 T EKİRDAĞ-KAPAKLI D 6 YIL
712 1 T EKİRDAĞ-MARMARAEREĞLİSİ D 6 YIL
713 1 T EKİRDAĞ-MURAT LI D 6 YIL
714 1 T EKİRDAĞ-SARAY D 6 YIL
715 1 T EKİRDAĞ-ŞARKÖY D 6 YIL
716 1 TO KAT D 6 YIL
717 1 T OKAT -ERBAA E 5 YIL
718 1 T OKAT -T URHAL E 5 YIL
719 1 T OKAT -NİKSAR F 4 YIL
720 1 T OKAT -PAZAR F 4 YIL
721 1 T OKAT -ZİLE F 4 YIL
722 1 T OKAT -ALMUS G 3 YIL
723 1 T OKAT -ART OVA G 3 YIL
724 1 T OKAT -BAŞÇİFT LİK G 3 YIL
725 1 T OKAT -REŞADİYE G 3 YIL
726 1 T OKAT -SULUSARAY G 3 YIL
727 1 T OKAT -YEŞİLYURT G 3 YIL
728 1 TRABZO N B 8 YIL
729 1 T RABZON-AKÇAABAT B 8 YIL
730 1 T RABZON-ORT AHİSAR B 8 YIL
731 1 T RABZON-ARAKLI C 7 YIL
732 1 T RABZON-OF C 7 YIL
733 1 T RABZON-SÜRMENE C 7 YIL
734 1 T RABZON-VAKFIKEBİR C 7 YIL
735 1 T RABZON-ARSİN D 6 YIL
736 1 T RABZON-BEŞİKDÜZÜ D 6 YIL
737 1 T RABZON-ÇARŞIBAŞI D 6 YIL
738 1 T RABZON-MAÇKA D 6 YIL
739 1 T RABZON-YOMRA D 6 YIL
740 1 T RABZON-T ONYA F 4 YIL
741 1 T RABZON-ÇAYKARA G 3 YIL
742 1 T RABZON-DERNEKPAZARI G 3 YIL
743 1 T RABZON-DÜZKÖY G 3 YIL
744 1 T RABZON-HAYRAT G 3 YIL
745 1 T RABZON-KÖPRÜBAŞI G 3 YIL
746 1 T RABZON-ŞALPAZARI G 3 YIL

 

 

747 1 UŞAK D 6 YIL
748 1 UŞAK-BANAZ E 5 YIL
749 1 UŞAK-EŞME F 4 YIL
750 1 UŞAK-SİVASLI F 4 YIL
751 1 UŞAK-ULUBEY F 4 YIL
752 1 UŞAK-KARAHALLI G 3 YIL
753 1 YALO VA B 8 YIL
754 1 YALOVA-ALT INOVA C 7 YIL
755 1 YALOVA-ARMUT LU C 7 YIL
756 1 YALOVA-ÇINARCIK C 7 YIL
757 1 YALOVA-ÇİFT LİKKÖY C 7 YIL
758 1 YALOVA-T ERMAL C 7 YIL
759 1 YO ZGAT D 6 YIL
760 1 YOZGAT -SORGUN E 5 YIL
761 1 YOZGAT -YERKÖY E 5 YIL
762 1 YOZGAT -AKDAĞMADENİ F 4 YIL
763 1 YOZGAT -BOĞAZLIYAN F 4 YIL
764 1 YOZGAT -AYDINCIK G 3 YIL
765 1 YOZGAT -ÇANDIR G 3 YIL
766 1 YOZGAT -ÇAYIRALAN G 3 YIL
767 1 YOZGAT -ÇEKEREK G 3 YIL
768 1 YOZGAT -KADIŞEHRİ G 3 YIL
769 1 YOZGAT -SARAYKENT G 3 YIL
770 1 YOZGAT -SARIKAYA G 3 YIL
771 1 YOZGAT -ŞEFAAT Lİ G 3 YIL
772 1 YOZGAT -YENİFAKILI G 3 YIL
773 1 ZO NGULDAK D 6 YIL
774 1 ZONGULDAK-KİLİMLİ D 6 YIL
775 1 ZONGULDAK-KOZLU D 6 YIL
776 1 ZONGULDAK-EREĞLİ E 5 YIL
777 1 ZONGULDAK-ALAPLI F 4 YIL
778 1 ZONGULDAK-ÇAYCUMA F 4 YIL
779 1 ZONGULDAK-DEVREK F 4 YIL
780 1 ZONGULDAK-GÖKÇEBEY F 4 YIL

 

 

781 2 ADIYAMAN B 6 YIL
782 2 ADIYAMAN-BESNİ C 5 YIL
783 2 ADIYAMAN-GÖLBAŞI C 5 YIL
784 2 ADIYAMAN-KAHTA C 5 YIL
785 2 ADIYAMAN-ÇELİKHAN D 4 YIL
786 2 ADIYAMAN-SAMSAT D 4 YIL
787 2 ADIYAMAN-TUT D 4 YIL
788 2 ADIYAMAN-GERGER E 3 YIL
789 2 ADIYAMAN-SİNCİK E 3 YIL
790 2 AĞRI D 4 YIL
791 2 AĞRI-DOĞUBEYAZIT D 4 YIL
792 2 AĞRI-ELEŞKİRT D 4 YIL
793 2 AĞRI-HAMUR D 4 YIL
794 2 AĞRI-PATNOS D 4 YIL
795 2 AĞRI-TAŞLIÇAY D 4 YIL
796 2 AĞRI-TUTAK D 4 YIL
797 2 AĞRI-DİYADİN E 3 YIL
798 2 ARDAHAN C 5 YIL
799 2 ARDAHAN-ÇILDIR D 4 YIL
800 2 ARDAHAN-DAMAL D 4 YIL
801 2 ARDAHAN-GÖLE D 4 YIL
802 2 ARDAHAN-HANAK D 4 YIL
803 2 ARDAHAN-POSOF D 4 YIL
804 2 ARTVİN B 6 YIL
805 2 ARTVİN-ARHAVİ A 7 YIL
806 2 ARTVİN-HOPA A 7 YIL
807 2 ARTVİN-BORÇKA B 6 YIL
808 2 ARTVİN-ARDANUÇ B 6 YIL
809 2 ARTVİN-MURGUL B 6 YIL
810 2 ARTVİN-ŞAVŞAT B 6 YIL
811 2 ARTVİN-YUSUFELİ B 6 YIL
812 2 BAYBURT B 6 YIL
813 2 BAYBURT-AYDINTEPE C 5 YIL
814 2 BAYBURT-DEMİRÖZÜ C 5 YIL
815 2 BATMAN D 4 YIL
816 2 BATMAN-BEŞİRİ E 3 YIL
817 2 BATMAN-KOZLUK E 3 YIL
818 2 BATMAN-GERCÜŞ F 2 YIL
819 2 BATMAN-HASANKEYF F 2 YIL
820 2 BATMAN-SASON F 2 YIL
821 2 BİNGÖL D 4 YIL
822 2 BİNGÖL-GENÇ D 4 YIL
823 2 BİNGÖL-SOLHAN D 4 YIL
824 2 BİNGÖL-ADAKLI E 3 YIL
825 2 BİNGÖL-KARLIOVA E 3 YIL
826 2 BİNGÖL-KİĞI E 3 YIL
827 2 BİNGÖL-YAYLADERE F 2 YIL
828 2 BİNGÖL-YEDİSU F 2 YIL

 

 

829 2 BİTLİS D 4 YIL
830 2 BİTLİS-ADİLCEVAZ D 4 YIL
831 2 BİTLİS-AHLAT D 4 YIL
832 2 BİTLİS-GÜROYMAK D 4 YIL
833 2 BİTLİS-TATVAN D 4 YIL
834 2 BİTLİS-HİZAN E 3 YIL
835 2 BİTLİS-MUTKİ E 3 YIL
836 2 DİYARBAKIR D 4 YIL
837 2 DİYARBAKIR-BAĞLAR D 4 YIL
838 2 DİYARBAKIR-KAYAPINAR D 4 YIL
839 2 DİYARBAKIR-SUR D 4 YIL
840 2 DİYARBAKIR-YENİŞEHİR D 4 YIL
841 2 DİYARBAKIR-BİSMİL D 4 YIL
842 2 DİYARBAKIR-ÇERMİK D 4 YIL
843 2 DİYARBAKIR-ÇINAR D 4 YIL
844 2 DİYARBAKIR-ERGANİ D 4 YIL
845 2 DİYARBAKIR-SİLVAN D 4 YIL
846 2 DİYARBAKIR-ÇÜNGÜŞ E 3 YIL
847 2 DİYARBAKIR-DİCLE E 3 YIL
848 2 DİYARBAKIR-EĞİL E 3 YIL
849 2 DİYARBAKIR-HANİ E 3 YIL
850 2 DİYARBAKIR-HAZRO E 3 YIL
851 2 DİYARBAKIR-KOCAKÖY E 3 YIL
852 2 DİYARBAKIR-KULP E 3 YIL
853 2 DİYARBAKIR-LİCE E 3 YIL
854 2 ELAZIĞ B 6 YIL
855 2 ELAZIĞ-SİVRİCE B 6 YIL
856 2 ELAZIĞ-BASKİL C 5 YIL
857 2 ELAZIĞ-KARAKOÇAN D 4 YIL
858 2 ELAZIĞ-KEBAN C 5 YIL
859 2 ELAZIĞ-KOVANCILAR D 4 YIL
860 2 ELAZIĞ-PALU C 5 YIL
861 2 ELAZIĞ-AĞIN D 4 YIL
862 2 ELAZIĞ-ALACAKAYA D 4 YIL
863 2 ELAZIĞ-ARICAK D 4 YIL
864 2 ELAZIĞ-MADEN D 4 YIL
865 2 ERZİNCAN B 6 YIL
866 2 ERZİNCAN-ÇAYIRLI C 5 YIL
867 2 ERZİNCAN-REFAHİYE C 5 YIL
868 2 ERZİNCAN-TERCAN C 5 YIL
869 2 ERZİNCAN-ÜZÜMLÜ B 6 YIL
870 2 ERZİNCAN-İLİÇ D 4 YIL
871 2 ERZİNCAN-KEMAH D 4 YIL
872 2 ERZİNCAN-KEMALİYE C 5 YIL
873 2 ERZİNCAN-OTLUKBELİ D 4 YIL

 

 

874 2 ERZURUM B 6 YIL
875 2 ERZURUM-AZİZİYE B 6 YIL
876 2 ERZURUM-PALANDÖKEN B 6 YIL
877 2 ERZURUM-YAKUTİYE B 6 YIL
878 2 ERZURUM-AŞKALE C 5 YIL
879 2 ERZURUM-HORASAN C 5 YIL
880 2 ERZURUM-İSPİR C 5 YIL
881 2 ERZURUM-KÖPRÜKÖY C 5 YIL
882 2 ERZURUM-NARMAN C 5 YIL
883 2 ERZURUM-OLTU C 5 YIL
884 2 ERZURUM-PASİNLER C 5 YIL
885 2 ERZURUM-TORTUM C 5 YIL
886 2 ERZURUM-UZUNDERE C 5 YIL
887 2 ERZURUM-ÇAT E 3 YIL
888 2 ERZURUM-HINIS E 3 YIL
889 2 ERZURUM-KARAÇOBAN E 3 YIL
890 2 ERZURUM-KARAYAZI E 3 YIL
891 2 ERZURUM-OLUR C 5 YIL
892 2 ERZURUM-PAZARYOLU E 3 YIL
893 2 ERZURUM-ŞENKAYA D 4 YIL
894 2 ERZURUM-TEKMAN D 4 YIL
895 2 GÜMÜŞHANE B 6 YIL
896 2 GÜMÜŞHANE-KELKİT B 6 YIL
897 2 GÜMÜŞHANE-TORUL B 6 YIL
898 2 GÜMÜŞHANE-KÖSE C 5 YIL
899 2 GÜMÜŞHANE-KÜRTÜN C 5 YIL
900 2 GÜMÜŞHANE-ŞİRAN B 6 YIL
901 2 HAKKARİ E 3 YIL
902 2 HAKKARİ-ÇUKURCA F 2 YIL
903 2 HAKKARİ-ŞEMDİNLİ E 3 YIL
904 2 HAKKARİ-YÜKSEKOVA E 3 YIL
905 2 IĞDIR C 5 YIL
906 2 IĞDIR-KARAKOYUNLU C 5 YIL
907 2 IĞDIR-ARALIK C 5 YIL
908 2 IĞDIR-TUZLUCA C 5 YIL

 

 

909 2 KARS B 6 YIL
910 2 KARS-SARIKAMIŞ B 6 YIL
911 2 KARS-AKYAKA C 5 YIL
912 2 KARS-ARPAÇAY C 5 YIL
913 2 KARS-DİGOR C 5 YIL
914 2 KARS-KAĞIZMAN C 5 YIL
915 2 KARS-SELİM C 5 YIL
916 2 KARS-SUSUZ C 5 YIL
910 2 KARS-SARIKAMIŞ B 6 YIL
918 2 MARDİN-ARTUKLU C 5 YIL
919 2 MARDİN-MİDYAT C 5 YIL
920 2 MARDİN-KIZILTEPE D 4 YIL
921 2 MARDİN-NUSAYBİN E 3 YIL
922 2 MARDİN-ÖMERLİ E 3 YIL
923 2 MARDİN-YEŞİLLİ D 4 YIL
924 2 MARDİN-DARGEÇİT F 2 YIL
925 2 MARDİN-DERİK F 2 YIL
926 2 MARDİN-MAZIDAĞI F 2 YIL
927 2 MARDİN-SAVUR F 2 YIL
928 2 MUŞ D 4 YIL
929 2 MUŞ-HASKÖY D 4 YIL
930 2 MUŞ-BULANIK D 4 YIL
931 2 MUŞ-KORKUT D 4 YIL
932 2 MUŞ-MALAZGİRT D 4 YIL
933 2 MUŞ-VARTO E 3 YIL
934 2 SİİRT D 4 YIL
935 2 SİİRT-KURTALAN D 4 YIL
936 2 SİİRT-TİLLO D 4 YIL
937 2 SİİRT-BAYKAN E 3 YIL
938 2 SİİRT-ERUH E 3 YIL
939 2 SİİRT-PERVARİ E 3 YIL
940 2 SİİRT-ŞİRVAN E 3 YIL

 

 

941 2 SİVAS A 7 YIL
942 2 SİVAS-GEMEREK B 6 YIL
943 2 SİVAS-ŞARKIŞLA B 6 YIL
944 2 SİVAS-ALTINYAYLA C 5 YIL
945 2 SİVAS-DİVRİĞİ C 5 YIL
946 2 SİVAS-GÜRÜN B 6 YIL
947 2 SİVAS-HAFİK B 6 YIL
948 2 SİVAS-KANGAL B 6 YIL
949 2 SİVAS-SUŞEHRİ B 6 YIL
950 2 SİVAS-ULAŞ B 6 YIL
951 2 SİVAS-YILDIZELİ B 6 YIL
952 2 SİVAS-ZARA B 6 YIL
953 2 SİVAS-AKINCILAR C 5 YIL
954 2 SİVAS-DOĞANŞAR C 5 YIL
955 2 SİVAS-GÖLOVA C 5 YIL
956 2 SİVAS-İMRANLI C 5 YIL
957 2 SİVAS-KOYULHİSAR C 5 YIL
958 2 ŞANLIURFA C 5 YIL
959 2 ŞANLIURFA-EYYÜBİYE C 5 YIL
960 2 ŞANLIURFA-HALİLİYE C 5 YIL
961 2 ŞANLIURFA-KARAKÖPRÜ C 5 YIL
962 2 ŞANLIURFA-BİRECİK D 4 YIL
963 2 ŞANLIURFA-BOZOVA D 4 YIL
964 2 ŞANLIURFA-HALFETİ D 4 YIL
965 2 ŞANLIURFA-HARRAN D 4 YIL
966 2 ŞANLIURFA-HİLVAN D 4 YIL
967 2 ŞANLIURFA-SİVEREK D 4 YIL
968 2 ŞANLIURFA-SURUÇ D 4 YIL
969 2 ŞANLIURFA-VİRANŞEHİR D 4 YIL
970 2 ŞANLIURFA-AKÇAKALE D 4 YIL
971 2 ŞANLIURFA-CEYLANPINAR D 4 YIL
972 2 ŞIRNAK E 3 YIL
973 2 ŞIRNAK-BEYTÜŞŞEBAP F 2 YIL
974 2 ŞIRNAK-CİZRE E 3 YIL
975 2 ŞIRNAK-GÜÇLÜKONAK E 3 YIL

 

 

976 2 ŞIRNAK-İDİL E 3 YIL
977 2 ŞIRNAK-SİLOPİ E 3 YIL
978 2 ŞIRNAK-ULUDERE E 3 YIL
979 2 TUNCELİ E 3 YIL
980 2 TUNCELİ-PERTEK E 3 YIL
981 2 TUNCELİ-ÇEMİŞGEZEK E 3 YIL
982 2 TUNCELİ-HOZAT F 2 YIL
983 2 TUNCELİ-MAZGİRT F 2 YIL
984 2 TUNCELİ-NAZIMİYE F 2 YIL
985 2 TUNCELİ-OVACIK F 2 YIL
986 2 TUNCELİ-PÜLÜMÜR F 2 YIL
987 2 VAN D 4 YIL
988 2 VAN-EDREMİT D 4 YIL
989 2 VAN-ERCİŞ D 4 YIL
990 2 VAN-GEVAŞ D 4 YIL
991 2 VAN-GÜRPINAR D 4 YIL
992 2 VAN-İPEKYOLU D 4 YIL
993 2 VAN-MURADİYE D 4 YIL
994 2 VAN-TUŞBA D 4 YIL
995 2 VAN-BAHÇESARAY F 2 YIL
996 2 VAN-BAŞKALE E 3 YIL
997 2 VAN-ÇALDIRAN E 3 YIL
998 2 VAN-ÇATAK E 3 YIL
999 2 VAN-ÖZALP E 3 YIL
1000 2 VAN-SARAY E 3 YIL

 

6/8/1992 TARİHLİ VE 92/3393 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN TABLO
Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin 92/3393 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Yönetmeliğin Değişen Maddeleri  

Yürürlüğe Giriş Tarihi

Tarihi Numarası
28/4/1993 93/4375 13, 18 13/5/1993
19/8/1997 97/9832 Ek (1) sayılı Harita, Ek (2) sayılı Cetvel 27/8/1997
14/12/1997 97/10423 Ek (1) sayılı Harita, Ek (2) sayılı Cetvel 2/1/1998
 

10/3/2000

 

2000/393

Ek (1) sayılı Harita, Ek (2) sayılı Cetvelin Birinci Bölgeye ilişkin hükümleri 4/5/2000
23, Ek (2) sayılı Cetvelin İkinci Bölgeye ilişkin hükümleri, İşlenemeyen Hüküm 1/1/2001
18/5/2000 2000/688 Ek (1) sayılı Harita, Ek (2) sayılı Cetvel 1/1/2001
 

2/3/2001

 

2001/2161

3, 4, 13, 15, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 37,

Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Ek (1) sayılı Harita, Ek (2) sayılı Cetvel

 

8/4/2001

15/2/2002 2002/3814 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27,

29, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 44

26/3/2002
31/7/2003 2003/6102 29 24/9/2003
22/1/2004 2004/6795 7 26/2/2004
 

5/5/2008

 

2008/13654

43 30/5/2008
Ek Madde 1 15/7/2008
Ek (2) sayılı Cetvel 1/1/2009
1/10/2008 2008/14232 1, 2, 9, 12 4/11/2008
14/6/2010 2010/591 7, 19, 23, 24, 28, 34, Ek Madde 1, Ek Madde 2,

Geçici Madde 3, Ek (2) sayılı Cetvel

29/6/2010
 

19/3/2012

 

2012/2962

3, 4, 13, 18, 21, 23, 24, 29, 36, Ek Madde 1, Ek

Madde 2, Ek Madde 3, Ek Madde 4, Ek (1) sayılı Harita, Ek (2) sayılı Cetvel, Ek (1) sayılı Cetvel

 

27/3/2012

30/7/2012 2012/3540 3, 6, 7, 23, Geçici Madde 5 9/9/2012
7/4/2014 2014/6094 3, 7, 23, Ek Madde 1, Ek (1) sayılı Cetvel 12/4/2014
 

 

16/2/2016

 

 

2016/8539

 

28, 42

1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere 18/3/2016
3, 7, 10, 11, 13, 14, 15, Dördüncü Bölüm başlığı, 17,

18, 19, 20, 23, 24, 30, 31, 37, 39, 44, Ek Madde 1

18/3/2016
6/6/2016 2016/8872 2, 3, 4, 9, 12, 17, Beşinci bölüm başlığı, 21, 23, 28,

37, 46, Ek Madde 3, Ek Madde 4, Ek (1) sayılı Cetvel

17/6/2016
30/4/2018 2018/11727 42 7/6/2018

 

Emniyet Yer Değiştirme (Tayin) Yönetmeliği
5 (100%) 1 vote[s]

Hakkında Yönetici

Pomem, pmyo, paem, pöh, bekçi ve asker alımlarına yönelik adayları bilgilendirmek amacıyla buradayız.

İlginizi Çekebilir!

6245-harcirah

EGM Harcırah Yönetmeliği

Memurların bir yerden başka bir yere tayinleri çıktığı zaman veya bulundukları il dışına görevlendirildikleri zaman …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.