Ana Sayfa / BEKÇİLİK / Polis Okullarına Alımlarda Bakılacak Hastalıklar
polis-okulu-saglik

Polis Okullarına Alımlarda Bakılacak Hastalıklar

Polis akademisine bağlı polis amirleri eğitim merkezi, polis meslek eğitim merkezi, polis meslek yüksek okulu, polis özel harekat ve çarşı mahalle bekçili alımlarında sınavları başarı ile geçen adayları ilgilendiren hastahane bölümlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

EMNİYET TEŞKİLATINA ALINACAK ÖĞRENCİLER VE MEMURLAR HAKKINDA DÜZENLENECEK SAĞLIK KURULU RAPORU

Yapılacak muayeneler

1) Giriş raporda bulunması gereken branşlar;
a) Endokrinoloji.
b) Nefroloji.
c) Hematoloji.
ç) Gastroenteroloji.
d) Romatoloji.
e) Enfeksiyon Hastalıkları.
f) Kardiyoloji.
g) Göğüs Hastalıkları.
ğ) Genel Cerrahi.
h) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları.
ı) Ağız ve Diş Sağlığı.
i) Göz Hastalıkları.
j) Üroloji.
k) Kadın Hastalıkları ve Doğum.
l) Ortopedi ve Travmatoloji.
m) Nöroloji.
n) Psikiyatri.
o) Dermatoloji.
ö) Hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer branş muayeneleri.
Not: a,b,c,ç ve d yer alan bölümlerin muayenelerinin ilgili uzman doktor tarafından yapılıp onaylanması, ilgili uzman doktor yok ise dahiliye uzmanı tarafından muayenelerinin yapılması ve onaylanması gerekir.
Görüntüleme yöntemi ve fonksiyon tespit yöntemleri 2-a)PA akciğer grafısi.
b) Tüm batın USG.
c) Ürogenital USG.
ç) Genitaı USG.
d) Ekokardiografi (EKO).
e) Elektrokardiografı (EKG).
f) Solunum Fonksiyon Testi.
g) Odiometri.
ğ) Hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer görüntüleme yöntemleri, fonksiyon tespit yöntemleri ve diğer test yöntemleri,
Laboratuvar testleri 3- a) AKş, TSH.
b) İdrar Biyokimyası/Mikroskopisi, Cre, Üre.
c) Tam Kan Sayımı.
ç) ALT, AST, ALP, GGT, HBsAg, HBV DNA, Anti Hcv, HCV RNA.
d) Kanda p-hCG.
e) Hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer laboratuvar testleri.
Usule uygunluk için
4- Giriş raporunun usule uygun olması için;
a)Adayı hastaneye sevk eden makamın onayı,
b)Adayı hastaneye sevk eden makam tarafından onaylanmış olan, son 6 ay içinde çekilmiş resim,
c)Kimlik bilgileri,
ç)Rapor tarihi ve sayısı,
d) Her branş için tarih ve sayı, muayene bulgu ve sonuçları, ilgili uzman doktor kaşe ve imzaları, hastane sağlık kurulunun kaşe ve imzaları,
e)Her branş için belirlenmiş olan laboratuvar testlerinin, görüntüleme yöntemlerinin ve fonksiyon tespit yöntemlerinin sonuçları,
f) Teşhis ve karar haneleri ile rapordaki tüm haneler, eksiksiz doldurulur, boş bırakılamaz.

EK-3
HASTALIK BRANŞLARININ SINIFLANDIRILMASI
l- Dahiliye (Endokrinoloji, Hematoloji, Nefroloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon
Hastalıkları)
2- Romatoloji
3- Kardiyoloji / Kalp ve Damar Cerrahisi
4- Genel Cerrahi
5- Göğüs Hastalıkları / Göğüs Cerrahisi
6- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları / Ağız ve Diş Hastalıkları 7- Göz Hastalıkları
8- Üroloji / Kadın Hastalıkları ve Doğum
9- Ortopedi ve Travmatoloji
10- Sinir Sistemi Hastalıkları / Beyin ve Sinir Cerrahisi
1 1 -Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
12- Cilt Hastalıkları

ı- DAHİLİYE
(ENDOKRİNOLOJİ – HEMATOLOJİ – NEFROLOJİ – GASTROENTEROLOJİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI)
Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarım etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahi-iravmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç) öğrenciliğe kabul edilmezler.
Bu bölümde ifade edilmemiş tanılarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.

B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.

Endokrinoloji;
l) a) Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.
b) Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.
c) İlaç tedavisi gerektirmeyen subklinik hipotiroidi, subklinik hipertroidi sağlam kabul edilir.
Hematoloji;
2) a) Anemi, lökopeni, trombositopeni, polistemi, lokositoz, trombositoz öğrenciliğe engeldir.
b) Talasemi taşıyıcılığı (talasemi minör) sağlam kabul edilir.
Nefroloji;
3) a) Hiperürisemi ve proteinüri (hematüri durumunda ürolojik yönden değerlendirilir) öğrenciliğe engeldir.
b) Böbrek ve üreterin şekil ve yerleşim bozuklukları (atnalı böbrek, ektopik böbrek, atrofık böbrek, hipoplazik böbrek, soliter böbrek v.b.) öğrenciliğe engeldir.
c) Polikistik böbrek hastalıkları öğrenciliğe engeldir.
4) Fonksiyon bozukluğu yapmamış iyi huylu basit böbrek kistleri sağlam kabul edilir.
Bu basit kistler harici böbrek kistleri öğrenciliğe engeldir.
Gastroenteroloji;
5) a) HBs Ag veya HBV DNA pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmezler.
b) HCV RNA pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmezler.
6) a) Hepatobilier sistemde fonksiyon bozukluğu yapmamış, total bilinıbin düzeyi Q/03mg olan gilbert sendromlu olgular sağlam kabul edilir.
b) Karaciğer enzimlerinde bozukluk yapmamış, serolojisi negatif, grade 1-2 hepatosteatoz sağlam kabul edilir.
Enfeksiyon Hastalıkları;
7) a) HIV pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmezler.
b) HBs Ag veya HBV DNA pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmezler.
c) HCV RNA pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmezler.
ç) Aktif ve bulaşıcı enfeksiyon hastalığı olanlar öğrenciliğe kabul edilmezler.
d) Bulaşıcı olsun veya olmasın kronik veya ilerleyici enfeksiyon hastalığı olanlar öğrenciliğe kabul edilmezler.

B)
Endokrinoloji;
l) a) İlaç tedavisiyle kontrol altında tutulabilen hipotiroidi, hipertiroidi,
b) İlaç tedavisi gerektiren veya gerektirmeyen tiroid bezinin şekil bozuklukları (difüz veya nodüler guatr),
c) Tiroidit (hashimato tiroiditi ve diğer),
ç) Graves hastalığı,
d) Kısmi veya total tiroidektomiler.
2) Diabetes mellitusa bağlı olmayan geçici hiperglisemiler. Tedavi veya diyet ile kontrol edilebilen hipoglisemiler (Primer hastalığa göre ayrıca değerlendirilir).
3) Organ ve sistem fonksiyonlarım bozmayan; bozulmuş glikoz toleransı, bozulmuş açlık glikozu, ilaçla kontrol altına alınabilen diabetes mellitus, diabetes insipitus (nefrojenik veya hipofizer). Psikojenik poliüri ve polidipsilerde primer hastalığa göre ayrıca işlem yapılır.
Açıklama: Sekonder tipte hiperglisemilerde (Hipertiroidi, hiperpitüitarizm, tirotoksikozis, gastrektomi ve benzeri) primer hastalığa göre işlem yapılır.
4) İdiopatik veya sekonder hiperlipidemiler.
5) Komplikasyon yapmamış, diyet, ilaç veya cerrahi tedavi ile kontrol altında tutulabilen endokrin organ hastalıkları veya sekelleri, endokrin organların iyi huylu tümörleri. 6) a) Jinekomasti ve meme şekil bozuklukları,
b) Primer veya sekonder hipogonadizm,
c) Tek veya çift taraflı kriptorşizm, erkek ve kadın menopozu ve benzeri.
Hematoloji;
7) Bir veya birkaç bölgede, kronik enfeksiyon veya tümöral oluşumlara bağlı lokalize lenf nodülü büyümeleri ve bu lenf nodlarınm tedavi sonrası geriye kalmış sekelleri (büyümeye neden olan hastalığa göre ilgili bölümce ayrıca değerlendirilir).
8) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan eritrosit enzim defektleri, membran defektleri, hafif koagülasyon ve hemostaz bozuklukları, hiçbir klinik belirti vermeyen taşıyıcı durumundaki hemoglobinopatiler (hematolojik patolojiye sebep olan primer hastalığa göre ilgili bölümce ayrıca değerlendirilir).
9) a) Anemi, lökopeni, trombositopeni, polistemi lökositoz, trombositoz (hematolojik patolojiye sebep olan primer hastalığa göre ilgili bölümce ayrıca değerlendirilir),
b) iyi huylu hematolojik hastalıklar (basit tıbbi müdahaleyle düzeltilemeyen, kronik olan).
10) Organ ve sistem fonksiyonlarım bozmayan hafif trombofili; bir kez tromboembolik olay gelişmiş, sekel bırakmamış ve/veya zayıf trombofilik risk faktörü olanlar (antikoagülan tedavisi almayan kişiler).
I l) Hematolojik ve lenfatik sistemin iyi huylu tümörleri.
Nefroloji;
12) Komplikasyon yapmamış ve kontrol altına alınabilen primer hiperürisemiler. Kontrol altına alınabilen proteinüriler.
13) Fonksiyon bozukluğu yapmamış olsa bile bir veya iki böbreğin şekil veya yerleşim bozuklukları (atnalı böbrek, ektopik böbrek, atrofık böbrek, hipopluik böbrek, soliter böbrek ve diğerleri).
14) Böbrek fonksiyonlarında bozukluk olmayan Polikistik Böbrek Hastalıkları ve iyi huylu (basit) olmayan Böbrek Kistleri.
Gastroenteroloji;
15) a) HBs Ag veya HBV DNA pozitif olup, sağlıklı taşıyıcı olanlar,
b) HCV RNA pozitif olup, sağlıklı taşıyıcı olanlar,
c) Biyokimyasal ve histopatolojik olarak düşük aktiviteli hepatitler,
ç) Karaciğer enzim bozukluğu yapmış hepatosteatoz,
16) Sebebi bulunamayan, karaciğer biyopsisinde minimal reaktif değişikliklerin var olduğu kronik karaciğer fonksiyon bozukluklar.
17) a) Organ ve sistem fonksiyonlarım bozmayan, tedavisi mümkün olan karaciğerin, metabolik ve depo hastalıkları (Wilson Hastalığı, Hemokromatozis, Hepatik Porfirialar ve benzeri),
b) Organ ve sistem fonksiyonlarım bozmayan safra yolları ve safra kesesi hastalıkları.
1 8) HBV DNA veya HCV RNA pozitif, kronikleşebilme özelliğindeki hepatit B, C ve D virüsü ile diğer kronikleşebilme özelliğindeki primer ve sekonder hepatoirop virüslerin neden olduğu biyokimyasal ve serolojik olarak kanıtlanmış, histopatolojik olarak düşük aktivite gösteren kronik hepatitler ve histopatolojik olarak taşıyıcılık bulguları veren, biyokimyasal bozukluk yapmamış hepatitler.
19) Gastrointestinal veya hepatobilier sistemin iyi huylu tümörleri. Enfeksiyon Hastalıkları;
20) Beden hareket ve fonksiyonlarım bozmayan, tifo, paratifo ve bakteriyel nedenli Dissemine Intravaskuler Koagulopati (DXC).
21) Bakteriyolojik, serolojik ve biyokimyasal tetkiklerle saptanmış komplikasyonsuz porotozoa enfeksiyonları.
22) HBV DNA veya HCV RNA pozitif, kronikleşebilme özelliğindeki hepatit B, C ve D virüsü ile diğer kronikleşebilme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop virüslerin neden olduğu biyokimyasal ve serolojik olarak kanıtlanmış, histopatolojik olarak düşük aktivite gösteren kronik hepatitler ve histopatolojik olarak taşıyıcılık bulguları veren, biyokimyasal bozukluk yapmamış hepatitler.

C)
Not: Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin, organ ve sistem fonksiyonları açısından Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışmaya engel oluşturmaması gerekmektedir.
Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Himmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları D dilimi kapsamında değerlendirilir.
Endokrinoloji;
l) Önemli klinik şikayete neden olan endokrin veya immün sisteme bağlı hipoglisemiler.
2) Tedaviyle kontrol altında tutulabilen endokrin organların ileri evre olmayan kötü huylu tümörleri.
3) Organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş, komplikasyonlara yol açmış fakat çalışma olanağı veren; diyet, ilaç veya cerrahi tedavi ile kontrol altında tutulabilen endokrin organların hastalıkları ve sekelleri.
Açıklama: Komplikasyon gelişen organla ilgili olarak ayrıca değerlendirilir.
4) Endokrin, kardiyovasküler veya diğer organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren obezite.
Hematoloji;
5) Bir veya birden fazla bölgede lokalize, biyopsi ile kesin olarak saptanmış tüberküloz lenfadenit, iltihaplı lenf nodülü hastalıkları.
6) Organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, tedavi ile remisyonda olan kronik immüntrombositopeni, pansitopeniler, eritrosit enzim defektleri membran defektleri, koagülasyon ve hemostaz bozuklukları, hemoglobinopatiler ve diğer hematolojik hastalıklar.
7) a)Hematolojik ve lenfatik sistemin ileri evre olmayan kötü huylu tümörleri,
b) Organ ve sistem fonksiyonlarım etkelemiş fakat çalışma olanağı veren Kemik İliği nakli yapılmış olgular.
8) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren ağır trombofili, birden fazla tromboembolik olay geçirenler (sekel bıraktığı organın fonksiyon kaybına göre ayrıca değerlendirilir). Ağır trombofılik risk faktörü olan hastalar (antikuagülan ilaç kullanan). Nefroloji;
9) Bir veya iki böbreğin fonksiyonlarında kısmi bozukluk yapan, diyaliz tedavisine ihtiyaç duymayan akut böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve diğer nefrolojik patolojiler.
10) a)Bir böbreğin fonksiyon bakımından yok hükmünde olması veya cerrahi olarak çıkarılması,
b)Böbreğin ileri evre olmayan kötü huylu tümörleri.
1 1) Böbrek fonksiyonlarında bozukluk olan fakat çalışma olanağı veren, polikistik böbrek hastalıkları ve böbrek kistleri, böbrekte yer kaplayan iyi huylu tümöral oluşumlar.
Gastroenteroloji;
12) Organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren;
a) Kronik iltihabi bağırsak hastalıkları (chron, kolitis ülseroza ve benzeri), megakolon,
b) Çölyak ve besin alerjisi sonucu oluşan diğer bağırsak hastalıkları.
13) a) Karaciğer yetmezliği bulguları olmayan, mükerrer kontrollerde total bilirubin düzeyleri % 3 mg ın üzerinde konjenital hiperbilirubinemiler (Gilbert, Crigler-Najjar, Tip II, Dubin Johnson, Rotor Sendromları).
b) Organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, safra yolları ve safra kesesi hastalıkları.
14) Hafif malabsorpsiyon sendromları.
1 5) Karaciğer yetmezlik bulguları olmayan, karaciğerin metabolik ve depo hastalıkları.
16) Hepatit B, C ve D virüsü ile diğer kronikleşebilme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop virüslerin neden olduğu klinik, biyokimyasal ve serolojik olarak kanıtlanmış, organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, karaciğer yetmezlik bulguları olmayan kronik hepatitler, toksik hepatitler ve diğer karaciğer patolojileri.
17) Gastrointestinal veya hepatobilier sistemin ileri evre olmayan kötü huylu tümörleri.
Enfeksiyon Hastalıkları;
18) Kardio-vasküler sifiliz.
19) Hepatit B, C ve D virüsü ile diğer kronikleşebilme özelliğindeki primer ve sekonder hepatofrop virüslerin neden olduğu klinik, biyokimyasal ve serolojik olarak kanıtlanmış, organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, karaciğer yetmezlik bulguları olmayan kronik hepatitler, toksik hepatitler ve diğer karaciğer patolojileri.
20) Serolojik testlerle saptanmış ve doğrulama testleriyle kanıtlanmış komplikasyonsuz AİDS hastalığı veya HİV enfeksiyonları.
21) a) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, splenohepatomegali veya kardit gibi komplikasyonları olan enfeksiyon hastalıkları,
b) Organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, sekel bırakmış menenjitler, ensefalitler (komplikasyon yaptığı veya sekel bıraktığı organa göre ilgili bölümce değerlendirilir).

D)
Not: Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları bu dilim kapsamında değerlendirilir.
Endokrinoloji;
1) Önemli klinik şikayetlere neden olan, organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, kontrol edilemeyen hipoglisemik sendromlar.
2) Önemli klinik şikayetlere neden olan, organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan endokrin organların hastalıkları ve ileri evre kötü huylu tümörleri.
3) Endokrin, kardiyovasküler veya diğer organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan obezite.
Hematoloji;
4) a) Hematolojik ve lenfatik sistemin ileri evre olan kötü huylu tümörleri.
b) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan kemik iliği nakli yapılmış olgular.
5) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan ağır koagülasyon ve hemostaz defektleri, homozigot hemoglobinopatiler ve diğer ileri evre hematolojik hastalıklar.
Nefroloji;
6) a) Diyaliz tedavisiyle yaşamını sürdürebilen böbrek patolojileri,
b) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozan, böbrekte yer kaplayan iyi huylu tümöral oluşumlar.
7) a) Böbrek transplantasyonu yapılmış hastalar, b) Böbreğin ileri evre olan kötü huylu tümörleri.
Gastroenteroloji;
8) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, ileri evre olan;
a) Kronik iltihabi bağırsak hastalıkları, (chron, kolitis ülseroza ve benzeri) megakolon,
b) Çölyak veya besin alerjileri sonucu oluşan diğer bağırsak hastalıkları.
9) a) Karaciğer yetmezliği bulguları olan mükerrer kontrollerde total bilirubin düzeyleri % 3 mg ın üzerinde konjenital hiperbilirubinemiler (gilbert, crigler-najjar, tip II, dubin johnson, rotor sendromları).
b) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, safra yolları ve safra kesesinin diğer hastalıkları.
10) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, ağır malabsorpsiyon sendromları.
I l) Karaciğer yefrnezlik bulguları olan, organ ve sistem fonksiyonlarını bozan, karaciğerin metabolik ve depo hastalıkları.
12) Hepatit B, C ve D virüsü ile diğer kronikleşebilme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop virüslerin neden olduğu klinik, biyokimyasal ve serolojik olarak kanıtlanmış, karaciğer yetmezlik bulguları olan kronik hepatitler, toksik hepatitler ve diğer karaciğer patolojileri.
13) Gastrointestinal veya hepatobilier sistemin ileri evre olan kötü huylu tümörleri.
14) Karaciğer, pankreas, ince bağırsak ve diğer organ transplantasyonlu olgular. Enfeksiyon Hastalıkları;
15) Hepatit B, C ve D virüsü ile diğer kronikleşebilme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop virüslerin neden olduğu klinik, biyokimyasal ve serolojik olarak kanıtlanmış, karaciğer yetmezlik bulguları olan kronik hepatitler, toksik hepatitler ve diğer karaciğer patolojileri.
16) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, serolojik testlerle saptanmış ve doğrulama testleri ile kanıtlanmış komplikasyonlu AIDS hastalığı veya HIV enfeksiyonları.
17) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, enfeksiyonlarla komplike humoral ve hücresel İmmün yetmezlikler.

E)
Hiçbir hizmet sınıfında çalışmaya imkan vermeyen ağır patolojik durumlar bu dilim kapsamında değerlendirilir.
2- ROMATOLOJİ
Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarım etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahi-travmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki İstisnai maddeler hariç) öğrenciliğe kabul edilmezler.
Bu bölümde ifade edilmemiş tamlarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.

B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.

B)
l) Aktivitesi durmuş, kalp ve diğer organlarda komplikasyon yapmamış;
a) Enflamatuar artritler (romatoid artrit, ankilozan spondilit ve diğer),
b) Bağ dokusu hastalıkları (SLE, skleroderma ve diğer),
c) Sistemik vaskülitler (henoch-schönlein purpurası, PAN, wegener ve diğer),
ç) Tekrarlayan ateş sendromları (FMF, tekrarlayan ateşle seyreden diğer romatolojik hastalıklar),
d) Diğer romatolojik hastalıklar (fibromiyalji, gut, osteoartrit ve diğer).
2) Beden hareketlerini bozmayan primer veya sekonder artrozlar, (spondiloartroz, coxartroz, gonartroz v.d.) osteitis kondasman, sacro-ilitis, maden zehirlenmeleri, endokrin ya da metabolizma bozukluklarına bağlı hastalıklar, spondilit ve benzeri.
3) Beden hareketlerini bozmayan nörojenik, metabolik, romatizmal ve endokrin bozukluklara bağlı artropati sekelleri. (Osteoporoza neden olmuş ise ilgili bölümce değerlendirilir).
4) Her türlü tedavi ile tam şifa bulan eklem dışı romatizmal ve otoimmun konnektif doku hastalıkları.

C)
Not: Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin; üst ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme, alt ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarım bozmamış olması, organ ve sistem fonksiyonları açısından Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışmaya engel oluşturmaması gerekmektedir.
Güncel tedavi algoriünalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları D dilimi kapsamında değerlendirilir.
l) Organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren;
a) Enflamatuar arfritler (romatoid artrit, ankilozan spondilit ve diğer),
b) Bağ dokusu hastalıkları (SLE, skleroderma ve diğer),
c) Sistemik vaskülitler (henoch-schönlein purpurası, PAN, wegener ve diğer),
ç) Tekrarlayan ateş sendromları (FMF, tekrarlayan ateşle seyreden diğer romatolojik hastalıklar),
d) Diğer romatolojik hastalıklar (fibromiyalji, gut, osteoartrit ve diğer).
2) Organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, üst ya da alt taraf büyük eklemlerdeki artropati sekelleri.
3) En az 6 ay süren ve sınıflandırılması tam olarak yapılabilen veya yapılamayan kronik amitler, metabolik amitler. (seronegatif artritler, reaktif artritler, gut artriti ve benzeri).
4) Organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, primer ya da sekonder artrozlar, (spondiloartroz, coxartroz, gonartroz v.d.) osteitis kondasman, sacro-ilitis, maden zehirlenmeleri, endokrin ya da metabolizma bozukluklarına bağlı hastalıklar, spondilit ve benzeri.
5) Organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, lumbago, tortikolis, skolyoz, kifoz, nonspesifik (tüberküloz hariç) omurga hastalıkları ve benzeri
6) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, nörojenik, metabolik, romatizmal, endokrin, otoimmün ve konnektif doku hastalıklarına ve diğer romatolojik hastalıklara bağlı artropati sekelleri.

D)
Not: Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen; üst ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme, alt ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonları bozulmuş olanlar ile genel vücut fonksiyonları açısından Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları bu dilim kapsamında değerlendirilir.
1) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan;
a) Enflamatuar artritler (romatoid amit, ankilozan spondilit ve diğer),
b) Bağ dokusu hastalıkları (SLE, skleroderma ve diğer),
c) Sistemik vaskülitler (henoch-schönlein purpurası, PAN, wegener ve diğer),
ç) Tekrarlayan ateş sendromları (FMF, tekrarlayan ateşle seyreden diğer romatolojik hastalıklar),
d) Diğer romatolojik hastalıklar (fibromiyalji, gut, osteoartrit ve diğer).
2) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan artropati sekelleri.
3) Beden hareket ve fonksiyonlarını ileri derecede bozan nörojenik, metabolik, romatizmal, endokrin, otoimmün ve konnektif doku hastalıklarına ve diğer romatolojik hastalıklara bağlı arüopati sekelleri.

E)
Hiçbir hizmet sınıfında çalışmaya imkan vermeyen ağır patolojik durumlar bu dilim kapsamında değerlendirilir.
3- KARDİYOLOJİ / KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarım etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahi-travmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki İstisnai maddeler hariç) öğrenciliğe kabul edilmezler.
Bu bölümde ifade edilmemiş tamlarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.

B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.
l) Kalp romatizması, kalp tümörü, kan kisti, konjenital neft, mitral valv prolapsusu, bağ dokusu hastalıkları (Marfan Sendromu, Ehler Donlas v.b.) ve benzeri hastalıklara bağlı olmayan, kalp yapısı normal, sol ventrikül sistolik fonksiyonları korunmuş ve normal kalp boşlukları olan kişide;
a) Birinci derece mitral yetmezlik,
b) Birinci derece triküspit yetmezlik,
c) Eser aort yetmezliği-birinci derece aort yetmezliği,
d) Eser pulmoner yetmezlik-birinci derece pulmoner yetmezlik olanlar sağlam kabul edilir.
2) Endovasküler yolla, katater tekniği ile başarılı şekilde düzeltilmiş, anatomik ve fonksiyonel olarak tam ve sağlam (ejeksiyon fraksiyonu 9/050 ve efor testinde fonksiyonel kapasitesi “semptomsuz” olarak değerlendirilen, pulmoner hipertansiyonu olmayan) olacak şekilde kapatılmış ASI) ve aynı şartları sağlayacak şekilde kapatılmış VSD sağlam kabul edilir.
3) Ejeksiyon fraksiyonu »%50 ve efor testinde fonksiyonel kapasitesi “semptomsuz” olarak değerlendirilen, pulmoner hipertansiyonu olmayan PFO (patent foramen ovale) sağlam kabul edilir.
4) Ekokardiyografisi normal olmak şartıyla, otonom sinir sistemi bozukluklarının ve diğer ritim bozukluklarının eşlik emıediği, kişinin fiziksel aktivitesini kısıtlamayan sinüzal bradikardi, sinüzal taşikardi, inkomplet ve komplet sağ dal bloğu olanlar sağlam kabul edilir.
5) Bir veya iki ekstremitede (alt veya üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler ile yüzeysel hemanjiom veya yüzeysel telenjiektazisi olanlar sağlam kabul edilir.
6) Aritmi nedeniyle başarılı ablasyon yapılan, günlük aktivite sırasında asempiomaiik, kardiyak performansı bozulmamış olan (ejeksiyon fraksiyonu 9/050 ve efor testinde fonksiyonel kapasitesi “semptomsuz” olarak değerlendirilen) hastalar sağlam kabul edilir.
7) a) Torakotomi ve sternotomi gibi göğüs kafesinin açıldığı cerrahi girişimler öğrenciliğe engeldir.
b) Hipertansiyon öğrenciliğe engeldir.
c) Varis ameliyatı olanlar, santral veya periferik venöz dolaşım cerrahisi, santral veya periferik arter cerrahisi olanlar öğrenciliğe engeldir.

B)

1) Otonom sinir sistemi bozuklukları (aşırı terleme, labil hipertansiyon, postural hipotansiyon, vazovagal senkop).
2) Komplikasyon yapmamış idiopatik, esansiyel hipertansiyon.
3) Aritmiye, kalbin fonksiyonel ve yapısal bozukluğuna, fiziksel aktivitede kısıtlamaya neden olmayan;
a) Preeksitasyon sendromları.
b) Nedeni bulunamayan ve başka kalp hastalığı ile birlikte olmayan, kardiyak performansı bozulmamış olan (ventriküler fonksiyon bozukluğuna ve ventriküler dilatasyona neden olmayan) iletim ve ritim bozuklukları, trifasiküler blok, sol dal bloğu, WPW (wolfparkinson-white) sendromu
4) Ejeksiyon Fraksiyonu 9/050 ve efor testinde Fonksiyonel Kapasitesi “semptomsuz” olarak değerlendirilen; bu fonksiyon tespit yöntemlerinin mevcut hastalığa uygun olmadığı durumlarda kişinin yaşına, klinik durumuna ve ek patolojilerine uygun olabilecek diğer fonksiyon tespit yöntemlerinin ve görüntüleme yöntemlerinin sonuçlarına göre, organ ve sistem fonksiyonları etkilenmemiş olan;
a)Mitral valv prolapsusu, mitral stenoz, aort stenozu, pulmoner stenoz, triküspit stenom,
b) Birinci derece üzeri aort-pulmoner-mitral-friküspit yetmezlik,
c)Biküspit aort, Atrial Septal Defekt, Ventriküler Septal Defekt.
ç) Anjina pektoris,
d) Miyokard İnfarktüsü geçirmiş olanlar veya bir kardiyak patolojisi olanlar,
e) İskemi yapacak düzeyde koroner arter hastalığı kalmayan, koroner arterlerine başarılı PTCA uygulaması yapılmış olanlar.
f) Ekokardiografi ve sağ kalp kateterizasyonu ile tanısı konulmuş ve asemptomatik olan Pulmoner Hipertansiyon.
g) Endokardit, miyokardit, perikarditlerin tedavi sonrası kalmış sekelleri.
5) Semptom vermeyen koroner arter ektazisi ve/veya musküler bridge olan hastalar.
6) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan, bir veya iki ekstremitede venöz dolaşım yetersizlikleri, Lenfödem, staz ülseri yapmamış kronik DVT ve flebit.
7) Beden hareket ve fonksiyonlarım bozmayan, santral veya periferik venöz dolaşım yetmezlikleri, varisler ve bu patolojilerin başarılı ameliyatları.
8) Organik ve trofik komplikasyon yapmamış, vazomotor bozukluklara bağlı damar patolojileri.
9) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan, yüzeysel olmayan, organ içindeki hemanjiom, telenjiektazi ve diğer iyi huylu damar tümörleri, hiçbir klinik belirti vemeyen ve sadece renk değişikliği ile kendini belli eden A-V fistüller.
10) Rekonstrüktif ameliyat, perkütan stent veya endovasküler yolla tam olarak düzeltilmiş, asemptomatik ve günlük fiziksel aktivitede kısıtlama yapmayan periferik damar hastalıkları.
11) Organik ve trofik komplikasyon yapmamış, lenf sistemi hastalıkları.
12) Ameliyat olsun ya da olmasın, trofik komplikasyon yapmamış servikal kot sendromu, omuz kuşağı sendromu, scalenus anticus sendromu, hiperabdüksiyon sendromu, torasik outlet sendromu ve benzeri
13) Endokart, miyokart ve perikardın iyi huylu tümörleri ve hastalıkları. İyi huylu damar tümörleri.
Not: Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin, organ ve sistem fonksiyonları açısından Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışmaya engel oluşturmaması gerekmektedir.
Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları D dilimi kapsamında değerlendirilir.
l) Komplikasyonlara neden olmuş esansiyel hipertansiyon (aşağıdakilerden bir veya daha fazlası varsa)
a) Hipertansif serebrovasküler hastalık ve kalıcı nörolojik defisit
b) Sol ventrikül hipertrofisi
c) Hipertansif retinopati
ç) Serum kreatinin ve üre düzeylerinde 9/050 artış
Komplikasyonun olduğu bölümce ayrıca değerlendirilir ve uygun olan dilim için karar verilir.
2) Ejeksiyon Fraksiyonu %30-50 arasında olan ve efor testinde Fonksiyonel Kapasitesi “normal fiziksel aktivitelerde asemptomatik, ağır egzersizde semptomatik” olarak değerlendirilen; bu fonksiyon tespit yöntemlerinin mevcut hastalığa uygun olmadığı durumlarda kişinin yaşına, klinik durumuna ve ek patolojilerine uygun olabilecek diğer fonksiyon tespit yöntemlerinin ve görüntüleme yöntemlerinin sonuçlarına göre, organ ve sistem fonksiyonları etklenmiş fakat çalışma olanağı veren;
a) Paroksismal atrial taşikardi, atrial fibrilasyon, sık gelen ventriküler ekstrasistol gibi ciddi ritim bozuklukları. Bu ritim bozukluklarına eşlik eden organik kalp hastalığı varlığı, tedaviye refrakter WPW sendromu, preeksitasyon sendromları, uzun QT, kısa QT, brugada sendromu gibi ani ölüm riski olan hastalıklar,
b) Organik veya nedeni bilinmeyen artio-ventriküler veya ventrikül içi ritim bozuklukları ve bu ritim bozuklukları nedeniyle pacemaker takılması,
c) Aritmi nedeniyle ICDKalıcı pacemaker implante edilen, ablasyon ve/veya ilaç tedavisiyle semptomları devam eden, organik kalp hastalığı olanlar.
3) Ejeksiyon Fraksiyonu %30-50 arasında olan ve efor testinde Fonksiyonel Kapasitesi “normal fiziksel aktivitelerde asemptomatik, ağır egzersizde semptomatik” olarak değerlendirilen; bu fonksiyon tespit yöntemlerinin mevcut hastalığa uygun olmadığı durumlarda kişinin yaşına, klinik durumuna ve ek patolojilerine uygun olabilecek diğer fonksiyon tespit yöntemlerinin ve görüntüleme yöntemlerinin sonuçlarına göre, organ ve sistem fonksiyonları etklenmiş fakat çalışma olanağı veren;
a) Kalp kapak patolojileri (biküspit aort, aort anevrizması, aort diseksiyonu, aort koarktasyonu, aort yetmezliği ve diğer kapak patolojileri ile bunların başarılı cerrahileri), kalp duvar patolojileri (ventrikül anevrizması ve diğer duvar patolojileri ile bunların başarılı cerrahileri),
b) Mitral yetmezliği ve / veya supra ventriküler taşikardi veya sık gelen VPA gibi ciddi ritm bozukluğu yapmış mitral valv prolapsusu,
c) Cerrahi olarak başarılı şekilde düzeltilmiş kalp kası ve büyük damar yaralanmaları ve hastalıkları,
ç) Medikal ve/veya girişimsel-cerrahi olarak tedavi edilmiş fakat halen stabil angina pectorisi olan hastalar,
d) Koroner arter Bypass cerrahisi, büyük damar cerrahisi olan veya koroner arter hastalığı olupta koroner arterlerine başarılı PTCA uygulaması yapılmış olanlar,
e) Kardiyomiyopatiler,
f) Orta ve ileri derece kalp hastalığı tespit edilenler,
g) Tedavi ile düzelmiş, endokardit, miyokardit, perikardit sekelleri,
ğ) Ekokardiografi ve sağ kalp kateterizasyonu ile tamsı konulmuş Pulmoner Hipertansiyon.
4) Tüberküloz ve tüberküloz dışı nedenlere bağlı perikardit sekelleri.
5) Endokart, miyokart, perikardın ileri evre olmayan kötü huylu tümörleri.
6) Rekonstrüktif ameliyatla düzeltilmiş veya düzeltilmemiş organik ve trofik bozukluklara neden olmuş, beden hareketlerini kısıtlayan fakat çalışma olanağı veren periferik damar hastalıkları.
7) Organik ve trofik komplikasyon yapmış, beden hareketlerini kısıtlayan fakat çalışma olanağı veren lenf sistemi hastalıkları.
8) Ekstremitelerde uzunluk ve çevre farkına neden olmuş, beden hareketlerini kısıtlayan fakat çalışma olanağı veren A-V fistüller.
9) Beden hareketlerini kısıtlayan fakat çalışma olanağı veren periferik arter anevrizmaları, hemangiomalar, ileri evre olmayan kötü huylu damar tümörleri ve başka damar hastalıkları.
10) Ameliyat olsun ya da olmasın organik ve üofik komplikasyon yapmış, beden hareketlerini kısıtlayan fakat çalışma olanağı veren servikal kot sendromu, omuz kuşağı sendromu, scalenus anticus sendromu, hiperabdüksiyon sendromu, torasik outlet sendromu ve benzeri
I l) Ameliyat olsun veya olmasın, beden hareketlerini kısıtlayan fakat çalışma olanağı veren organik okluziv periferik damar hastalıkları (arteriosklerozis, tromboanjitis obliterans, buerger v. b.)
12) Ameliyat olsun veya olmasın, beden hareketlerini kısıtlayan fakat çalışma olanağı veren venöz dolaşım yetmezlikleri, tromboflebit, staz ülseri, DVT, varisler.

D)
Not: Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları bu dilim kapsamında değerlendirilir.
l) Ejeksiyon Fraksiyonu %30 olan ve efor testinde Fonksiyonel Kapasitesi “normal fiziksel aktivitelerde semptomatik, istirahatte asemptomatik” olarak değerlendirilen; bu fonksiyon tespit yöntemlerinin mevcut hastalığa uygun olmadığı durumlarda kişinin yaşına, klinik durumuna ve ek patolojilerine uygun olabilecek diğer fonksiyon tespit yöntemlerinin ve görüntüleme yöntemlerinin sonuçlarına göre, organ ve sistem fonksiyonlarım ileri derecede kısıtlayan;
a) C diliminde tanımlanan ritim bozukluklarının ağır formları ve başarısız tedavileri,
b) Koroner arter bypass cerrahisi, büyük damar cerrahisi veya koroner arter hastalığı olup da koroner arterlerine PTCA yapılmış olanlar,
c) Cerrahi olarak başarılı şekilde düzeltilmiş kalp kası ve büyük damar yaralanmaları ve hastalıkları,
ç) Kalp kapak patolojileri (biküspit aort, aort anevrizması, aort diseksiyonu, aort koarktasyonu, aort yetmezliği ve diğer kapak patolojileri ile bunların başarılı cerrahileri), kalp duvar patolojileri (ventrikül anevrizması ve diğer duvar patolojileri ile bunlarm başarılı cerrahileri), kardiyomiyopatiler,
d) Ekokardiyografi ve sağ kalp kateterizasyonu ile tanısı konulmuş Pulmoner Hipertansiyon.
e) İleri derece kalp hastalığı tespit edilenler,
f) Endokardit, miyokardit, perikardit sekelleri,
g) Endokart, miyokart, perikardın ileri evre olan kötü huylu tümörleri,
ğ) İleri evre olan kötü huylu damar tümörleri.
2) Beden hareketlerini ileri derecede kısıtlayan venöz dolaşım hastalıkları, büyük arter ve periferik arter hastalıkları, lenfatik sistem hastalıkları.
3) Beden hareketlerini ileri derecede kısıtlayan servikal kot sendromu, omuz kuşağı sendromu, scalenus anticus sendromu, hiperabdüksiyon sendromu, torasik outlet sendromu ve benzeri.

E)
Hiçbir hizmet sınıfında çalışmaya imkan vermeyen ağır patolojik durumlar bu dilim kapsamında değerlendirilir.

4- GENEL CERRAHİ
Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarım etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahi-travmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç) öğrenciliğe kabul edilmezler.
Bu bölümde ifade edilmemiş tamlarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.
B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.
l) Karaciğer, dalak veya diğer organların içindeki hemanjiomlar, apseler, iyi veya kötü huylu tümöral oluşumlar, batın veya organ içi apseler, hidatik kistler öğrenciliğe engeldir.
2) İntra veya ekstra hepatik safra yolları ile safra kesesinde taş mevcudiyeti öğrenciliğe engeldir. Tümör harici nedenlerle yapılmış kolesistektomi sağlam kabul edilir.
3) Organ ve sistem fonksiyonlarında bozukluk olmayan, organ eksikliği veya yokluğuna neden olmamış laparoskopik veya laparotomik girişimler sağlam kabul edilir.
4) Hemoroid, pilonidal sinüs, anal fistül, anal fissür, anal apse mevcudiyeti öğrenciliğe engeldir. Bu patolojilerin, komplikasyonsuz şekilde tam şifa bulmuş ameliyatları sağlam kabul edilir.
5) Hiatal, diyafragmatik, karın duvarı, kasık ve diğer bölge fıtıklarının mevcudiyeti öğrenciliğe engeldir. Komplikasyonsuz şekilde tam şifa bulmuş mneliyatları sağlam kabul edilir.
6) Jinekomasii mevcudiyeti öğrenciliğe engeldir. Başarılı jinekomasti ameliyatı (hormonal nedenli veya başka bir hastalık nedenli ise ilgili bölümce ayrıca değerlendirilir), aksesuar meme ameliyatı sağlam kabul edilir.

B)
l) Organ ve sistem fonksiyonlarım bozmayan, özofagusun spazmları, özofagusun semptomsu divertikülleri, akalazya.
2) Organ ve sistem fonksiyonlarım bozmayan, minimal ve komplikasyonsuz hiatal, diyafragmatik, karın duvarı, kasık ve diğer bölge fıtıkları.
3) Organ ve sistem fonksiyonlarım bozmayan, gastropitozis, mide ve duodenumun peptik ülser sekelleri. (radyolojik ve/veya endoskopik pilor ve bulbus deformasyonları)
4) Organ ve sistem fonksiyonlarım bozmayan, semptomsu visseropitoz, midenin, ince ve kalın bağırsağın malfomasyonları, divertikülleri, ince ve kalın bağırsağın segmenter rezeksiyonlu ameliyatları, ince ve kalın bağırsağın polipleri, polip ameliyatları, irritabl kolon sendromu.
5) Komplikasyonsuz rektum prolapsusları (Prosidensiya) ve ameliyatları.
6) Tıbbi tedavi ile iyileşmiş tüberküloz peritonitis, kompilasyonsu ve ağrı krizleri bir ay veya daha uzun sürede gelen periyodik peritonit.
7) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, karaciğerin, dalağın veya diğer organların hidatik kistleri veya apseleri. Bu patolojilerin ameliyata rağmen tekrarlaması.
8) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, intra veya ekstra hepatik safra yolu taşları ve yapısal bozuklukları, safra kesesi taşları ve yapısal bozuklukları.
9) Organ ve sistem fonksiyonlarım bozmayan, cerrahi tedaviye rağmen tekrarlamış fıtıklar (hiatal, diyafragmatik, karın duvarı, kasık ve diğer fıtıkları v.d.)
10) Organ ve sistem fonksiyonlarım bozmayan, başarılı cerrahiye rağmen tekrarlayan peptik ülser.
11) Meme dokusunun iyi huylu tümörleri ve diğer lezyonları.
12) Sindirim sistemi eklerinin, karaciğerin, intra ve ekstrahepatik safra yollarının ve safra kesesinin, dalağın ve peritonun iyi huylu tümörleri ve bu patolojilerin başarılı cerrahileri.
13) Özefagus, mide, duodenum, ince bağırsak, kalın bağırsak, mezenter, rektum ve anüsün iyi huylu tümörleri; sindirim sisteminin ve eklerinin iyi huylu nöroendokrin tümörleri ve bu patolojilerin başarılı cerrahileri.
Not: Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin, organ ve sistem fonksiyonları açısından Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışmaya engel oluşturmaması gerekmektedir.
Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları D dilimi kapsamında değerlendirilir.
l) Organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren:
a) Karaciğerin, dalağın veya diğer organların hidatik kistlerinin veya abselerinin cerrahi tedaviye rağmen en az üç kez tekrarlaması,
b) Tümör nedeniyle yapılmış kolesistektomiler, karaciğer yetmezliği bulguları olmayan intra veya ekstrahepatik safra yolu hastalıkları.
2) Organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren:
a) Akalazya ameliyatları, özofagusta disfajiye yol açmış, endoskopik ve/veya radyolojik olarak saptanmış darlıklar ve ameliyatları,
b) Tekrarlayan gastrointestinal kanamalara, pilor-duedonum darlıklarına veya penetrasyonlanna neden olmuş tedaviden fayda gören peptik ülserler,
c) Kalıcı ve organik nedenlere bağlı gastrointestinal kanamalar.
3) Organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, hiatal, diyafragmatik, karın duvarı, kasık ve diğer fıtıkların cerrahi sonrası tekrarlamış durumları.
4) Organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, ileri evre olmayan tümör veya diğer nedenlerden dolayı yapılmış pilor ve/veya bulbus deformasyonu gibi radyolojik ve/veya endoskopik olarak anatomik yapıda değişikliklerin tespit edildiği rezeksiyonsu veya parsiyel rezeksiyonlu ilaç ve özel diyet gerektiren mide ameliyatları. (vagotomi, piloroplasti, gastroenterostomi, parsiyel subtotal gastrektomi, primersütür ve benzeri)
5) Organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, visseropitozlar, hafif seyirli malabsorbsiyon sendromları, sindirim sistemi tüberkülozları.
6) Organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, ileri evre olmayan tümör veya bağırsağın diğer hastalıklarından dolayı yapılmış, hafif komplikasyonları olan, ince ve kalın bağırsağın segmenter rezeksiyonları.
7) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, hafif komplikasyonları olan, Zolinger Elison sendromu.
8) Minör (parsiyel) anal inkontinans yapan sfınkier ani yetersizliği.
9) Organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, karın içinin, segmenter bağırsak rezeksiyonunu veya birden fazla etaplı ameliyatını (ileostomi, kolostomi ve benzeri) gerektiren travmalara veya ateşli silahlara bağlı yaralanmaları ve ameliyatları.
10) Organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, komplikasyonlu karaciğer hemanjiomları, karaciğer rezeksiyonları ve karaciğer lüptür ameliyatları.
I I) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, kronik, iltihaplı ve granülomlu bağırsak hastalıkları (Kolitis Ülseroza, Chron Hastalığı, Difftiz Polipozis ve benzeri hastalıklar, megakolon) ve diğer bağırsak hastalıkları ile bu hastalıklar nedeniyle yapılan her türlü bağırsak ameliyatları.
12) Ameliyatla tedavi edilebilen perianal, rektal ve rekto-vaginal fistüller.
13) Tedavi ile düzeltilebilen anüs ve rektumun darlık ve yetersizlikleri.
14) Tedavi ile düzeltilebilen akut pankreatitler. Tedavi ile düzeltilebilen kronik pankreaiitler, pankreasın kistleri, mükoviscoidosis. İyi huylu olan pankreas tümörleri.
15) Organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, karaciğerin tedavi edilebilen multipl kistleri (hafif komplikasyonları olan).
16) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, biyokimyasal ve histopatolojik olarak yüksek aktivite göstermeyen, karaciğer yetmezliği semptomları olmayan, kronik hepatitler, sirozlar, ağır toksik hepatitler, portal hipertansiyon, Banti Sendromu ve portal hipertansiyon nedeni ile yapılmış şant ve diğer ameliyatlar.
17) Organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, kronik sklerozm kolanjit, safra yolu darlıkları ve Caroli Hastalığı.
18) Komplikasyonsuz ve nöbeti bir aydan daha uzun aralıklarla gelen peritonit sekelleri ve yapışıklıkları.
19) Travmaya bağlı ya da organik nedenli splenektomiler. (Organik nedenli olanlarda primer hastalığa göre ayrıca değerIendirilir).
20) Sindirim sistemi eklerinin, karaciğerin, intra ve ekstrahepatik safra yollarının ve safra kesesinin, dalağın, pankreasın ve peritonun ileri evre olmayan kötü huylu tümörleri ve bu patolojilerin başarılı cerrahileri.
21) Özefagus, mide, duodenum, ince bağırsak, kalın bağırsak, mezenter, rektum ve anüsün ileri evre olmayan kötü huylu tümörleri ve bu patolojilerin başarılı cerrahileri; sindirim sisteminin ve eklerinin ileri evre olmayan kötü huylu nöroendokrin tümörleri ve bu patolojilerin başarılı cerrahileri.
22) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, malabsorbsiyon sendromları, karaciğerin metabolik ve depo hastalıkları.
23) Cerrahi olarak tedavi edilmiş minör (parsiyel) anal inkontinansı olan total rektum prolapsusu (prosidensiya)
24) Meme dokusunun ileri evre olmayan kötü huylu tümörleri ve bu patolojilerin başarılı cerrahileri.

D)
Not: Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları bu dilim kapsamında değerlendirilir.
1) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan karaciğer veya dalağın hidatik kistleri veya abselerinin başarısız tedavileri sonucu oluşan komplikasyonları.
2) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, intra ve ekstrahepatik safra yollarının ve safra kesesinin ileri evre hastalıkları ve bu nedenli cerrahileri.
3) Ameliyata rağmen tekrarlayan, sık komplikasyonları olan, sık sık ileus ve subileusa neden olan, hiatal, diyafragmatik, karm duvarı, kasık ve diğer bölge fıtıkları.
4) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan komplike akalazya ameliyatları, özofagusta disfajiye yol açmış, endoskopik ve/veya radyolojik olarak saptanmış darlıklar ve ameliyatları.
5) Objektif yöntemlerle kanıtlanmış, tekrarlayan gastrointestinal kanamalara, pilor ve duodenum darlıklarına veya penetrasyona neden olmuş, nüks eden peptik ülserler.
6) İleri evre olan tümör veya diğer nedenlerden dolayı yapılmış pilor ve/veya bulbus defomıasyonu gibi radyolojik ve/veya endoskopik olarak anatomik yapıda değişikliklerin tespit edildiği rezeksiyonsu veya parsiyel rezeksiyonlu komplikasyon yapmış; ilaç ve özel diyet gerektiren, organ ve sistem fonksiyonlarını etkileyen mide ameliyatları. (vagotomi, piloroplasti, gastroenterostomi, parsiyel subtotal gastrektomi, primersütür ve benzeri)
7) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan ileri derecede visseropitozlar, ağır seyirli malabsorbsiyonlar, sindirim sistemi tüberkülozu.
8) İyi huylu veya kötü huylu patolojilere bağlı mükerrer transfiizyonu gerektiren gastrointestinal kanamalar.
9) İleri evre olan kötü huylu tümör veya bağırsağın diğer hastalıklarından dolayı yapılmış, absorbsiyon bozukluğu, darlık ve kör loop sendromu gibi komplikasyonları olan, ince ve kalın bağırsağın segmenter rezeksiyonları.
10) Özefagus, mide, duodenum, ince bağırsak, kalın bağırsak, mezenter, rektum ve anüsün ileri evre olan kötü huylu tümörleri, Zolinger Elison sendromu, sindirim sisteminin ve eklerinin ileri evre olan kötü huylu nöroendokrin tümörleri ve bu patolojiler nedeniyle yapılmış cerrahiler ve cerrahilerin komplikasyonları.
I l) Sindirim sistemi eklerinin, karaciğer, intra ve ekstrahepatik safra yolları ve safra kesesi, dalak, pankreas ve peritonun ileri evre olan kötü huylu tümörleri ve bu patolojiler nedeniyle yapılmış cerrahiler ve cerrahilerin komplikasyonları.
12) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, majör (tam) anal inkontinans yapan sfınkter ani yetersizliği, darlığı, şekil bozukluğu ve bunların başarısız tedavileri.
13) Karın içinin, segmenter bağırsak rezeksiyonu veya birden fazla etaplı ameliyatları sonucu organ ve sistem fonksiyonlarında kalıcı komplikasyonlar oluşması.
14) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, komplikasyonlu karaciğer hemanjiomları, karaciğer rezeksiyonları ve komplikasyonlu karaciğer rüptür ameliyatları.
15) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, kronik, iltihaplı ve granülomlu bağırsak hastalıkları ve diğer bağırsak hastalıkları (Kolitis Ülseroza, Chron Hastalığı, Difüz Polipozis) ve bu hastalıklar nedeniyle yapılan her türlü bağırsak ameliyatları, beslenme bozuklukları.
16) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, birkaç kez ameliyata rağmen nüks eden ve kalıcı komplikasyonlar oluşturan perianal, rektal ve rektovaginal fistüller. (Anal sfınkter yetmezliği, sürekli genital enfeksiyon)
17) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, komplikasyonları olan kronik pankreatitler ve ileri evre pankreas hastalıkları, bu hastalıklar nedeniyle yapılan cerrahiler.
18) Karaciğer yeünezlik semptomları olan karaciğerin multipl kistleri.
19) Biyokimyasal ve histopatoloj ik olarak yüksek aktivite gösteren, karaciğer yetmezliği semptomları olan kronik hepatitler, sirozlar, ağır toksik hepatitler, portal hipertansiyon, Banti Sendromu ve portal hipertansiyon nedeni ile yapılmış şant ve diğer ameliyatlar.
20) Karaciğer yetmezliği semptomları olan kronik sklerozm kolanjit, safra yolu darlıkları, Caroli Hastalığı ve intra-ekstra hepatik safra yolları ve safra kesesinin diğer hastalıkları.
21) Komplikasyonlu veya nöbeti bir aydan daha kısa aralıklarla gelen periyodik peritonitis, brit İleusları ve benzeri gibi komplikasyon yapmış yaygın peritonit sekelleri ve yapışıklıkları.
22) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, komplikasyonları olan malabsorbsiyon sendromları, karaciğerin metabolik ve depo hastalıkları.
23) Karaciğer, pankreas, ince bağırsak ve diğer organ transplantasyonlu olgular.
24) Sifinkter yetmezliği oluşturmuş cerrahi tedaviye rağmen nüks eden major (tam) anal inkontinansı olan total rektum prolapsuslan. (prosidensiya)
25) Meme dokusunun ileri evre olan kötü huylu tümörleri ve diğer hastalıkları.

E)
Hiçbir hizmet sınıfında çalışmaya imkan vermeyen ağır patolojik durumlar bu dilim kapsamında değerlendirilir.

5- GÖĞÜS HASTALIKLARI / GöĞüs CERRAHİSİ
Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarım etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahi-travmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç) öğrenciliğe kabul edilmezler.
Bu bölümde ifade edilmemiş tamlarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.

B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.

I) a) ileri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarım bozmadığı saptanan ve eşkal belirleyici olmayan minimal pektus ekskavatus, pektus karinams ve göğüs kafesinde diğer minimal şekil bozukluğu olanlar sağlam kabul edilir.
b) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan, solunum sisteminin geçirilmiş enfeksiyöz hastalıkları, geçirilmiş tüberküloz enfeksiyonu olanlar sağlam kabul edilir.
c) İleri tetkik ve görüntüleme yöntemleriyle anatomik ve fonksiyonel olarak organ ve sistem bütünlüğünün bozulmadığı kanıtlanan, organ içine yapılan endoskopik girişimler, lokalize plevra kalınlaşmaları sağlam kabul edilir.
2) a) Akciğer içindeki veya göğüs kafesi içindeki iyi veya kötü huylu tümöral oluşumlar, hemanjiomlar, hidatik kistler, yabancı cisimler, apseler ve diğer yer kaplayan lezyonlar ve bütün bu nedenlerle yapılmış cerrahi girişimler öğrenciliğe engeldir.
b) Spontan pnömotoraks, geçirilmiş spontan pnömotoraks ve geçirilmiş tüp torakostomi öğrenciliğe engeldir. c) Göğüs kafesinin açıldığı cerrahi girişimler (torakotomi, sternotomi ve diğer) öğrenciliğe engeldir.
ç) Astım öğrenciliğe engeldir.

B)

l) Organ ve sistem fonksiyonlarım bozmayan (SFT nomıal veya minimal bozukluğu olan), akciğer, plevra, mediasten ve diğer dokuların tüberkülozu ve tüberküloz dışı enfeksiyonları, primer yada sekonder hastalıkları.
2) Organ ve sistem fonksiyonlarım bozmayan (SFT normal veya minimal bozukluğu olan);
a) Akciğer veya mediastenin yabancı cisimleri, hidatik kistleri, apseleri, yer kaplayan iyi huylu hastalıkları ve tümörleri.
b) Koagülasyon anomalisine bağlı olmayan iyileşmiş pulmoner tromboemboliler.
3) Organ ve sistem fonksiyonlarım bozmayan (SFT normal veya minimal bozukluğu olan);
a) Akciğerin obstrüktif tip hastalıkları;
– Astım (hafif intermittan astım, hafif persistan astım),
– Kronik bronşit,
– Amfizem,
– Bronşiektazi ve diğer.
b) Akciğerin restriktif tip hastalıkları;
– İnterstisyel akciğer hastalıkları (sarkoidoz ve diğer granülomatöz hastalıklar, idiopatik pulmoner fibrozis, kollojen-vasküler bağ dokusu hastalıkları ve diğerleri),
– Yer kaplayan lezyonlar,
– Plevra hastalıkları (pnömotoraks, hemotoraks, ampiyem ve diğer), – Göğüs duvarı hastalıkları ve toraks dışı nedenler.
c) Pnömokonyozlar,
ç) Atelektaziler, ve diğer solunum sistemi hastalıkları.
4) Organ ve sistem fonksiyonlarım bozmayan (SFT normal veya minimal bozukluğu olan);
a) Fissüritler, plörezi sekelleri.
b) Tedavi edilmiş spontan pnömoioraks.
c) Tüp torakostomi ve torakotomi (göğüs kafesi bütünlüğünün açıldığı her türlü cerrahi girişimde primer hastalığa göre ayrıca değerlendirilir).
5) Asemptomatik diafragma paralizileri.
6) Solunum sisteminin, plevranın, mediastenin ve göğüs kafesinin iyi huylu tümörleri ve cerrahileri.

C)

Not: Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patoloj ilerin, organ ve sistem fonksiyonları açısından Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışmaya engel oluşturmaması gerekmektedir.
Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları D dilimi kapsamında değerlendirilir.
l) Organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş, solunum fonksiyon bozukluğu yapmış fakat çalışma olanağı veren;
a) Akciğer, plevra, mediasten ve diğer dokuların tüberkülozu ve tüberküloz dışı enfeksiyonları, primer yada sekonder hastalıkları.
b) Pulmoner Hipertansiyon.
2) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş, solunum fonksiyon bozukluğu yapmış fakat çalışma olanağı veren;
Pulmoner tromboemboliler.
b) Akciğer veya mediastenin yabancı cisimleri, hidatik kistleri, apseleri, yer kaplayan iyi veya kötü huylu hastalıkları ve tümörleri.
3) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş, solunum fonksiyon bozukluğu yapmış fakat çalışma olanağı veren;
a) Akciğerin obstrüktif tip hastalıkları; – Astım (orta persistan astım),
– Kronik bronşit,
– KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı),
– Amfizem,
– Bronşiektazi ve diğer.
b) Akciğerin restriktif tip hastalıkları;
– Interstisyel akciğer hastalıkları (sarkoidoz ve diğer granülomatöz hastalıklar, idiopatik pulmoner fibrozis, kollojen-vasküler bağ dokusu hastalıkları ve diğerleri),
– Yer kaplayan lezyonlar,
– Plevra hastalıkları (pnömotoraks, hemotoraks, ampiyem ve diğer), – Göğüs duvarı hastalıkları ve toraks dışı nedenler.
c) Pnömokonyozlar,
ç) Atelektaziler, ve diğer solunum sistemi hastalıkları.
4) Nüks eden pnömotorakslar.
5) İdiopatik veya cerrahi nedenli diafragma paralizileri (solunum fonksiyon bozukluğu yapmış fakat çalışma olanağı veren).
6) Tedaviyle kontrol altında tutulabilen, dikkat, koordinasyon ve uyku sorunları oluşturmayan obstrüktifuyku apne sendromu (OSAS).
7) Organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş, solunum fonksiyon bozulduğu yapmış fakat çalışma olanağı veren, en az segmentektomi seviyesinde doku kaybına neden olmuş kist hidatik operasyonları, parsiyel akciğer rezeksiyonları, lobektomi, ileri derecede göğüs kafesi şekil bozuklukları ile toraks ameliyatı sekelleri.
8) Solunum sisteminin, plevranın, mediastenin ve göğüs kafesinin ileri evre olmayan kötü huylu tümörleri ve cerrahileri.

D)
Not: Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları bu dilim kapsamında değerlendirilir. 1) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan;
a)Akciğer, plevra, mediasten ve diğer dokuların tüberkülozu ve tüberküloz dışı enfeksiyonları, primer yada sekonder hastalıkları.
b) Pulmoner Hipertansiyon.
c) Pulmoner tromboemboliler.
ç) Akciğer veya mediastenin yabancı cisimleri, hidatik kistleri, apseleri, yer kaplayan iyi veya kötü huylu hastalıkları ve tümörleri.
2) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan;
a) Akciğerin obstrüktiftip hastalıkları; – Astım (kronik persistan astım),
– Kronik bronşit,
– KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı),
– Amfizem,
– Bronşiektazi ve diğer.
Akciğerin restriktif tip hastalıkları;
– Interstisyel akciğer hastalıkları (sarkoidoz ve diğer granülomatöz hastalıklar idiopatik pulmoner fıbrozis, kollojen-vasküler bağ dokusu hastalıkları ve diğerleri),
– Yer kaplayan lezyonlar,
– Plevra hastalıkları (pnömotoraks, hemotoraks, ampiyem ve diğer), – Göğüs duvarı hastalıkları ve toraks dışı nedenler.
c) Pnömokonyozlar.
ç) Aielektaziler.
ve diğer solunum sistemi hastalıkları.
3) Çalışma gücü ve verimini bozan, tedaviye rağmen semptomatik, dikkat, koordinasyon ve uyku sorunları oluşturan ağır obstrüktifuyku apne sendromu (OSAS).
4) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, en az segmentektomi seviyesinde doku kaybına neden olmuş kist hidatik operasyonları, parsiyel akciğer rezeksiyonları, lobektomi, ileri derecede göğüs kafesi şekil bozuklukları ile toraks ameliyatı sekelleri.
5) Solunum sisteminin, plevranın, mediastenin ve göğüs kafesinin ileri evre olan kötü huylu tümörleri ve cerrahileri.

E)
Hiçbir hizmet sınıfında çalışmaya imkan vermeyen ağır patolojik durumlar bu dilim kapsamında değerlendirilir.

6- KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI / AĞIZ VE Diş HASTALIKLARI
Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarım etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahi-travmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç) öğrenciliğe kabul edilmezler.
Bu bölümde ifade edilmemiş tamlarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönefrneliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.

B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.

l) a) İşlevsel konuşma bozukluğu öğrenciliğe engeldir.
b) Her iki kulakta ayrı ayrı olmak üvere, 20dB’e kadar olan (20dB dahil) işitme kayıpları sağlam kabul edilir.
c)Her iki kulakta ayrı ayrı olmak üzere, 4000 veya 6000 khz frekansta 30dB’e kadar olan
(30dB dahil) işitme kayıpları sağlam kabul edilir. 2) a) Zar perforasyonu öğrenciliğe engeldir.
b) Tek veya çift taraflı kulak kepçesi yokluğu öğrenciliğe engeldir.
c) Kronik otit ve kulağın diğer kronik enfeksiyonları öğrenciliğe engeldir.
ç) Mastoidit, kolesteatom öğrenciliğe engeldir.
d) Timpanoskleroz, orta kulak kemikçiklerinde kireçlenme, otoskleroz öğrenciliğe engeldir.
e) iç kulak iltihabı (labirentit) öğrenciliğe engeldir.
f) Vertigo, menier, tinnitus ve kulağın diğer hastalıkları öğrenciliğe engeldir. 3) a) Tonsillektomi sağlam kabul edilir.
b) Rhinoplasti ve septum deviasyonu ameliyatı (nazal pasajın açık olması şartıyla) sağlam kabul edilir.
Endoskopik sinüs cerrahisi sağlam kabul edilir.

ç) Timpanoplasti ve miringoplasti ameliyatı (muayene ve odiometri sonucunda tam ve sağlam olmak şartıyla) sağlam kabul edilir.
4) Nefes almayı veya konuşmayı güçleştiren, septum deviasyonları veya diğer burun ve boğaz patolojileri öğrenciliğe engeldir. Ancak başarılı cerrahi ile düzeltilmiş halleri sağlam kabul edilir.
5) a) Ön grup diş eksiklikleri öğrenciliğe engeldir.
b) Ön grup dışındaki 5 ve Sten fazla diş eksiklikleri öğrenciliğe engeldir.
Üçüncü büyük azı dişlerinin yokluğu eksiklik olarak değerlendirilmez. Okluzyonda (kapanış) ve fonksiyonda olmayan gömülü dişler ile tedavi edilmemiş mevcut diş kökleri eksik diş kabul edilir.
Sabit protez yada dental implant uygulaması ile eksiklikleri giderilmiş olgular sağlam kabul edilir.
6) a)Alt ve üst dişler arası 6mm’den büyük olan alt çene gerilikleri (retrognati) öğrenciliğe engeldir.
b) Alt ve üst dişler arası 3mm’den büyük olan alt çene ilerilikleri (prognati) öğrenciliğe engeldir.
c) 6mm’den fazla olan open-bite vakaları öğrenciliğe engeldir.
7)Çene ekleminin hastalıkları, trismus-konstrüksiyon veya ankilozları, kemik iltihapları ve şekil bozuklukları öğrenciliğe engeldir.

B)
l) Bir kulakta 0-35 dB arası (35dB dahil) işitme kaybı varken diğer kulakta 21-45dB arası (21dB ve 45dB dahil) işitme kaybı.
2) a) Dış kulak yolları normal olmak şartıyla rekonstrüktif tedavisi mümkün olan tek ya da iki taraflı, edinsel, kulak kepçesinin parsiyel veya total yoklukları.
b) Dış kulak yollarının travmaya veya kronik enfeksiyonlara bağlı darlıkları veya hastalıkları.
İşitme kaybı varsa ayrıca değerlendirilir. 3) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan;
a) Zar perforasyonu,
b) Kronik otit ve kulağın diğer kronik enfeksiyonları,
c) Mastoidit, kolesteatom,
ç) Timpanoskleroz, orta kulak kemikçiklerinde kireçlenme, otoskleroz,
d) İç kulak iltihabı (labirentit),
e) Vertigo, menier, tinnitus ve kulağın diğer hastalıkları.
4) Nefes almayı güçleştiren veya konuşmayı etkileyen; konka hipertrofileri, burun polipleri, septum deviasyonları, burnun edinsel şekil bozuklukları.
5) Efor sırasında nefes almayı zorlaştırmayan, farenks, larenks ve trakeamn darlıkları, şekil bozuklukları.
6) Organ ve sistem fonksiyonlarım bozmayan, çene ekleminin hastalıkları, çenenin trismus-konsfrüksiyon veya ankilozları, kemik iltihapları ve şekil bozuklukları.
7) Tedaviye rağmen tekrarlayan tükrük bezi hastalıkları.
8) Dudağın, alt ve üst çenenin (odontojenik veya nonodontojenik), sert ve yumuşak damağın, tükürük bezlerinin, dilin, burnun, sinüslerin, kulağın, nasofarenks-hipofarenksfarenks ve larenksin, boyun bölgesinin iyi huylu tümörleri, bu nedenli cerrahileri ve sekelleri.

C)
Not: Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin, organ ve sistem fonksiyonları açısından Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışmaya engel oluşturmaması gerekmektedir.
Güncel tedavi algoriünalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları D dilimi kapsamında değerlendirilir.
l) a) Bir kulakta 0-55dB arası (55dB dahil) işitme kaybı varken diğer kulakta 46-55dB (46dB ve 55dB dahil) ve üzeri işitme kaybı.
b) Her iki kulakta ayrı ayrı 36-45dB arası (36dB ve 45dB dahil) işitme kaybı.
2) İşitme seviyesi CI kadar olan dış kulak yolunun travmatik hasarları, kronik enfeksiyonları, darlıkları ve şekil bozuklukları.
3) İşitme seviyesi Cl kadar olan, organ ve sistem fonksiyonlarım kısıtlayan fakat çalışma olanağı veren;
a) Zar perforasyonu,
b) Kronik otit ve kulağın diğer kronik enfeksiyonları,
c) Mastoidit, kolesteatom,
ç) Timpanoskleroz, orta kulak kemikçiklerinde kireçlenme, otoskleroz,
d) İç kulak iltihabı (labirentit),
e) Vertigo, menier, tinnitus ve kulağın diğer hastalıkları, ve bu patolojilerin cerrahileri.
4) a) Efor sırasında nefes almayı zorlaştırmayan fakat ses kısıklığına sebep olmuş bir taraf ses telinin felci veya ses telinin medim veya paramedian durumda fiksasyonu.
b) Duyulmayı engellemeyecek boyutta kalıcı ses kısıklığı.
5) Çiğnemeyi ve yutmayı, ses çıkmasını hafif düzeyde etkileyen dudağın, dilin ve ağız boşluğunun, yumuşak ve sert damağın, farenks, larenks ve boyun bölgesinin şekil bozuklukları ve hastalıkları.
6) Ağızın açılmasını kısıtlayan, çiğneme fonksiyonunu bozan çene ekleminin kontraksiyonları, çıkık sekelleri ve ankilozları, çenenin sonradan olma şekil bozuklukları, çeninin odontojenik ve nonodontojenik kitle ve defektleri, hastalıkları, yanık sekelleri ve benzerleri.
7) Dudağın, alt ve üst çenenin (odontojenik veya nonodontojenik), sert ve yumuşak damağın, tükürük bezlerinin, dilin, burnun, sinüslerin, kulağın, nasofarenks-hipofarenksfarenks ve larenksin, boyun bölgesinin ileri evre olmayan kötü huylu tümörleri, bu nedenli cerrahileri ve sekelleri.
8) Protezle ve ameliyatla düzeltilemeyen konuşma ve çiğnemeyi bozan tam veya kısmi diş noksanlıkları.

D)
Not: Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları bu dilim kapsamında değerlendirilir.
l) C-l ‘de tanımlanan işitme seviyelerinden daha ağır işitme kayıpları.
2) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan veya işitme seviyesi
C-1 ‘den ağır olan;
a) Zar perforasyonu,
b) Kronik otit ve kulağın diğer kronik enfeksiyonları,
c) Mastoidit, kolesteatom,
ç) Timpanoskleroz, orta kulak kemikçiklerinde kireçlenme, otoskleroz,
d) İç kulak iltihabı (labirentit),
e) Vertigo, menier, tinnitus ve kulağın diğer hastalıkları ve bu patolojilerin cerrahileri.
3) a) Eforda nefes almayı zorlaştıran ve ses kısıklığına sebep olmuş ses telinin felci veya ses telinin medim veya paramedian durumda fiksasyonu,
b) Duyulmayı engelleyecek boyutta kalıcı ses kısıklığı.
4) Çiğnemeyi ve yutmayı, ses çıkmasını güçleştiren hastalıklar ve sekelleri.
5) Dudağın, alt ve üst çenenin (odontojenik veya nonodontojenik), sert ve yumuşak damağın, tükürük bezlerinin, dilin, burnun, sinüslerin, kulağın, nasofarenks-hipofarenksfarenks ve larenksin, boyun bölgesinin ileri evre olan kötü huylu tümörleri, bu nedenli cerrahileri ve sekelleri.

E)
Hiçbir hizmet sınıfında çalışmaya imkan vermeyen ağır patolojik durumlar bu dilim kapsamında değerlendirilir.

7- Göz HASTALIKLARI

Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarını etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahi-travmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç) öğrenciliğe kabul edilmezler.
Bu bölümde ifade edilmemiş tamlarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.
B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.
l) Görme ve diskromotopsi muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmez. 2) a) Parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü),
b) Retinitis pigmentoza (tavuk karası) ve diğer retina distrofileri,
c) Şaşılık, göz kapağı düşüklüğü, göz kaslarında ve sinirlerinde fonksiyon kaybı, nistagmus,
ç) Katarakt ve katarakt cerrahisi, psödofaki,
d) Reaksiyon göstermeyen, göz, göz ekleri ve orbita içi yabancı cisimler,
e) Keratokonus, glokom, retina patolojileri,
f) Üveit, korioretinit gibi göz ve göz eklerinin kronik enfeksiyonları, öğrenciliğe engeldir.
3) Okullara alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı miyoplarda; (sferik + silendirik) —2 diyoptriyi, hipermetroplarda + I diyoptriyi geçemez. Mikst astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır.
Düzeltmeden sonra her iki gözün göme güçleri toplamı en az 20’de 16 olmak zorundadır.
Düzeltmeden sonra gözlerden birinin görme gücü en az 10’da 7 olabilir, ancak bu durumda diğer gözün görme gücü düzeltmeden sonra I O’da 10 (tam) olmak zorundadır.

B)
1) Camlarla düzeltildikten sonra, bir gözün görme gücü en az I O’da 2 olmak şartı ile iki gözün görme dereceleri toplamının; 20’de 15 ile 20’de I I arasında olması (20’de 15 ve 20’de 1 1 dahil).
Açıklama: Camlarla düzeltildikten sonra bir gözün göme derecesinin I O’da I veya daha az olması D dilimi kapsamında değerlendirilir.
2) Bir gözde 7 diyoptriyi geçmemek kaydıyla, her iki göz refraksiyon kusuru toplamı 14 diyoptriye kadar (14 hariç) olan miyopi, hipermetropi ve astigmatizmalar. Belirtilen diyoptrilerle elde edilen göme derecesi B-1 kadar olmalıdır.
Not: Astigmatizmalarda, iki göz arasındaki refraksiyon kusuru toplamında, refraksiyon kusuru yüksek olan meridyenler esas alınır.
3) Göme yolları ve retina patolojileri nedeniyle görme alanının; bir gözde 2/3 ten az ya da her iki gözde 1/2 den az kaybı. (kinetik perimetri ile)
4) Bir veya iki gözde santral görmeyi bozmayan pitozisler.
5) Bir veya iki gözde, gözyaşı yolları ve gözyaşı kesesi deformiteleri ve fonksiyon bozukluklarına bağlı göz yaşarmaları.
6) Bir veya iki gözde, psödofaki. (ameliyatla lens ekstraksiyonu, göz içi lens implantasyonlusu), katarakt ve katarakt ameliyatları.
7) Gömesi, tashihle B-l kadar olan, keratorefraktif ameliyat geçirmiş olanlar. 8) Bir veya iki gözde görmeyi bozmayan veya Bl kadar bozan;
a) Kronik konjonktivit, blefarit, üveit, korioretinit ile göz ve göz eklerinin diğer kronik enfeksiyonları,
b) Kas paralizileri, sinir hastalıkları, şaşılıklar, nistagmuslar,
c) Kornea, lens ve vitreusun kesafetleri, göz tabakalarının çeşitli şekil bozuklukları, hastalıkları, sekelleri, ekzoftalmiler ve keratokonus,
ç) Koroidea, retina ve görme sinirlerinin hastalıkları, sekelleri, şekil bozuklukları,
d) Retina ve retina damarlarında patolojik değişiklikler göstermeyen retina kanamaları, retina dekolmam ve vitreoretinal cerrahiler,
e) Glokom veya glokom ameliyatları,
f) Reaksiyon göstermeyen, göz, göz ekleri ve orbita içi yabancı cisimler.
9) Bir veya iki gözde, görmeyi Bl kadar bozan, göz ve göz eklerinin, orbitamn künt veya penetran travmaları,
10) Göz ve göz eklerinin, orbitamn iyi huylu tümörleri.

C)
Not: Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin, organ ve sistem fonksiyonları açısından Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışmaya engel oluşturmaması gerekmektedir.
Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları D dilimi kapsamında değerlendirilir.
Ayrıca, bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin, gece görmeyi bozmamış olması gerekmektedir.
1) Camlarla düzeltildikten sonra, bir gözün görme gücü en az I O’da 2 olmak şartı ile iki gözün görme dereceleri toplamının 20’de 10 ile 20’de 8 arasında olması (20’de 10 ve 20’de 8 dahil)
Açıklama: Camlarla düzeltildikten sonra bir gözün görme derecesinin I O’da 1 veya daha az olması D dilimi kapsamında değerlendirilir.
2) Her iki gözde ayrı ayrı 7-11 diyoptrilik (7 dahil II dahil) miyopi, hipermetropi ve astigmatizmalar.
Not: Mixt astigmatizmalarda iki eksen arasındaki fark dikkate alınır.
Her iki göz refraksiyon kusuru toplamı 22 diyoptriye kadar (22 dahil) olan miyopi, hipermetropi ve astigmatizmalar.
Not: Astigmatizmalarda, iki göz arasındaki refraksiyon kusuru toplamında, refraksiyon kusuru yüksek olan meridyenler esas alınır.
3) Göme yolları veya retina patolojileri nedeniyle görme dereceleri C-l kadar olan ve göme alanı kaybının bir gözde 2/3 ve üstü ya da iki gözde ayrı ayrı 1/2 ve üstünde olması.
(kinetik perimetri ile)
4) Gömıesİ tahsisle C-1 kadar olan;
a) Bir veya iki gözde, santral görmeyi etkileyen fakat çalışma olanağı veren pitozisler,
b) Bir veya her iki gözde, göz kapaklarında şekil bozuklukları, noksanlıkları ve lagoftalmi,
c) Kornea, konjonktiva ve kapaklarda sikatris bırakmış hastalıklar ve trahom sekelleri,
ç) Bir veya iki gözde, göz hareketlerine ileri derecede engel olan semblefaronlar, 5) Kronik göz yaşarması veya gözyaşı kesesinin ameliyatla alınmış olması.
6) Görmesi tashihle C-l kadar olan, keratorefraktif ameliyat geçirmiş olanlar. 7) Bir veya iki gözde, görme derecesi en fazla C-l kadar olan;
a) Kronik konjonktivit ve blefarit, üveit, korioretinit ile göz ve göz eklerinin diğer kronik enfeksiyonları,
b) Fovea dışı fıksasyonu olan şaşılıklar,
c) Her iki gözde birer veya tek gözde birden fazla kas paralizileri (sekel halinde),
ç) Nistagmuslar,
d) Bir veya iki gözde kornea, lens ve vitreusun kesafetleri, göz kapaklarının çeşitli şekil bozuklukları ve sekelleri,
e) Katarakt mevcudiyeti ve ameliyatları, lens yokluğu (ameliyat sonrası veya başka nedenlerle), psödofaki, ekzoftalmiler,
f) Keratokonus,
g) Koroidea, retina ve görme sinirleri hastalıklarının sekelleri, şekil bozuklukları,
ğ) Bir veya iki gözde glokom veya glokom ameliyatlısı,
h) Bir veya iki gözde retina ve retina damarlarında patolojik değişikliklerle birlikte görülen retina kanaması, retina dekolmam ve vitreoretinal cerrahi,
ı) Retinitis pigmentoza (gece gömesi bozulmamış).
8) Gözde, göz eklerinde veya orbitada şekil veya fonksiyon bozukluğu yapmış yabancı cisimler. (görme derecesinin C-l kadar olması şartı ile)
9) Gözün, göz eklerinin ve orbİtamn ileri evre olmayan kötü huylu tümörleri ve görme derecesi C-l kadar olan iyi huylu tümörleri.

D)
Not: Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları bu dilim kapsamında değerlendirilir.
1) a) Camlarla düzeltildikten sonra iki gözün görme dereceleri toplamının 20’de 7 ile 20’de 2 arasında olması (20’de 7 ve 20’de 2 dahil),
b) Camlarla düzeltildikten sonra bir gözün görme derecesinin I O’da I veya daha az olması.
2) Göme derecesi ne olursa olsun her iki gözde ayrı ayrı I I diyoptriyi aşan miyopi, hipermetropi veya astigmatizmalar (11 hariç).
Görme derecesi ne olursa olsun, her iki göz refraksiyon kusuru toplamı 23 diyoptri (23 dahil) üzerinde olan miyopi, hipermetropi veya astigmatizmalar.
3) Görme yolları ve retina patolojileri nedeniyle görme derecesi ne olursa olsun görme alam kaybı her iki gözde 2/3 ve üstünde olması. (kinetik perimetri ile)
4) Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi D-l kadar olan veya çalışma gücü ve verimini bozan;
a) Korneayı kısmen veya tamamen örten semblefaronlar, kornea, konjonktiva ve kapaklarda skatris bırakmış hastalıklar ve trahom sekelleri,
b) Bir veya iki gözde, birden fazla kas paralizileri, nistagmuslar,
c) Bir veya iki gözde kornea, lens, vitreus kesafetleri, göz tabakalarının şekil bozuklukları, hastalıkları ve sekelleri, lens yokluğu, psödofaki.
5) Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi D-l kadar olan veya çalışma gücü ve verimini bozan, bir veya iki gözde vitreus, retina damarlarında organik ve anatomik bozukluklarla birlikte, iki veya daha fazla tekrarlayan göz içi kanamaları, retina patolojileri, retina dekolmanı, vitrektomi ameliyatları.
6) a) Bir veya iki gözde gece görmeyi bozan retinitis pigmentoza,
b) Bir veya iki gözde gece gönneyi engelleyen bütün patolojiler.
7) Göme derecesi D-l kadar olan, gözde veya orbitada şekil ve fonksiyon bozukluğu yapmış yabancı cisimler.
8) Görme derecesi D-l kadar olan bir veya iki gözde glokom veya glokom ameliyatlısı. 9) a) Gözün, göz eklerinin ve orbitamn ileri evre olan kötü huylu tümörleri,
b) Görme derecesi D-1 kadar olan veya çalışma gücü ve verimini bozan, ileri evre göz hastalıkları.

E)
D-1 ‘de tanımlanan görme kayıplarından daha ağır durumda olanlar ve hiçbir hizmet sınıfında çalışmaya imkan vermeyen ağır patolojik durumlar bu dilim kapsamında değerlendirilir.
8- ÜROLOJİ / KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarını etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahi-travmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç) öğrenciliğe kabul edilmezler.
Bu bölümde ifade edilmemiş tanılarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.

B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.

l) a) Ürolojik ve genital sisteme ait doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahitravmatik) organ eksikliği veya yokluğu öğrenciliğe engeldir.
b) İki taraflı testis veya overin yokluğu veya yok hükmünde olması öğrenciliğe engeldir. Açıklama: Tek testis veya tek over yokluğu, diğeri sağlam olmak ve hormonal bir bozukluğa neden olmamak şartıyla sağlam kabul edilir. Hormonal bozukluk bulunmamak şartıyla uterusun kısmi veya total yokluğu sağlam kabul edilir.
2) Üriner sistemdeki her türlü taş mevcudiyeti ve taş nedeniyle yapılmış operasyonlar (açık, kapalı) öğrenciliğe engeldir.
Açıklama: Kendiliğinden, komplikasyonsuz olarak düşürülmüş, ameliyat öyküsü (açık, kapalı) olmayan olgular sağlam kabul edilir.
3) a)Bir veya iki böbreğin anatomik olarak eksikliği, parsiyel nefrektomisi, total nefrektomisi veya konjenital yokluğu öğrenciliğe engeldir.
b) Bir veya iki böbreğin yerleşim veya şekil bozukluğu (atnalı böbrek, ektopik böbrek, atrofik böbrek, hipoplazik böbrek, soliter böbrek ve benzeri) öğrenciliğe engeldir.
4) a) Fonksiyon bozukluğu yapmamış, böbreğin basit kortikal kistleri sağlam kabul edilir.
b) Polikistik böbrek hastalıkları, böbrekte yer kaplayan iyi veya kötü huylu tümöral oluşumlar ve bu nedenli cerrahiler öğrenciliğe engeldir.
5) Vezikoüreteral reflü, üreteropelvik darlık mevcudiyeti öğrenciliğe engeldir.
Açıklama: VUR, UP darlık veya basit cerrahi müdahale ile giderilebilen patolojiler için yapılan başarılı cerrahi girişimler sağlam kabul edilir. (ürolojik ve nefrolojik yönden, böbreklerin ve boşaltım sisteminin tam ve sağlam olması şartıyla)
6) Kordon kisti, distal hipospodias, hidrosel ve varikosel mevcudiyeti veya başarılı cerrahi tedavileri sağlam kabul edilir.
7) Tek veya iki taraflı kriptorşizm mevcudiyeti öğrenciliğe engeldir.
Açıklama: Testislerin başarılı şekilde skrotuma indirilmiş olması veya diğeri tam, sağlam ve normal anatomik lokalizasyonunda olmak şartıyla tek taraflı olan inmemiş testisin çıkarılması sağlam kabul edilir.
8) a) Basit over kistleri; kanama yapmamak ve diğer patolojilere neden olmamak şartıyla sağlam kabul edilir.
b) Myoma uteriler ve uterusun konjenital anomalileri (yerleşim ve şekil bozuklukları); menstrüel siklus düzensizliği, aşın kanama, ağrı ve fonksiyon bozukluğu yapmamak şartıyla sağlam kabul edilir.
c) Polikistik over sendromu, overde yer kaplayan iyi veya kötü huylu tümöral oluşumlar öğrenciliğe engeldir.
9) a)Gebelik durumu öğrenciliğe engeldir.
b) Normal vajinal yolla veya sezaryenle doğum yapmış olmak sağlam kabul edilir.
B)
l) Organ ve sistem fonksiyonlarım bozmayan;
a) Üriner sistem taşları ve ameliyatları (açık, kapalı).
b) Böbreğin yerleşim ve şekil bozuklukları (atnalı böbrek, ektopik böbrek ve benzeri).
c) Basit kist harici böbrek kistleri, polikistik böbrek hastalığı, böbrekte yer kaplayan iyi huylu tümöral oluşumlar.
ç) Veziko üreteral reflü, üreteropelvik darlık ve boşaltım sisteminin diğer hastalıkları.
d)Tek veya iki taraflı kriptorşizm mevcudiyeti.
e)Urogeniial sistemin tüberkülozu ve diğer kronik seyirli enfeksiyonları.
f) Hafif sistosel, ikince derece perine yırtıkları ve sistorektosel.
g) Her iki testisin veya overin çıkarılması veya yok hükmünde olması. 2) Orta derecede anemi, dismenore, menoraji ve diğer komplikasyonları olan;
a) Uterus deviasyonlan, diğer şekil ve yerleşim bozuklukları, perimetrik ve parametrik apseler.
b) Myoma uteriler.
c) Endometrial hiperplazi ve diğer iyi huylu patolojiler. 3) Organ ve sistem fonksiyonlarım bozmayan;
a) Basit kist harici over kistleri.
b) Polikistik over sendromu.
4) Ağrı, kanama ve diğer komplikasyonları olan; endometriozis, endometrioma veya diğer iyi huylu oluşumlar.
5) Ürolojik veya genital sistemin iyi huylu tümörleri ve bu nedenli cerrahileri.

C)
Not: Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin, organ ve sistem fonksiyonları açısından Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışmaya engel oluşturmaması gerekmektedir.
Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları D dilimi kapsamında değerlendirilir.
l) Organ ve sistem fonksiyonlarım kısıtlayan fakat çalışma olanağı veren;
a) Böbrek, üreter, mesane, prostat, üretra şekil bozuklukları, hastalıkları, cerrahileri ve sekelleri.
b) Nüks eden üriner sistem taşları ve operasyonları.
c) Ürogenital sistemin tüberkülozu ve diğer kronik seyirli enfeksiyonları.
ç) Üretero-kutanostomi ve üretero-enterostomi ameliyatlıları, üriner sistem fistülleri.
d) Hafif sistosel, üçüncü derece perine yırtıkları ve sistorektosel.
2) Bir böbreğin çıkarılması ya da fonksiyon bakımından yok hükmünde olması. 3) Organ ve sistem fonksiyonlarım kısıtlayan fakat çalışma olanağı veren;
a) Nörojen mesane, aşırı aktif mesane.
b) Veziko üreteral reflü, UP darlık.
c) Urogenital sistemin diğer patolojileri, cerrahileri ve tedavi sonrası sekelleri. 4) Organ ve sistem fonksiyonlarım kısıtlayan fakat çalışma olanağı veren;
a) Polikistik böbrek hastalığı.
b) Polikistik over sendromu.
5) Ürolojik veya genital sistemin ileri evre olmayan kötü huylu tümörleri ve bu nedenli cerrahileri.

D)
Not: Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları bu dilim kapsamında değerlendirilir.
l) Organ ve sistem fonksiyonlarım bozan, böbrek, üreter, mesane, prostat, üretra, testis, over, uterus veya ürogenital sistemin herhangi bir yerindeki:
a) Şekil bozuklukları.
b) Kronik enfeksiyonları.
c) İleri evre hastalıkları ve cerrahileri, cerrahi sekelleri ve travmatik sekelleri. 2) a) İki böbreğin çıkarılması veya fonksiyon bakımından yok hükmünde olması,
b) Diyaliz tedavisi ile yaşamım sürdürebilen böbrek patolojileri,
c) Böbrek transplantasyonu yapılmış hastalar.
3) Ürolojik veya genital sistemin ileri evre olan kötü huylu tümörleri ve bu nedenli cerrahileri.

E)
Hiçbir hizmet sınıfında çalışmaya imkan vermeyen ağır patolojik durumlar bu dilim kapsamında değerlendirilir.

9- ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarım etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahi-travmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç) öğrenciliğe kabul edilmezler.
Bu bölümde ifade edilmemiş tamlarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.
B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.
l) Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan, sekelsiz iyileşmiş eklem dışı kırıklar sağlam kabul edilir.
Açıklama: İyileşme sürecini tamamlamamış, tedavisi bitmemiş kırıklar öğrenciliğe engeldir.
2) a) Eklem içi kırıkların mevcudiyeti veya iyileşmiş halleri öğrenciliğe engeldir.
b) Eklem içine yapılan her türlü cerrahi girişim (artroskopik veya açık cerrahi) öğrenciliğe engeldir.
Açıklama: Tanısal amaçla yapılan, herhangi bir cerrahi müdahale yapılmadığı kanıtlanan artroskopik girişimler sağlam kabul edilir.
3) a)Kırık tespiti için kullanılan tespit malzemelerinin (plak-vida ve diğer) mevcudiyeti öğrenciliğe engeldir.
b) Kemik, kas ve diğer dokuların içindeki yabancı cisimlerin mevcudiyeti öğrenciliğe engeldir.
Açıklama: Anatomik ve fonksiyonel olarak tam ve sağlam olacak şekilde, başarılı cerrahi ile çıkarılmaları sağlam kabul edilir.
4) a) Büyük eklemlerin geçirilmiş eklem çıkığı öğrenciliğe engeldir.
b) Tekrarlayan eklem çıkıkları öğrenciliğe engeldir.
c) Enfeksiyona, yanığa sekonder sekeller ve eklem yapışıklıkları öğrenciliğe engeldir.
ç) Eklem faresi öğrenciliğe engeldir.
d) Eklemlerin fonksiyon kaybı ve şekil bozuklukları öğrenciliğe engeldir.
e) Tekrarlayan çıkığa neden olan eklem gevşeklikleri öğrenciliğe engeldir.
5) Kasların, kemiklerin ve diğer dokuların iyi veya kötü huylu tümörleri ve bu tümörlerin cerrahileri öğrenciliğe engeldir.
6) a) Polidaktili, sindaktili öğrenciliğe engeldir.
b) Karpal-metakarpal kemiklerin, tarsal-metatarsal kemiklerin, falanksların veya diğer kemiklerin anatomik veya fonksiyonel patolojileri (kas, tendon ve sinir patolojileri), doğuştan eksiklikleri veya sonradan ampütasyonları öğrenciliğe engeldir.
Açıklama: Polidaktili, sindaktili için yapılan, anatomik ve fonksiyonel bozukluk yapmayacak, eşgal belirtmeyecek, başarılı cerrahi girişimler sağlam kabul edilir.
7) Her türlü kas hastalıkları, tendon ve ligament patolojileri, sinir patolojileri ile bu patolojilerin cerrahileri öğrenciliğe engeldir.
8) Omurgada yapısal anomali, rotasyon anomalisi veya omurga dengesinin bozulduğu durumlar (gövde kayması) ve diğer omurga patolojileri öğrenciliğe engeldir.
Açıklama: Fonksiyonel kısıtlılık yapmayan, klinik belirti vermeyen, sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifıda occulta, tek veya çift taraflı sakralizasyon, tek vertebrada lumbalizasyon sağlam kabul edilir.
9) Skolyoz, kifoz ve diğer omurga patolojilerinin mevcudiyeti öğrenciliğe engeldir.
Açıklama: 0-10 derece arası (10 derece dahil) skolyoz sağlam kabul edilir.
10) Boyun-göğüs-bel fıtıkları, disk patolojileri, sinir sıkışmaları, omurganın ve omurga eklerinin diğer patolojileri ile bunların cerrahi müdahaleleri(açık veya kapalı) öğrenciliğe engeldir.
I l) a) Omurga kırıkları, spinal kanalı ilgilendiren kırıklar öğrenciliğe engeldir.
b) Omurgaya, omurganın eklerine (disklere, bağlara, destek dokulara, kaslara, sinirlere), spinal kanala yapılmış her türlü cerrahi müdahale (açık veya kapalı) öğrenciliğe engeldir.
c) Omurgadaki ve eklerindeki, spinal kanaldaki iyi veya kötü huylu tümörler, yabancı cisimler, yer kaplayan lezyonlar ve bu nedenlerle yapılan cerrahi müdahaleler (açık veya kapalı) öğrenciliğe engeldir.
12) Düz tabanlık öğrenciliğe engeldir.
Açıklama: Flexible pes planus sağlam kabul edilir.
B)
l) Beden hareket ve fonksiyonlarım bozmayan;
a) Eklem içi kırıkların mevcudiyeti veya iyileşmiş halleri.
b) Eklem içine yapılan her türlü cerrahi girişim (artroskopik veya açık cerrahi).
c) Kırık tespiti için kullanılan tespit malzemelerinin (plak-vida ve diğer) mevcudiyeti.
ç) Kemik, kas ve diğer dokuların içindeki yabancı cisimler.
d) Büyük eklemler için eklem çıkığı hikayesi.
e) Tekrarlayan eklem çıkıkları.
f) Eklem enfeksiyonlarına veya yanıklara sekonder sekeller, eklem yapışıklıkları.
g) Eklem faresi ve eklem içi yabancı cisim, eklemlerin fonksiyon ve şekil bozuklukları ile her türlü eklem cerrahisi.
ğ) Üst ve alt ekstremitenin hafif şekil bozuklukları ve hastalıkları (cubitus varus, coxa valga, genu valgum, genu varum, tibial torsiyon ve benzeri).
h) Kemiklerin spesifik ya da nonspesifik romatizmal iltihap sekelleri.
ı) Tendonların, bağların veya kasların travmatik veya nontravmatik sekelleri, fonksiyon kayıpları, enfeksiyonları ve diğer patolojileri ile kas kasılmaları, kas fıtıkları ve benzeri.
2) Beden hareket ve fonksiyonlarım bozmayan; boyu 170 cm. den kısa olanlarda üst veya alt tarafta 3 cm. ye kadar (3 cm. dahil), boyu 170 cm. ve daha uzun olanlarda 4 cm. ye kadar (4 cm dahil) olan uzama ya da kısalmalar.
3) Yürüyüşü ve ayakta durmayı güçleştirmeyecek derecede olan bir ayağın diğerine oranla 3cm (3cm dahil) küçük yada büyük olması.
4) Omurgada yapısal anomali, rotasyon anomalisi varlığı veya omurga dengesinin bozulduğu durumlar (gövde kayması) ve diğer omurga patolojileri ile skolyoz, kifoz ve diğer omurga eğriliklerinin mevcudiyeti. (0-10 derece arası (10 derece dahil) skolyoz sağlam kabul edilir).
5) Hareket, his ve stabilite bozukluğu yapmayan, paravertebral kas spazmı göstermeyen, uzun süre ayakta durma ve yürüyüşte bel ve bacak ağrısı meydana getirmeyen, iyileşmiş, soliter veya multipl vertebra kırıkları.
6) Beden hareket ve fonksiyonlarım bozmayan; servikal vertebralar dışındaki vertebralarda, posttravmatik ya da nonspesifik, romatizmal iltihap sonu ankiloz ya da cerrahi artrodez. (en çok 2 vertebrada)
7) Ayak veya elde polidaktili, sindaktili. 8) Beden hareket ve fonksiyonlarım bozmayan;
a) Omurganın, omurga eklerinin (disklerin, bağların, destek dokuların, kasların, sinirlerin) patolojileri, gevşeklikleri, boyun-göğüs-bel fıtıkları, disk patolojileri, sinir sıkışmaları
b) Omurgaya, omurganın eklerine (disklere, bağlara, destek dokulara, kaslara, sinirlere), spinal kanala yapılmış her türlü cerrahi müdahale (açık veya kapalı),
c) Tıbbi veya cerrahi olarak tedavi edilebilen, sekelsiz iyileşmiş disk hemileri. 9) Beden hareket ve fonksiyonlarım bozmayan;
a) Flexible olmayan düztabanlık.
b) Tekrarlayan çıkığa neden olan eklem gevşeklikleri.
c) Halluks valgus, halluks varus (halluks valgus/varus açısı »25 derece ve İntermetatarsal açı »10 derece ise halluks valgus ya da halluks varus olarak kabul edilir).
10) Kullanılan el ve el bileği, dirsek, omuz ve kol tam ve sağlam, kullanılmayan elde başparmak tam ve sağlam olmak şartıyla, kullanılmayan elin kavrama fonksiyonunu ve silah kullanma kabiliyetini bozmayan; başparmak haricindeki diğer parmaklardan biri veya birkaçında, bir veya daha fazla falanks, metakarpal ve kanal kemiklerin doğuştan (konjenital) veya sonradan (travmatik veya cerrahi) oluşan yokluğu, harabiyeti veya fonksiyon bakımından yok hükmünde olması, eklemlerin, bağların, kasların ve destek dokuların, damarlarm ve sinirlerin hastalıkları, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, cerrahileri (açık veya kapalı) ve bu patolojilerin sekelleri.
I I) Merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozmayan, her iki ayaktaki ve alt ekstremitedeki kemiklerden bir veya birkaçının fonksiyonel patolojileri, tedavi sonrası sekelleri, cerrahi veya travmatik ampütasyonları, eklemlerin, bağların, kaslarm ve destek dokuların, damarların ve sinirlerin hastalıkları, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, cerrahileri (açık veya kapalı) ve bu patolojilerin sekelleri.
12) Beden hareket ve fonksiyonlarım bozmayan; hormonal, metabolik veya diğer nedenlere bağlı osteoporoz ve diğer kemik hastalıkları ve bunlara bağlı gelişen sekeller.
13) Beden hareket ve fonksiyonlarım bozmayan; omurgadaki, pelvisteki, kalça eklemindeki, omuzdaki, üst ve alt ekstremite eklemlerindeki anatomik veya fonksiyonel patolojiler, travmalar, cerrahiler (açık veya artroskopik) ve bu patolojilerin sekelleri.
14) Beden hareket ve fonksiyonlarım bozmayan, büyük eklemlerin aseptik veya avasküler nekroz sekelleri ve eklem yüzü harabiyeti.
15) Kemiklerin, kasların ve diğer destek dokuların, omurganın ve eklerinin, spinal kanalın iyi huylu tümörleri ve bu nedenli cerrahileri.

C)
Not: Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin; üst ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme, alt ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarım bozmamış olması, organ ve sistem fonksiyonları açısından Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışmaya engel oluşturmaması gerekmektedir.
Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları D dilimi kapsamında değerlendirilir.
l) Beden hareket ve fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, alt ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarım bozmayan;
a) Cubitus varus, coxa vara, coxa valga, genu valgum, genu varum, tibial torsiyon ve benzeri.
b) Bacak ekseninin (spina ilaca anterior, patella ve ayağın ikinci parmağından geçen eksenin) şekil bozuklukları.
2) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren; büyük eklemlerin habitüel çıkığı, yarım yapışıklığı, diğer hastalık sekelleri.
3) Omuz, dirsek, el bileği, kalça, diz, ayak bileği ve diğer eklemlerin hareketlerini etkilemiş fakat çalışma olanağı veren eklem faresi (korpora libera) ve yabancı cisimler.
4) Beden hareket ve fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, sekel bırakmış kronik spesifik veya nonspesifik romatizmal hastalıklar.
5) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren; kemiklerin, kasların ve diğer dokuların içindeki yabancı cisimler.
6) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren; boyu 170 cm. den kısa olanlarda üst veya alt tarafta 3 cm. (hariç) den 5 cm. (dahil) ye kadar, boyu 170 cm. ve daha uzun olanlarda 4 cm. (hariç) den 6 cm. (dahil) ye kadar uzama ya da kısalmalar. (Bu değerlerden daha fazla olan uzama veya kısalmalar D dilimi kapsamında değerlendirilir.)
7) Üst ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme, alt ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarım bozmamış, beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren;
a) Kemik kırıkları sonucu meydana gelen fonksiyon kayıpları, sekeller ve şekil bozuklukları,
b) Tendonların, bağların ve kasların travmatik veya nontravmatik sekelleri, fonksiyon kayıpları, enfeksiyonları ve diğer patolojileri ile kas kasılmaları, kas fıtıkları ve benzeri, büyük kaslardaki kronik kas iltihapları, miyozitis ossifikans.
8) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, her iki el ve üst ekstremite için, silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarım bozmayan;
a) Üst ekstremitedeki kemiklerden bir veya birkaçının anatomik veya fonksiyonel patolojileri, travmaları, tümörleri, enfeksiyonları, yanıkları, tedavi sonrası sekelleri, cerrahi veya travmatik ampütasyonları,
b) Üst ekstremite eklemlerindeki kemiklerin, kıkırdaklarm ve kasların, bağların ve destek dokuların, damarlarm ve sinirlerin hastalıkları, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, cerrahileri (açık veya kapalı) ve bu patolojilerin sekelleri,
c) Üst ekstremitenin anatomik, fonksiyonel, nörolojik ve vasküler patolojileri ile bunların sekelleri, cerrahi veya travmatik patolojileri ile bunların sekelleri.
9) Beden hareket ve fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, her iki ayak ve alt ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarım bozmayan,;
a) Alt ekstremitedeki kemiklerden bir veya birkaçının anatomik veya fonksiyonel patolojileri, travmaları, tümörleri, enfeksiyonları, yanıkları, tedavi sonrası sekelleri, cerrahi veya travmatik ampütasyonları,
b) Alt eksüemite eklemlerindeki kemiklerin, kıkırdakların ve kasların, bağların ve destek dokuların, damarların ve sinirlerin hastalıkları, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, cerrahileri (açık veya kapalı) ve bu patolojilerin sekelleri,
c) Ali ekstremitenin anatomik, fonksiyonel, nörolojik ve vasküler patolojileri ile bunların sekelleri, cerrahi veya travmatik patolojileri ile bunların sekelleri.
10) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren; üst ekstremitenin silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarım bozmayan kalıcı skapula gevşekliği ya da şekil bozukluğu, omuz ve pelvis asimetrisi, KlipelFeil sendromu, serebral paralizi ve benzeri.
I l) a) Omurganın görünüşünü bozacak derecede açı yapan, kompansatris açı gösteren eğrilik ve şekil bozuklukları (skolyoz, kifoz, jibozite vb.),
b) Beden hareket ve fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren; iyileşmiş, soliter veya multipl vertebra kırıkları.
12) Hareket, his ya da stabilite bozukluğu yapan tamamen iyileşmiş ya da aktivitesi durmuş Mal de Pott.
13) Üst ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme, alt ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarım bozmamış, beden hareket ve fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren; ağrı ve stabilite bozukluğu yapan spondiloartritler, travmatik veya dejeneratif hastalıklar, ankilozan spondilitis, romaioid artrit ve diğer romatolojik hastalıklar.
14) Beden hareket ve fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren;
a) Omurganın, omurga eklerinin (disklerin, bağların, destek dokuların, kasların, sinirlerin) travmaları, patolojileri, gevşeklikleri, boyun-göğüs-bel fıtıkları, disk patolojileri, sinir sıkışmaları ile bu patolojilere yönelik cerrahi girişimler,
b) Omurgaya, omurganın eklerine (disklere, bağlara, destek dokulara, kaslara, sinirlere), spinal kanala yapılmış her türlü cerrahi müdahale (açık veya kapalı),
c) Tıbbi veya cerrahi olarak tedavi edilebilen disk hemileri.
15) Beden hareket ve fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, alt ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozmayan; ayağın basarken çekilen ön-arka grafilerinde talus ve kalkaneus arasında ayrılma, yan grafilerde talus, naviküler ve birinci metatarstan geçen düz çizginin talonaviküler veya navikulokuneiform eklemde açılanması, tarsal kemiklerde dejenerasyon olması ve kalkaneal yükseklik açısının 10 dereceden daha az olması ile karakterize flask, spastik düz tabanlık.
16) Beden hareket ve fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, merdivenyokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozmayan; çukur tabanlık, ayağın pençe (claw) şeklindeki şekil bozuklukları.
17) Beden hareket ve fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, merdivenyokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarım bozmayan;
a) Düşük ayak ve ayağın,ayak bileğinin diğer patolojileri, sinir, kas, kiriş ve kemik patolojileri.
b) Ayağın eversiyon ve inversiyon hareketlerine engel olan kas, kiriş ve kemik hastalıkları, sekelleri, basınç ile ağrılı kalkaneus epinleri ve aşil kirişi kısalığı.
18) Beden hareket ve fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, üst ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme, alt ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarım bozmayan; omurgadaki ve pelvisteki eklemlerin, kemiklerin, kıkırdakların ve kasların, bağların ve destek dokuların, damarların ve sinirlerin anatomik, fonksiyonel ve diğer hastalıkları, harabiyetleri, travmaları, cerrahileri (açık veya arfroskopik) ve bu patolojilerin sekelleri.
19) Beden hareket ve fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren; hormonal, metabolik veya diğer nedenlere bağlı osteoporoz ve diğer kemik hastalıkları ve bunlara bağlı gelişen sekeller.
20) Beden hareket ve fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, üst ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme, alt ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarım bozmayan;
a) Üst veya alt taraf büyük eklemlerin, aseptik veya avasküler nekroz sekelleri, geniş eklem yüzü harabiyetleri,
b) Servikal vertebralar ve diğer vertebralarda posttravmatik ya da nonspesifik romatizmal iltihap sonu ankiloz ya da cerrahi arfrodez.
21) Kemiklerin, kasların, bağların ve diğer destek dokuların, omurganın ve eklerinin, spinal kanalın ileri evre olmayan kötü huylu tümörleri, diğer hastalıkları ve bu nedenli cerrahileri.

D)
Not: Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen; üst ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme fonksiyonları bozulmuş olanlar, alt ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonları bozulmuş olanlar ile genel vücut fonksiyonları açısından Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları bu dilim kapsamında değerlendirilir.
l) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, her iki üst ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarım,bozan;
a) Üst ekstremitedeki kemiklerden bir veya birkaçının anatomik veya fonksiyonel patolojileri, travmaları, tümörleri, enfeksiyonları, yanıkları, tedavi sonrası sekelleri, cerrahi veya travmatik ampütasyonları,
b) Üst ekstremite eklemlerindeki kemiklerin, kıkırdakların ve kasların, bağların ve destek dokuların, damarların ve sinirlerin hastalıkları, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, cerrahileri (açık veya kapalı) ve bu patolojilerin sekelleri,
c) Üst ekstremitenin anatomik, fonksiyonel, nörolojik ve vasküler patolojileri ile bunların sekelleri, cerrahi veya travmatik patolojileri ile bunların sekelleri.
2) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, her iki alt ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozan;
a) Alt ekstremitedeki kemiklerden bir veya birkaçının anatomik veya fonksiyonel patolojileri, travmaları, tümörleri, enfeksiyonları, yanıkları, tedavi sonrası sekelleri, cerrahi veya travmatik ampütasyonları,
b) Alt ekstremite eklemlerindeki kemiklerin, kıkırdakların ve kasların, bağların ve destek dokuların, damarların ve sinirlerin hastalıkları, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, cerrahileri (açık veya kapalı) ve bu patolojilerin sekelleri,
c) Alt ekstremitenin anatomik, fonksiyonel, nörolojik ve vasküler patolojileri ile bunların sekelleri, cerrahi veya travmatik patolojileri ile bunların sekelleri.
3) Eklem protezi ile rehabilite edilmiş hastalık ve sakatlıklar.
4) Kemiklerin, kasların, eklemlerin, bağların ve diğer destek dokuların, omurganın ve eklerinin, spinal kanalın ileri evre olan kötü huylu tümörleri, ileri evre olan diğer hastalıkları ve cerrahileri.
5) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, her iki üst ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarım, her iki alt ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarım bozan;
a) Eklem enfeksiyonları, eklem çıkıkları, eklem gevşeklikleri,
b) Spesifik veya nonspesifik romatizmal hastalıklar ve sekelleri,
c) Aseptik ve avasküler nekroz sekelleri,
ç) Travma ve cerrahi sekelleri,
d) Eklem faresi, eklem içi yabancı cisim, eklemlerin travmatik veya diğer nedenli patolojileri,
6) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, her iki üst ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarım, her iki alt ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını bozan;
a) Kemiklerin, kasların, bağların ve diğer destek dokuların hastalıkları, travmaları, cerrahileri ve tedavi sonrası sekelleri,
b) Kemik kırıkları sonucu meydana gelen fonksiyon kayıpları sekeller ve şekil bozuklukları,
c) Tendonların, bağların ve kasların travmatik veya nontravmatik sekelleri, fonksiyon kayıpları, enfeksiyonları ve diğer patolojileri ile kas kasılmaları, kas fıtıkları ve benzeri, büyük kaslardaki kronik kas iltihapları, miyozitis ossifıkans.
7) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, kemiklerin, kasların ve diğer dokuların içindeki yabancı cisimler.
8) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan;
a) Omurganın, omurga eklerinin (disklerin, bağların, destek dokuların, kasların, sinirlerin) ileri derecedeki şekil bozuklukları, travmaları, kırıkları, cerrahileri, diğer patolojileri, gevşeklikleri, tedavi sonrası sekelleri, boyun-göğüs-bel fıtıkları, disk patolojileri, sinir sıkışmaları ile bu patolojilere yönelik cerrahi girişimler,
b) Omurgaya, omurganın eklerine (disklere, bağlara, destek dokulara, kaslara, sinirlere), spinal kanala yapılmış her türlü cerrahi müdahale (açık veya kapalı),
c) Tıbbi veya cerrahi olarak tedavi edilmesine rağmen sekel bırakmış disk hemileri.
9) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan; homonal, metabolik veya diğer nedenlere bağlı osteoporoz ve diğer kemik hastalıkları ve bunlara bağlı gelişen sekeller.
10) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan; kalça eklemindeki ve pelvisteki kemiklerin, eklemlerin, kasların, bağların ve diğer destek dokuların, damarların ve sinirlerin anatomik, fonksiyonel ve diğer patolojileri, travmatik veya cerrahi sekelleri.
I I) Beden hareket ve fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan; servikal vertebralar ve diğer vertebralarda posttravmatik ya da nonspesifik romatizmal iltihap sonu ankiloz ya da cerrahi artrodez.
12) Her iki alt ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarım bozan; düz tabanlık, çukur tabanlık, ayağın pençe şeklindeki şekil bozuklukları, düşük ayak ve ayağın,ayak bileğinin diğer patolojileri, sinir, kas, kiriş ve kemik patolojileri.

E)
Hiçbir hizmet sınıfında çalışmaya imkan vermeyen ağır patolojik durumlar bu dilim kapsamında değerlendirilir.
10- SİNİR SİSTENÜ HASTALIKLARI / BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarını etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahi-travmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç) öğrenciliğe kabul edilmezler.
Bu bölümde ifade edilmemiş tamlarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.
B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.
l) Hareket bozuklukları (tremorlar ve diğerleri) öğrenciliğe engeldir.
2) Santral sinir sisteminin hastalıkları ya da sekelleri, alt ve/veya üst motor nöron hastalıkları ya da sekelleri, periferik sinir sisteminin (periferik sinir sistemi, kas sinir kavşağı veya kas) hastalıkları ya da sekelleri öğrenciliğe engeldir.
3) a) Kafatası, omurga, spinal kanal ve medulla spinalisin, santral ve periferik sinir sisteminin her türlü cerrahi girişimleri öğrenciliğe engeldir.
b) Kafatası, omurga ve spinal kanal içindeki her türlü yabancı cisim öğrenciliğe engeldir. 4) a) Boyun-göğüs ve beldeki disk dejenerasyonları, disk hemileri, kemiklerin-kaslarınbağların ve destek dokuların, damarların ve sinirlerin patolojileri ile bütün bu patolojiler için yapılan her türlü cerrahi girişim öğrenciliğe engeldir.
b) Omurganın ve spinal kanalın bütünlüğünü ve işlevselliğini bozan bütün patolojiler ile bu patolojiler için yapılan her türlü cerrahi girişim öğrenciliğe engeldir.

B)
l) Organ ve sistem fonksiyonlarım bozmayan;
a) Santral sinir sisteminin (örtülerinin, vasküler yapılarının ve diğer dokularının) hastalıkları, travmaları, cerrahileri veya sekelleri. b) Periferik sinir sisteminin (periferik sinir sistemi, kas sinir kavşağı veya kas) hastalıkları, travmaları, cerrahileri veya sekelleri.
c) Alt ve/veya üst motor nöron hastalıkları, travmaları, cerrahileri veya sekelleri.
ç) Otonom sinir sisteminin hafif derecedeki hastalıkları veya fonksiyon bozuklukları.
2) Fizik muayene ve nörolojik muayenesi normal olan, kranial MR bulguları normal olan, EEG’si nomal olan ve en az iki yıldır nöbet geçirmeyen, antiepileptik ilaç kullanan veya kullanmayan, daha önce epilepsi tamsı almış olgular.
3) Epilepsiler dışında kalan, sinir sisteminin hafif derecedeki paroksismal hastalıkları.
4) Organ ve sistem fonksiyonlarım bozmayan, sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları (multipl skleroz ve diğer).
5) Organ ve sistem fonksiyonlarım bozmayan, santral sinir sisteminin, periferik sinir sisteminin ve eklerinin enfeksiyonları ve tedavi sonrası sekelleri.
6) Organ ve sistem fonksiyonlarım bozmayan, hareket bozuklukları (tremorlar ve diğerleri).
7) Organ ve sistem fonksiyonlarım bozmayan, intra kraniyal veya ekstra kranİyal iyi huylu lezyonlara bağlı veya travmatik kranium defektleri.
8) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan; boyun-göğüs ve beldeki disk dejenerasyonları, disk hemileri, kemiklerin-kasların-bağlann ve diğer destek dokuların patolojileri ve omurganın, spinal kanalın bütünlüğünü ve işlevselliğini etkileyen bütün patolojiler ile bu patolojiler için yapılan her türlü cerrahi girişim.
9) Organ ve sistem fonksiyonlarım bozmayan, kafatasının, omurganın, spinal kanalın ve medulla spinalisin, santral ve periferik sinir sisteminin her türlü cerrahi girişimleri.
10) Organ ve sistem fonksiyonlarım bozmayan, nörolojik ve psikiyatrik semptom ve bulgu vermeyen ve ameliyat endikasyonu olmayan kafatası, omurga veya spinal kanal içindeki her türlü yabancı cisim.
I l) Beden hareket ve fonksiyonlarım bozmayan, travmatik veya nontravmatik kafa içi kanamalar ve sekelleri.
12) Nörolojik ve psikiyatrik semptom ve bulguları olmayan, kraniumun her iki laminasım ilgilendiren, tek veya birden fazla, toplamı 8 cm2 (dahil) olan fibröz kal teşekkül etmiş veya ameliyatla tamir edilmiş kemik defektleri.
13) Teşhis ve tedavi amacı ile yapılmış, nabazanı olmayan ve fibröz kal teşekkül etmiş trepanasyonlar.
14) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, santral sinir sisteminin, periferik sinir sisteminin, kraniumun, medulla spinalisin, spinal kanalın ve eklerinin iyi huylu tümörleri ve bu patolojilerin başarılı cerrahileri.

C)
Not: Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin; üst ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme, alt ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarım bozmamış olması, organ ve sistem fonksiyonları açısından Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışmaya engel oluşturmaması gerekmektedir.
Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları D dilimi kapsamında değerlendirilir.
1) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, üst ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarını, alt ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarım bozmayan;
a) Santral sinir sisteminin (örtülerinin, vasküler yapılarının ve diğer dokularının) hastalıkları, travmaları, cerrahileri veya sekelleri,
b) Periferik sinir sisteminin (periferik sinir sistemi, kas sinir kavşağı veya kas) hastalıkları , travmaları, cerrahileri veya sekelleri,
c) Alt ve/veya üst motor nöron hastalıkları, travmaları, cerrahileri veya sekelleri,
ç) Otonom sinir sisteminin hafif derecedeki hastalıkları veya fonksiyon bozuklukları.
2) Organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, seyrek gelen, hayatı tehdit etmeyen ve ilaçla kontrol edilebilen epilepsiler. (Emniyet Hizmetleri Sınıfında gece veya gündüz çalışmaya engel olan durumlar D dilimi kapsamında değerlendirilir.)
3) Organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, epilepsiler dışında kalan, sinir sisteminin hafif derecedeki paroksismal hastalıkları veya arızaları. (Emniyet Hizmetleri Sınıfında gece veya gündüz çalışmaya engel olan durumlar D dilimi kapsamında değerlendirilir.)
4) Organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları (multipl skleroz ve diğer).
5) Organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, santral sinir sistemi, periferik sinir sistemi ve eklerinin enfeksiyonları ve tedavi sonrası sekelleri.
Açıklama: Sekel bıraktığı organ veya sisteme göre ayrıca değerlendirilir.
6) Organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, hareket bozuklukları ( tremorlar ve diğerleri).
7) Organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, nörolojik semptomları olan; intra ve ekstra kraniyal malign ya da selim lezyonlara bağlı veya travmatik kraium defektleri.
8) Organ ve sistem fonksiyonlarım etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, boyun-göğüs ve beldeki disk dejenerasyonları, disk hemileri, kemiklerin-kasların-bağların ve diğer destek dokuların patolojileri ve omurganın, spinal kanalın bütünlüğünü ve işlevselliğini bozan travmalar, diğer bütün patolojiler ile bu patolojiler için yapılan her türlü cerrahi girişim.
9) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren kafatası, omurga, spinal kanal ve medulla spinalisin, santral ve periferik sinir sisteminin her türlü cerrahi girişimleri.
10) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, hafif derecede nörolojik veya psikiyatrik semptomları olan, kafatası, omurga veya spinal kanal içindeki her türlü yabancı cisim.
I l) Organ ve sistem fonksiyonlarmı etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, üst ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarım, alt ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarım bozmayan travmatik veya nontravmatik kafa içi kanamalar ve sekelleri.
12) Kıaniumda her iki laminayı ilgilendiren, tek veya birden fazla, toplamı 8 cm2den (hariç) büyük olan, fibröz kal teşekkül etmiş ya da ameliyatla tamir edilmiş kemik defektleri. (travmatik, intrakraniyal selim lezyonlar veya cerrahi tedavi sırasında oluşan, EEG bulgusu vermeyen, nörolojik ve psikiyatrik semptom vermeyen lezyonlar)
13) Görünüşü bozan kraniumun ileri derecede akkiz şekil bozuklukları.
14) Santral sinir sisteminin, periferik sinir sisteminin, kraniumun, medulla spinalisin, spinal kanalın ve eklerinin ileri evre olmayan kötü huylu tümörleri ve bu patolojilerin başarılı cerrahileri.

D)
Not: Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen; üst ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme fonksiyonları bozulmuş olanlar, alt ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonları bozulmuş olanlar ile genel vücut fonksiyonları açısından Emniyet Hizmetleri Sımfinda (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları bu dilim kapsamında değerlendirilir.
1) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, üst ekstremite için silah kullanabilme, kavrama yapabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarım, alt ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonlarım bozan;
a) Santral sinir sisteminin (örtülerinin, vasküler yapılarının ve diğer dokularının) hastalıkları, travmaları, cerrahileri veya sekelleri, b) Periferik sinir sisteminin (periferik sinir sistemi, kas sinir kavşağı veya kas) hastalıkları, travmaları, cerrahileri veya sekelleri,
c) Alt ve/veya üst motor nöron hastalıkları, travmaları, cerrahileri veya sekelleri,
ç) Otonom sinir sisteminin hastalıkları veya fonksiyon bozuklukları.
2) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, ilaçla kontrol altına alınabilen veya alınamayan, sürekli uzman doktor kontrolü gerektiren sık epileptik nöbetler, epilepsiler.
3) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, epilepsiler dışında kalan, sinir sisteminin paroksismal hastalıkları. (narkolepsi, somnambulizm ve benzeri)
4) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, nörolojik veya psikiyatrik semptomları olan; intra kranial veya ekstra kranial malign ya da selim lezyonlara bağlı veya travmatik kranium defektleri.
Açıklama: Psikiyatrik komponenti ilgili bölümce ayrıca değerlendirilir.
5) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları. (multipl skleroz v.d.)
Açıklama: Komplikasyon gelişen sistemdeki fonksiyon kaybına göre ilgili bölüm tarafından ayrıca değerlendirilir.
6) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan;
a) Kafatası, omurga, spinal kanal ve medulla spinalisin, santral ve periferik sinir sisteminin her türlü cerrahi girişimleri,
b) Kafatası, omurga veya spinal kanal içindeki her türlü yabancı cisim.
7) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, santral sinir sistemi, periferik sinir sistemi ve eklerinin enfeksiyonları ve tedavi sonrası sekelleri.
Açıklama: Sekel bıraktığı organ veya sisteme göre ayrıca değerlendirilir.
8) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, hareket bozuklukları ( tremorlar ve diğerleri).
9) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, boyun-göğüs ve beldeki disk dejenerasyonları, disk hemileri, kemiklerin-kaslann-bağların ve diğer destek dokuların patolojileri ve omurganın, spinal kanalın bütünlüğünü ve işlevselliğini bozan bütün patolojiler ile bu patolojiler için yapılan her türlü cerrahi girişim.
10) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, travmatik veya nontravmatik kafa içi kanamalar ve sekelleri.
I l) Santral sinir sisteminin, periferik sinir sisteminin, kraniumun, medulla spinalisin, spinal kanalın ve eklerinin ileri evre olan kötü huylu tümörleri ve bu patolojilerin cerrahileri.

E)
Hiçbir hizmet sınıfında çalışmaya imkan vermeyen ağır patolojik durumlar bu dilim kapsamında değerlendirilir.
11- RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı olanlar öğrenciliğe kabul edilmezler.
Bu bölümde ifade edilmemiş tamlarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu, hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.
B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.
1) Ruhsal yönden sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi, hafif ve orta derecede konuşma bozuklukları ve kişilik bozukluğu olmayacaktır, bulunması durumunda öğrenciliğe engeldir.
Açıklama: Son iki yılın semptomsu ve tedavisiz geçirilmesi psikiyatrik yönden sağlam kabul edilir. Fakat C ve D diliminde geçen tamlar için süre ayrımı yoktur, öğrenciliğe engeldir.
Ayrıca onikofaji (tırnak yeme), trikotilomani (saç, kirpik, kaş vb yolma) gibi durumların mevcudiyetinde daha ayrıntılı değerlendirilerek A dilimi kapsamında olup olmadığına karar verilir.
2- Self mutilasyon (kendine zarar verme girişimi, yıkıcı davranım, dürtü kontrol ve davranım bozukluğu) öğrenciliğe engeldir.

B)
1) D diliminde yer alan kişilik bozuklukları dışında kalan (narsistik, obsesif kompulsif, histrionik, bağımlı ve çekingen) kişilik bozuklukları.
Açıklama: Bu maddelere girecek olanların iş ortamlarına uyumlarının ve kişiler arası işlevselliklerinin bozulmamış olması, çalışma gücü ve verimlerinin azalmamış olması gerekmektedir. Bu tanıların, sosyalliği ve işlevselliği etkileyen şiddetli formları D dilimi kapsamında değerlendirilir.
2) Geçirilmiş ruhsal bozukluklar:
a) Depresyon bozuklukları,
b) Anksiyete bozuklukları,
c) Obsesif kompulsifve ilişkili bozukluklar,
ç) Travma ve stresör ile ilişkili bozukluklar,
d) Disosiyasyon bozuklukları, bedensel belirti ve ilişkili bozukluklar,
e) Uyum bozuklukları,
f) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu,
g) Yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları.
3) Hafif ve orta derecede konuşma bozuklukları.
4) Kendine zarar verme girişimi (mevcudiyetinde, ayırıcı tamda yıkıcı davranım, dürtü kontrol ve davranım bozukluğu açısından değerlendirilmelidir. Yıkıcı davranım, dürtü kontrol ve davranım bozukluğu D dilimi kapsamında değerlendirilir).

C)
Not: Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çakmaya engel oluşturmaması gerekmektedir.
Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında silahlı olarak çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumu D dilimi kapsamında değerlendirilir.
Oğrenci adayları ve öğrenciler için C dilimindeki psikiyatrik hastalıklar D dilimi olarak kabul edilir.
l) Kronik nitelik kazanma ihtimali olan, kişinin sosyalliğini (iş ortamına uyumunu ve kişiler arası ilişkilerini) ve/veya işlevselliğini (çalışma gücü ve verimini) etkileyen;
a) Depresyon bozuklukları,
b) Anksiyete bozuklukları,
c) Obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklar,
ç) Travma ve stresör ile ilişkili bozukluklar,
d) Disosiyasyon bozuklukları, bedensel belirti ve ilişkili bozukluklar,
e) Uyum bozuklukları,
f) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu,
g) Yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları.
2) Organik nedenlere bağlı, kişinin sosyalliğini (iş ortamına uyumunu ve kişiler arası ilişkilerini) ve/veya işlevselliğini (çalışma gücü ve verimini) etkilemiş kişilik bozuklukları, geçirilmiş akut organik ruhsal reaksiyonlar.
3) Kişinin işlevselliğini (çalışma gücü ve verimini), sosyalliğini (kişiler arası ilişkilerini) etkilememiş, uzamış iyileşme ölçütlerini karşılamış, madde ve alkol bağımlılığı.
4) Kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturmayan, kişinin sosyalliğini (iş ortamına uyumunu ve kişiler arası ilişkilerini) ve/veya işlevselliğini (çalışma güç ve verimini) etkilemiş, kronik seyirli travma sonrası stres bozukluğu.
D)
Not: Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmesine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında silahlı olarak çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olmak Emniyet Hizmetleri Sınıfı için maluliyet anlamına gelir ve bu dilim kapsamında değerlendirilir.
1) Kişinin işlevselliğini (çalışma gücü ve verimini), sosyalliğini (iş ortamına uyumunu ve kişiler arası ilişkilerini) bozan;
a) A kümesi (paranoid, şizoid ve şizotipal),
b) B kümesi (antisosyal, borderline, histriyonik ve narsistik) kişilik bozuklukları,
c) B-l ‘de yer alan kişilik bozukluklarının, kişinin işlevselliğini ve sosyalliğini bozan şiddetli formları.
2) Kronik nitelik kazanmış, kişinin sosyalliğini (iş ortamına uyumunu ve kişiler arası ilişkilerini) ve/veya işlevselliğini (çalışma gücü ve verimini) bozmuş, güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen iyileşememiş olan, silahlı görev yapabilecek iyilik haline ulaşamamış olan;
a) Depresyon bozuklukları,
b) Anksiyete bozuklukları,
c) Obsesifkompulsif ve ilişkili bozukluklar,
ç) Travma ve stresör ile ilişkili bozukluklar,
d) Disosiyasyon bozuklukları, bedensel belirti ve ilişkili bozukluklar,
e) Uyum bozuklukları,
f) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu,
g) Yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları.
3) Psikotik bozukluklar (şizotipal bozukluk, sanrılı bozukluk, tek psikotik atak, kısa psikotik bozukluk, şizofreniform bozukluk, şizofreni, şizoafektif bozukluk, maddeye bağlı psikoz, tıbbi durumlara bağlı psikoz, başka türlü adlandrılamayan psikotik bozukluk, psikotik özellikli depresif bozukluklar, siklotimik bozukluk).
4) Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen iyileşememiş olan, silahlı görev yapabilecek iyilik haline ulaşamamış olan; madde bağımlılığı, kronik nitelik kazanmış alkol bağımlılığı.
5) Psikoseksüel bozukluklar. (cinsiyet değişikliğinin tıbbi ve adli sürecini tamamlamamış transseksüalite, parafılik bozukluk)
Açıklama: Bu maddeye girecek bireylerin psikoseksüel bozukluklarının belirgin olması, bu durumların, kişiler arası ilişkilerindeki ve iş ortamına uyumlarındaki işlevselliklerinde bozulmaya yol açması gerekmektedir.
6) Kronik nitelik kazanmış, kişinin sosyalliğini (iş ortamına uyumunu ve kişiler arası ilişkilerini) ve/veya işlevselliğini (çalışma gücü ve verimini) bozan;
a) Organik nedenlere bağlı kişilik bozuklukları,
b) Kronik organik ruhsal bozukluklar.
7) Kronik nitelik kazanmış, kişinin sosyalliğini (iş ortamına uyumunu ve kişiler arası ilişkilerini) ve/veya işlevselliğini (çalışma gücü ve verimini) bozmuş, güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen iyileşememiş olan, silahlı görev yapabilecek iyilik haline ulaşamamış olan kronik seyirli travma sonrası stres bozukluğu.
8) İntihar girişimi, yıkıcı davranım, dürtü kontrol bozukluğu ve davranım bozukluğu. 9) Bipolar bozukluk.

E)
Herhangi bir ruhsal bozukluk nedeniyle hiçbir hizmet sınıfında çalışamayacak duruma gelenler bu dilim kapsamında değerlendirilir.
Kendisi ve çevresindekiler için tehlikeli olup başkasının yardımına ihtiyaç duyan, tedavi ile işlevsellik kazanamayan psikiyatrik hastalıklar, psikozlar, şizofreni ve şizoaffektifbozukluk.

12- CİLT HASTALIKLARI
Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarım etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahi-travmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç) öğrenciliğe kabul edilmezler.
Bu bölümde ifade edilmemiş tanılarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.

B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.

l) Beş metreden bakmakla eşgal belirleyici olan lezyonlar öğrenciliğe engeldir.
2) Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun açık bölgelerinde kalan her türlü dövme ve benzeri kalıcı uygulamalar öğrenciliğe engeldir.
3) Vücudun neresinde olursa olsun, tedavi altında iken tam ya da kısmi iyileşme gösterebilen ancak kronik, ilerleyici ya da tekrarlayıcı yapısı olan, yaygın ya da sınırlı (tek lezyonla seyreden velveya birden fazla lezyonun tek bir vücut bölgesine yerleştiği) deri hastalıkları. (psoriasisler, skleroderma plakları, lokalize atrofiler, kronik ekzemalar, vitiligo plakları, keratodemiler, ichthyosisler, ürtiker, alopesi areata ve benzeri deri hastalıkları) öğrenciliğe engeldir.
4) Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan, eşgal belirleyici olmayan, fonksiyon kaybına yol açmamış sikatrisler ve yanık sekelleri, nevüsler ve cilde ait diğer iyi huylu oluşumlar, kronik bir hastalığa bağlı olmayan, fonksiyon kaybına yol açmayan skatris, keloid ve lekeleri, sağlam kabul edilir.

B)
1) Organ ve sistem fonksiyonlarım bozmayan deri tüberkülozu, tüberküloidleri ve diğer kronik enfeksiyonları.
2) Tedavi altında iken tam ya da kısmi iyileşme gösterebilen ancak kronik, ilerleyici ya da tekrarlayıcı yapısı olan yaygın ya da sınırlı (tek lezyonla seyreden veXveya birden fazla lezyonun tek bir vücut bölgesine yerleştiği) deri hastalıkları (psoriasisler, skleroderma plakları, lokalize atrofiler, kronik ekzemalar, vitiligo plakları, keratodermiler, ichthyosisler, ürtiker, alopesi areata ve benzeri deri hastalıkları),
3) Organ ve sistem fonksiyonlarım bozmayan, yüz veya boyun bölgesinde lokalize olup eşgal belirleyici nitelikte olan (estetik görünümü bozan) skatrisler ve yanık sekelleri.
4) Organ ve sistem fonksiyonlarım bozmayan, orta ya da şiddetli mukokutanöz bulgularla seyreden veya sistemik tutuluma neden olan behçet hastalığı. 5) İyi huylu deri tümörleri ve cerrahileri.

C)
Not: Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin, organ ve sistem fonksiyonları açısından Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışmaya engel oluşturmaması gerekmektedir.
Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları D dilimi kapsamında değerlendirilir.
I) Organ ve sistem fonksiyonlarım kısıtlayan fakat çalışma olanağı veren, deri tüberkülozu, tüberküloidleri ve diğer kronik enfeksiyonları.
2) Organ ve sistem fonksiyonlarını kısıtlayan fakat çalışma olanağı veren;
a) Kronik veya yaygın deri hastalıkları ve sekelleri, derinin kronik seyirli enfeksiyon hastalıkları ve yanıkları ile bunların sekelleri,
b)Yüz ve boyun bölgesinde lokalize olup eşgal belirleyici nitelikte olan (estetik görünümü bozan) skatrisler.
3) Organ ve sistem fonksiyonlarını kısıtlayan fakat çalışma olanağı veren, güneşten etkilenen; aktinik dermatozlar, birden fazla lezyonla seyreden velveya birden fazla vücut bölgesini ilgilendiren diskoid lupus erythematosus, deri porfiriası, el, yüz veya vücudun herhangi bir yerini kaplayan lokalize veya yaygın vitiligo, psoriasisler, skleroderma plakları, lokalize atrofıler, kronik ekzemalar, keratodermiler, ichthyosisler, ürtiker, alopesi areaia ve benzeri deri hastalıkları.
4) Organ ve sistem fonksiyonlarım kısıtlayan fakat çalışma olanağı veren, alopecia totalis veya alopecia universalis.
5) Organ ve sistem fonksiyonlarım kısıtlayan fakat çalışma olanağı veren, derinin genetik veya akkiziotoimmün sebepli kronik, tekrarlayıcı büllü hastalıkları.
6) ) En az bir yıllık süreden itibaren aktivasyon ve remisyon periyotlarıyla seyrettiği tespit edilmiş olan Behçet hastalığı.
a) Ağızda aft,
b) Genital bölgede ülserasyonlar,
c) Göz bulguları,
ç) Eklem bulguları,
d) Damar bulguları,
Yukarıdaki (a) veya (b) bentlerinden birini yahut her ikisini içeren en az üç bulgunun bulunması şartı aranır.
Açıklama: Tuttuğu organa göre (göz, eklem vb.) ilgili bölümde gerekirse değerlendirilir. 7) İleri evre olmayan kötü huylu deri tümörleri ve cerrahileri.

D)
Not: Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları bu dilim kapsamında değerlendirilir.
1) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, güneşten etkilenen, aktinik dermatozlar, birden fazla lezyonla seyreden velveya birden fazla vücut bölgesini ilgilendiren diskoid lupus erythematosus, deri porfiriası, el, yüz veya vücudun herhangi bir yerini kaplayan lokalize veya yaygın vitiligo, psoriasisler, skleroderma plakları, lokalize atrofıler, kronik ekzemalaı, keratodermiler, ichthyosisler, ürtiker, alopesi areata ve benzeri deri hastalıkları.
2) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, derinin genetik veya akkizlotoimmün sebepli kronik, tekrarlayıcı büllü hastalıkları.
3) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, sistemik komplikasyonları olan, behçet hastalığı ve diğer kronik seyirli deri hastalıkları.
4) İç organlarda, kemiklerde ve eklemlerde ileri derecede tahribat yapmış, organ ve sistem fonksiyonlarını bozan sifiliz sekelleri ve gomlar.
5) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, derinin kronik seyirli enfeksiyon hastalıkları, yanıkları ve skatrisleri ile bunların sekelleri. 6) İleri evre olan kötü huylu deri tümörleri ve cerrahileri.

E)
Hiçbir hizmet sınıfında çalışmaya imkan vermeyen ağır patolojik durumlar bu dilim kapsamında değerlendirilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Şartları yönetmeliğine aşağıdan ulaşabilirsiniz..

EGM Sağlık Şartları Yönetmeliği

Polis Okullarına Alımlarda Bakılacak Hastalıklar
5 (100%) 1 vote[s]

Hakkında Yönetici

Pomem, pmyo, paem, pöh, bekçi ve asker alımlarına yönelik adayları bilgilendirmek amacıyla buradayız.

İlginizi Çekebilir!

bekci-boy-kilo

Bekçi Boy-Kilo Şartı

Çarşı ve mahalle bekçisi alımlarının arttığı günümüzde bekçi olmak isteyen aday sayısı da oldukça fazlalaşmış …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.